Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Студијски програм – Мастер академске студије Eкотуризам и заштита природе.

Циљ студијског програма је образовање стручњака у области екотуризма, екологије, туризма у заштићеним подручјима и туризма базираног на природи.

Врста студија и исход процеса учења

Укупно трајање мастер академских студија Eкотуризам и заштита природе је једна година (2 семестра), за које студент треба да оствари 60 ЕСПБ. Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљеве и исходe учења. Студије се изводе у складу са Статутом и правилима студирања.

Исход процеса учења је знање које студентима омогућава примене стечених сазнања у планирању, организацији и управљању екотуризмом, интерпретацији природних вредности у понуди екотуризма, управљању заштићеним подручјем кроз развој екотуризма као и истраживачки рад у циљу развоја и унапређења екотуризма.

Стручни, академски, односно научни назив

Завршетком овог студијског програма студент стиче академски назив Мастер екотуризма у пољу Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) науке.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати кандидати са најмање 240 ЕСПБ остварених на претходном нивоу студија, и то са завршеним основним академским студијама биологије, основним академским студијама екологије, основним академским студијама географије, основним академским студијама туризма, као и лица са завршеним сродним академским студијама првог нивоа и лица са завршеним студијама везаним за менаџмент и бизнис и науке о заштити животне средине.

Структура студијског програма

Мастер академске студије Eкотуризам и заштита природе организоване су као једногодишње студије са два семестра. Сви предмети су једносеместрални. Курикулум чини 2 обавезна предмета и 4 изборна блока, теренска настава, стручна пракса, завршни рад – студијски истраживачки рад и завршни рад – израда и одбрана. Изборне предмете студент бира у оквиру четири изборна блока са по три предмета од којих се бира један предмет.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија

Комисија за упис на мастер студије Eкотуризам и заштита природе, након увида у конкурсну документацију, по потреби одређује кандидату одређен број предмета улазног модула, из програма основних студија биологије, екологије, туризма и/или географије на Департману за биологију и екологију и Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета (који не улазе у фонд ЕСПБ мастер академског програма Eкотуризам и заштита природе), дефинисаних у Правилима о студирању Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха мастер академског студијског програма Eкотуризам и заштита природе је образовање стручњака који су компетентни за рад у областима: планирања, уређења и управљања туристичких еко-дестинација (заштићена подручја, очувани природни предели); интерпретације природних вредности у понуди екотуризма; управљања заштићеним подручјем кроз развој екотуризма, а на основу његове синергије са другим мерама и циљевима заштите; тимског рада и сарадње са осталим актерима у заштити природе; истраживачког рада у циљу развоја и унапређења екотуризма. Програм обезбеђује могућност наставка образовања на одговарајућим докторским студијама.

Курикулум овог студијског програма је конципиран тако да студентима омогући стицање савремених и интегрисаних знања из области екотуризма, биологије, екологије, географије и туризмологије и оспособљава студенте за оперативни рад у екотуризму а који је према својој суштини тесно повезан за заштитом животне средине, заштитом природе, еколошком едукацијом и локалним становништвом.

Овај студијски програм представља добру основу за студенте да стекну неопходно искуство потребно да се успешно укључе у рад заштићених подручја. Имајући у виду да у нашој земљи не постоје мастер програми за едукацију екотуризмолога, реализација овог програма повећава запошљивост студената који заврше овај студијски програм.

На основу свега наведеног, Мастер академске студије Екотуризам и заштита природе прате европске трендове и иницијативе и узимају у обзир потребе друштва за кадровима одређеног профила, што их чини усклађеним са Стратегијом и Политиком обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма мастер академских студија Eкотуризам и заштита природе је образовање стручног кадра из области екотуризма. У том процесу неопходно је да студент стекне способност анализе и синтезе из области географије, биологије, туризма и екологије, с циљем примене стечених сазнања у планирању, организацији и управљању екотуризмом. Из овог основног циља проистичу и следећи циљеви студијског програма:

 • усвајање сазнања о сложености и суштини екотуризма, која се налази у оцени да је он истовремено облик туризма и принцип туристичког развоја усмерен на заштиту природе и животну средину;
 • стицање сазнања о комплексном утицају природних фактора туристичке дестинације на екотуризам и његову понуду (географски, биолошки и еколошки фактори);
 • формирање критичког мишљења о положају екотуризма у систему функција и циљева једног заштићеног подручја;
 • формирање критичког мишљења о значају екотуризма за одрживи развој заједница локалног становништва;
 • усвајање сазнања о мониторингу утицаја туристичких активности на природне вредности (индикатори одрживог туризма у заштићеним подручјима и еколошки осетљивим пределима).

