Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Основне академске студије хемије (4 године, 240 ЕСПБ)

Циљ студијског програма је да студент:

 • Стекне основна знања и разумевања која ће му омогућити да обавља професионално своју делатност;
 • Решава рутинске проблеме;
 • Развије практичне вештине у области хемије;
 • Развије опште (генеричке) вештине на основном нивоу за потребе професионалног рада у хемијској и сродним индустријама, јавним службама, или као наставника/предавача у основним или средњим школама;
 • Стекнe довољан ниво знања и компетенција које му омогућавају упис на студије другог степена.

Врста студија и исход процеса учења

По завршетку студијског програма Основних академских студија хемије студент је у стању да:

 • Добро разуме концепте/појмове у хемији;
 • Изводи и примењује решења на основу познавања природних наука;
 • Одреди, формулише, анализира и решава познате проблеме на логичан начин при чему су решења коректна и прихватљива;
 • Безбедно ради у лабораторијском окружењу;
 • Планира и изводи експерименте, oбјективнo усваја, прoцeњује и прeзeнтује рeзултaте истрaживaњa;
 • Ради ефикасно у тиму и милтидисциплинарном окружењу, уз способност учења током читавог живота;
 • Комуницира ефикасно за научном заједницом и друштвом у целини.

Стручни, академски, односно научни назив

Након завршених четворогодишњих студија и освојених 240 ЕСПБ добија се стручни назив дипломирани хемичар (скраћено Дипл. хем.).

У зависности од предмета које је студент изабрао у додатку дипломе ће бити ближе одређена ужа област у правцу које се студент профилисао, и то:

 • Дипломирани хемичар – Аналитичка хемија
 • Дипломирани хемичар – Неорганско-физичка хемија
 • Дипломирани хемичар – Органска хемија
 • Дипломирани хемичар – Методика наставе хемије

Услови за упис на студијски програм

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних академских студија хемије, треба да има:

 • има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању, и
 • полаже пријемни испит из хемије.

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. На основу критеријума из конкурса Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на основне академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Структура студијског програма

Студије се изводе кроз наставу обавезних и изборних предмета, који су разврстани у семестре. Два семестра чине једну академску школску годину.

Трајање студија

Основне академске студије хемије трају 4 академске школске године (8 семестара). За то време студент треба да сакупи најмање 240 ЕСПБ бодова.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијски програм Основне академске студије хемије се окончава израдом и одбраном Завршног рада, који је резултат самосталног рада студента кроз који студент показује не само самосталност већ и креативност у примени стечених теоријских и практичних знања. Израда завршног рада предвиђена је за последњи, осми, семестар. Одбрана Завршног рада представља завршни испит за академско звање Дипломирани хемичар. Бодовна вредност Завршног рада је 8 ЕСПБ.

Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране овог рада утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Студент може изабрати било који предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма, водећи рачуна да освоји најмање 60 ЕСПБ у току школске године (укључујући и завршни рад). Изборни предмети се, по правилу, пријављују приликом уписа године. Настава из датог предмета ће бити организована, ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Ако студент жели да изабере неки предмет из другог студијског програма, потребно је да поднесе захтев Већу Департмана, које доноси одлуку о прихватању или одбијању.

Прелазак са других студијских програма

Могућ је прелазак са једног на други студијски програм уз преношење бодова за исте или сродне предмета. У том случају студент подноси захтев Већу департмана, које након извршене еквиваленције предмета доноси решење на коју годину студија се студент може уписати и наставити студије овог студијског програма.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма основних академских студија хемије је да студент стекне знање у кључним областима хемије: неорганске, органске, физичке, аналитичке хемије и биохемије, уз додатну подлогу из математике и физике како би био способан за компетентан рад у хемијским лабораторијама у свим гранама индустрије, у развојним, контролним, услужним, истраживачким лабораторијама, као и у образовним установама (основним школама, гимназијама и средњим стручним школама).

