Struktura studijskog programa

Naziv i ciljevi studijskog programa

Naziv studijskog programa je Osnovne akademske studije hemije (4 godine, 240 ESPB)

Cilj studijskog programa je da student:

 • Stekne osnovna znanja i razumevanja koja će mu omogućiti da obavlja profesionalno svoju delatnost;
 • Rešava rutinske probleme;
 • Razvije praktične veštine u oblasti hemije;
 • Razvije opšte (generičke) veštine na osnovnom nivou za potrebe profesionalnog rada u hemijskoj i srodnim industrijama, javnim službama, ili kao nastavnika/predavača u osnovnim ili srednjim školama;
 • Stekne dovoljan nivo znanja i kompetencija koje mu omogućavaju upis na studije drugog stepena.

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Po završetku studijskog programa Osnovnih akademskih studija hemije student je u stanju da:

 • Dobro razume koncepte/pojmove u hemiji;
 • Izvodi i primenjuje rešenja na osnovu poznavanja prirodnih nauka;
 • Odredi, formuliše, analizira i rešava poznate probleme na logičan način pri čemu su rešenja korektna i prihvatljiva;
 • Bezbedno radi u laboratorijskom okruženju;
 • Planira i izvodi eksperimente, objektivno usvaja, procenjuje i prezentuje rezultate istraživanja;
 • Radi efikasno u timu i miltidisciplinarnom okruženju, uz sposobnost učenja tokom čitavog života;
 • Komunicira efikasno za naučnom zajednicom i društvom u celini.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Nakon završenih četvorogodišnjih studija i osvojenih 240 ESPB dobija se stručni naziv diplomirani hemičar (skraćeno Dipl. hem.).

U zavisnosti od predmeta koje je student izabrao u dodatku diplome će biti bliže određena uža oblast u pravcu koje se student profilisao, i to:

 • Diplomirani hemičar – Analitička hemija
 • Diplomirani hemičar – Neorgansko-fizička hemija
 • Diplomirani hemičar – Organska hemija
 • Diplomirani hemičar – Metodika nastave hemije

Uslovi za upis na studijski program

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu, a sprovodi Prirodno-matematički fakultet. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija hemije, treba da ima:

 • ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i
 • polaže prijemni ispit iz hemije.

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Na osnovu kriterijuma iz konkursa Univerzitet u Novom Sadu sačinjava rang listu prijavljenih kandidata. Pravo upisa na osnovne akademske studije stiče kandidat, koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis.

Struktura studijskog programa

Studije se izvode kroz nastavu obaveznih i izbornih predmeta, koji su razvrstani u semestre. Dva semestra čine jednu akademsku školsku godinu.

Trajanje studija

Osnovne akademske studije hemije traju 4 akademske školske godine (8 semestara). Za to vreme student treba da sakupi najmanje 240 ESPB bodova.

Bodovna vrednost predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama specifikacije predmeta.

Završni rad

Studijski program Osnovne akademske studije hemije se okončava izradom i odbranom Završnog rada, koji je rezultat samostalnog rada studenta kroz koji student pokazuje ne samo samostalnost već i kreativnost u primeni stečenih teorijskih i praktičnih znanja. Izrada završnog rada predviđena je za poslednji, osmi, semestar. Odbrana Završnog rada predstavlja završni ispit za akademsko zvanje Diplomirani hemičar. Bodovna vrednost Završnog rada je 8 ESPB.

Detaljne odredbe o prijavi, uslovima za izradu i načinu odbrane ovog rada utvrđuju se Statutom i odgovarajućim aktima Fakulteta.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.

Izborni predmeti sa drugih studijskih programa

Student može izabrati bilo koji predmet iz ponuđene grupe predmeta upisanog studijskog programa, vodeći računa da osvoji najmanje 60 ESPB u toku školske godine (uključujući i završni rad). Izborni predmeti se, po pravilu, prijavljuju prilikom upisa godine. Nastava iz datog predmeta će biti organizovana, ako ukupan broj studenata na izabranom predmetu bude veći od limita predviđenog studijskim programom iz kog je izabrani predmet.

Ako student želi da izabere neki predmet iz drugog studijskog programa, potrebno je da podnese zahtev Veću Departmana, koje donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju.

Prelazak sa drugih studijskih programa

Moguć je prelazak sa jednog na drugi studijski program uz prenošenje bodova za iste ili srodne predmeta. U tom slučaju student podnosi zahtev Veću departmana, koje nakon izvršene ekvivalencije predmeta donosi rešenje na koju godinu studija se student može upisati i nastaviti studije ovog studijskog programa.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija hemije je da student stekne znanje u ključnim oblastima hemije: neorganske, organske, fizičke, analitičke hemije i biohemije, uz dodatnu podlogu iz matematike i fizike kako bi bio sposoban za kompetentan rad u hemijskim laboratorijama u svim granama industrije, u razvojnim, kontrolnim, uslužnim, istraživačkim laboratorijama, kao i u obrazovnim ustanovama (osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama).