Општи циљеви овог студијског програма јесу да студенти на занимљив и интелектуално изазован начин искористе методе за учење, развију аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и приступ у сврху решавања проблема, проширивања знања и разумевања стечених на основним академским студијама, као и успешни наставак образовања на докторским студијама и укључивање у рад одређених заштићених подручја (или дестинација са очуваним природним одликама).

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду у погледу успешности у пољу образовања и научно-истраживачког рада.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Похађањем и савладавањем студијског програма Eкотуризам и заштита природе студенти стичу следеће опште вештине и компетенције:

 • комуникационе способности и спретности;
 • логично мишљење, формулисање претпоставки и извођење закључака;
 • критично и самокритично мишљење и приступ у сврху решавања проблема;
 • пласирање и публиковање различитих научних и стручних информација;
 • давање стручног мишљења и размењивање идеја;
 • рад у оквиру тима;
 • за примену стечених знања у пракси;
 • за перманентни учење и усавршавања;
 • за просуђивање о друштвеним, научним или етичким питањима.

Похађањем и савладавањем студијског програма Eкотуризам и заштита природе студенти стичу следеће предметно-специфичне вештине и компетенције:

 • могућност практичне примене сазнања о принципима екотуризма у конкретном заштићеном подручју (или дестинацији са очуваним природним одликама);
 • способност одрживог управљања актуелним еко-туристичким дестинацијама, као и способност осмишљавања и креирања нових и неафирмисаних дестинација;
 • умеће пословне комуникације која се одвија у распону од ауторитета заштите природе до актера туристичке привреде;
 • послови и задаци промоције, интерпретације и презентације еко-туристичких дестинација;
 • вештина комуникације са заједницама локалног становништва која подстиче одрживи развој дестинације;
 • реализација истраживања с циљем унапређења екотуризма.

На основу стечених сазнања и по завршетку студија, мастери екотуризма су компетентни за рад у следећим институцијама: специјализованим државним институцијама за заштиту природе (заводи за заштиту природе, општинска тела за развој туризма и заштиту природе), организацијама управљача заштићених подручја (нпр. националних паркова, паркова природе, специјалних резервата природе), туристичким организацијама градова и општина које су посвећене развоју екотуризма и туризма базираног на природи, развојним агенцијама које су посвећене развоју екотуризма и у удружењима грађана у чијем опису деловања су туризам, екотуризам и заштита природе.

Ниво квалификације према НОКС-у који се стиче по завршетку студијског програма је седми ниво, подниво 1 (ниво 7.1). Након завршеног мастер студијског програма Екотурзизам и заштита природе студенти поседују високоспецијализована академска знања из области биологије, екологије, географије и туризма, познају процесе критичког разумевања и примене стеченог знања у области рада. Ови студенти стичу вештину да решавају проблеме у области даљег образовања или у области рада, обучени су за вођење комуникације и сарадње у тиму, и за примену основних техника у процесима управљања природних добара у складу са принципима екотуризма. Такође, студенти који заврше мастер студијски програм Екотурзизам и заштита природе стичу способност да активно учествују у заштити природе и истраживачким пројектима, да самостално планирају екотуристичке понуде и изводе научна и примењена истраживања, као и да спроводе процесе контроле квалитета и евалуирају значај резултата других ради унапређивања постојеће праксе.

Курикулум

Распоред предмета по семестрима за студије другог степена студија (МАС) Eкотуризам и заштита природе

Листа изборних предмета за студијски програм – Мастер академске студије Екотуризам и заштита природе