Академско хемијско образовање које пружа овај студијски програм усклађено је са најновијим научним достигнућима савремене хемије и конципиранo је тако да подстиче свршене студенте на перманентно усавршавање и даљи професионални развој.

Циљеви студијског програма

Студијским програмом Основних академских студија хемије постиже се знање које омогућава добро разумевање концепата/појмова у области хемије (аналитичке, органске, неорганске), контроле квалитета и управљања животном средином и хемијског образовања, што се остварује кроз дефинисане циљеве студијског програма.

Предвиђени циљеви студијског програма Основне академске студије хемије су:

 • Стицање евидентних основних знања и разумевање кључних кoнцeпaтa и садржаја који су обрађивани;
 • Оспoсoбљавање студeнaта за безбедан рад у лабораторијском окружењу, као и за извођење експерименате на спретан и поуздан начин;
 • Оспoсoбљавање студeната да адекватно решавају проблеме од рутинског значаја на логичан начин при чему су решења коректна и прихватљива
 • Формирање и развијање неопходних наставничких компетенција код будућих професора хемије;
 • Припрeмање студeната зa успeшaн рaд у струци, али и зa мастер студиje у oблaсти хeмиjских нaукa, заштите животне средине, односно методике наставе хемије.
Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Систематско разумевање основних физичко-хемијских принципа;
 • Оспособљеност за безбедан рад у лабораторијском окружењу;
 • Вештина примене информационих технологија у обради хемијских информација;
 • Поседовање вештине усмене и писане комуникације на матерњем језику.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Способност примене фундаменталних теоријских и практичних знања из хемије и сродних природних наука на низ теоријских и практичних проблема;
 • Развијене практичне вештине у области хемије;
 • Извођење стандардних лабораторијских експеримената на спретан и поуздан начин;
 • Способност формулисања, анализирања и решавања рутинских хемијских проблема на логичан и поуздан начин;
 • Развијене опште вештине у области хемије које су уједно употребљиве и у другим областима.

Достигнута стандардна знања и компетенције омогућавају да се студент може уписати на студије другог степена.

Курикулум

Курикулум студијског програма Основне академске студије хемије, у трајању од 4 године, обухвата укупно 34 предмета, и то:

 • на првој години 6 је обавезних, а 3 су изборна,
 • на другој години има 5 обавезних и 3 изборна,
 • на трећој години, такође, има 5 обавезних и 3 изборна предмета, и
 • на четвртој години је 4 обавезна и 5 изборних предмета, као и студијски истраживачки рад који је у функцији израде Завршног рада.

Од укупног броја предмета 20 је обавезних, а 14 студент бира из одговарајућег изборног блока. Студент од понуђених изборних предмета по години студија, по својој жељи и склоностима бира изборне предмете тако да у току школске године освоји најмање 60 ЕСПБ бодова. Сходно томе студент може, али није у обавезни да бира изборне предмете на свим изборним позицијама. На пример: у једном семестру студент може да бира два изборна предмета на две понуђене изборне позиције и оствари више од 30 ЕСПБ бодова, а затим да у другом семестру од две изборне позиције бира један или ниједан изборни предмет, ако је са обавезним предметима освојио минималних 60 ЕСПБ бодова, водећи при томе рачуна да у току семестра буде минимално ангажован са 20 часова активне наставе до максимално 30 часова. Кроз одабир одговарајућих предмета на четвртој години студент се стручно профилише у правцу једне од три уже области (аналитичке, неорганско-физичкохемијске, или органске групе предмета).

Сви предмети, и обавезни и изборни су једносеместрални, сврстани у четири категорије: академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно апликативне предмете. У односу на ЕСПБ бодова заступљеност предмета на студијском програму је следећа:

 • % ЕСПБ академско-општеобразовних предмета = 15,17%
 • % ЕСПБ теоријско-методолошких предмета = 20,18%
 • % ЕСПБ научно стручних предмета = 35,20%
 • % ЕСПБ стручно апликативних предмета = 29,46%.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Основне академске студије хемије

Изборна настава на студијском програму