Akademsko hemijsko obrazovanje koje pruža ovaj studijski program usklađeno je sa najnovijim naučnim dostignućima savremene hemije i koncipirano je tako da podstiče svršene studente na permanentno usavršavanje i dalji profesionalni razvoj.

Ciljevi studijskog programa

Studijskim programom Osnovnih akademskih studija hemije postiže se znanje koje omogućava dobro razumevanje koncepata/pojmova u oblasti hemije (analitičke, organske, neorganske), kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom i hemijskog obrazovanja, što se ostvaruje kroz definisane ciljeve studijskog programa.

Predviđeni ciljevi studijskog programa Osnovne akademske studije hemije su:

 • Sticanje evidentnih osnovnih znanja i razumevanje ključnih koncepata i sadržaja koji su obrađivani;
 • Osposobljavanje studenata za bezbedan rad u laboratorijskom okruženju, kao i za izvođenje eksperimenate na spretan i pouzdan način;
 • Osposobljavanje studenata da adekvatno rešavaju probleme od rutinskog značaja na logičan način pri čemu su rešenja korektna i prihvatljiva
 • Formiranje i razvijanje neophodnih nastavničkih kompetencija kod budućih profesora hemije;
 • Pripremanje studenata za uspešan rad u struci, ali i za master studije u oblasti hemijskih nauka, zaštite životne sredine, odnosno metodike nastave hemije.
Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Sistematsko razumevanje osnovnih fizičko-hemijskih principa;
 • Osposobljenost za bezbedan rad u laboratorijskom okruženju;
 • Veština primene informacionih tehnologija u obradi hemijskih informacija;
 • Posedovanje veštine usmene i pisane komunikacije na maternjem jeziku.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Sposobnost primene fundamentalnih teorijskih i praktičnih znanja iz hemije i srodnih prirodnih nauka na niz teorijskih i praktičnih problema;
 • Razvijene praktične veštine u oblasti hemije;
 • Izvođenje standardnih laboratorijskih eksperimenata na spretan i pouzdan način;
 • Sposobnost formulisanja, analiziranja i rešavanja rutinskih hemijskih problema na logičan i pouzdan način;
 • Razvijene opšte veštine u oblasti hemije koje su ujedno upotrebljive i u drugim oblastima.

Dostignuta standardna znanja i kompetencije omogućavaju da se student može upisati na studije drugog stepena.

Kurikulum

Kurikulum studijskog programa Osnovne akademske studije hemije, u trajanju od 4 godine, obuhvata ukupno 34 predmeta, i to:

 • na prvoj godini 6 je obaveznih, a 3 su izborna,
 • na drugoj godini ima 5 obaveznih i 3 izborna,
 • na trećoj godini, takođe, ima 5 obaveznih i 3 izborna predmeta, i
 • na četvrtoj godini je 4 obavezna i 5 izbornih predmeta, kao i studijski istraživački rad koji je u funkciji izrade Završnog rada.

Od ukupnog broja predmeta 20 je obaveznih, a 14 student bira iz odgovarajućeg izbornog bloka. Student od ponuđenih izbornih predmeta po godini studija, po svojoj želji i sklonostima bira izborne predmete tako da u toku školske godine osvoji najmanje 60 ESPB bodova. Shodno tome student može, ali nije u obavezni da bira izborne predmete na svim izbornim pozicijama. Na primer: u jednom semestru student može da bira dva izborna predmeta na dve ponuđene izborne pozicije i ostvari više od 30 ESPB bodova, a zatim da u drugom semestru od dve izborne pozicije bira jedan ili nijedan izborni predmet, ako je sa obaveznim predmetima osvojio minimalnih 60 ESPB bodova, vodeći pri tome računa da u toku semestra bude minimalno angažovan sa 20 časova aktivne nastave do maksimalno 30 časova. Kroz odabir odgovarajućih predmeta na četvrtoj godini student se stručno profiliše u pravcu jedne od tri uže oblasti (analitičke, neorgansko-fizičkohemijske, ili organske grupe predmeta).

Svi predmeti, i obavezni i izborni su jednosemestralni, svrstani u četiri kategorije: akademsko-opšteobrazovne, teorijsko-metodološke, naučno-stručne i stručno aplikativne predmete. U odnosu na ESPB bodova zastupljenost predmeta na studijskom programu je sledeća:

 • % ESPB akademsko-opšteobrazovnih predmeta = 15,17%
 • % ESPB teorijsko-metodoloških predmeta = 20,18%
 • % ESPB naučno stručnih predmeta = 35,20%
 • % ESPB stručno aplikativnih predmeta = 29,46%.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program Osnovne akademske studije hemije

Izborna nastava na studijskom programu