Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Студијски програм Професор математике представља мастер академске студије из поља математике на Универзитету у Новом Саду, а које се изводе на Природно-математичком факултету. Њихово трајање је 2 године, укупна вредност студија је 120 ЕСПБ.

Стручни, академски, односно научни назив

По њиховом завршетку се стиче звање мастер професор математике. Овај студијски програм се природно надовезује на основни академски студијски програм М3 (Математика) у трајању од 3 године, али је предвиђена могућност да се надовеже и  на основни студијски програм М4, као и на основне академске студије које су се изводиле ранијих година на Департману за математику и информатику Природно-математичког факултета у Новом Саду (М1, М2 или још старије четворогодишње студије математике).

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета. Сваки предмет има своју бодовна вредност која је усклађена са оптерећењем потребних за савладавање појединачног предмета.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Курикулумом програма се дефинише 13 обавезних предмета и завршни (мастер) рад. Студијски програм има двојак карактер: с једне стране пружа студенту дубља стручна знања из математике, а са друге стране даје могућност усвајања методичких и психолошко-педагошких вештина које студента припремају за позив наставника математике у основној или средњој школи. Због тога, обавезни предмети обухватају и стручне, математичке предмете али и предмете методичко-педагошко-психолошког типа.

Изборни предмети са других студијских програма

Поред обавезних премета, у понуди је 25 изборних курсева, од којих су неки преузети са мастер студијског програма МА (Математика) а неки са МБ (Примењена математика). Ови изборни предмети су садржајно независни, тако да не изискују посебне услове за упис, како би се обезбедило њихово логичко надовезивање на садржаје усвојене у склопу обавезних предмета. Настава се на предавањима изводи претежно фронтално, уз примерено коришћење савремених визуелних средстава. Полазећи од специфичне природе математике као науке, највећи део вежби је теоријског карактера, и на њима се увежбавају изложени теоријски принципи и анализирају типични проблеми и њихова решења, након чега студенти самостално примењују усвојене технике. Код једног броја предмета (углавном из методике математике и нумеричке математике), предвиђене су и вежбе на рачунару или други облици практичних вежби (нпр. наставна пракса) или самостални рад студената.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Професор математике је образовање наставног кадра за који ће предавати у основним или средљим школама. Полазећи од парадигме, да је за доброг наставника једнако важно да буде стручно компетентан као и да има одговарајуће педагошке вештине, овај студијски програм је конципиран тако да задовољи оба услова.  Поред тога, овај студијски програм припрема будуће професоре математике за примену савремених методичких принципа као и техника образовне технологије које се користе у припремању и извођењу наставе математике у основним и средњим школама.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Професор математике је образовање компетентног и успешног професора математике, који ће с једне стране бити сигуран у своја стручна математичка знања  а с друге стране имаће развијене вештине потребне да своја знања на адекватан начин пренесе ученицима у основној или било којој врсти среднњих школа. Циљ овог студијског програма је да на врхунском нивоу развије апстрактне и аналитичко-синтетичке менталне способности будућег професора, његову самосталност и инцијативу у решавању математичких проблема, као и критички однос према свим питањима из области математике али и науке уопште. С обзиром на изузетно важну улогу коју имају просветни радници у једном друштву, сваки студијски програм који образује професоре за основне и средње школе, има такође и друштвену значајну улогу. У том смислу, развијање способности разумевања математичких метода и техника, способности извођења логичке аргументације у општијим ситуацијама као и способности моделирања неког нематематичког проблема помоћу математичког начина размишљања  је један од најважнијих општих циљева овог студијског програма.

Компетенције дипломираних студената

Мастер професор математике ће бити оспособљен за успешно планирање, програмирање и управљање наставом и учењем математике у основним и средњим школама, уз примену свих савремених и класичних наставних метода. Поред тога, очекује се да ће овај студијски програм развити и флексибилност мишљења и адаптибилност на нове ситуације и способност примене теоријских знања. Мастер професор математике који заврши наш студијски програм у свој круг компетенција добија и комплетну оперативност у примени рачунара у свом делокругу рада.

Опис исхода учења:

Успешан студент ће по завршетку овог програма у целости овладати основним концептима и теоријским поставкама математичких наука, као и у математичкој едукацији деце у основним и средњим школама. Добијене компетенције обухватају способност извођења свих типова наставе, од допунске, додатне до рада са ученицима са специфичним потребама (који се налазе на оба краја скале способности).

Курикулум

Студијски програм Професор математике је конципиран на следећи начин: на првој години студент има 8 обавезних предмета, од чега два математичка, у којима се студент упознаје са кључним резултатима из топологије и апстрактне алгебре, као и шест предмета методичко-педагошко-психолошког типа. Ових шест предмета, поред уобичајених предмета који обухватају теме из методике математике, педагогије, развојне и педагошке психологије, укључују и предмет Школска пракса, где студент има прилику да стечена знања примени у пракси, као и предмет Нестандардни математички проблеми, у коме ће се упознати са техникама и идејама које су неопходне у будућем раду са талентованим ученицима. На другој години студент има пет математичких предмета, који спадају у области математичке анализе, математичке логике, геометрије и нумеричке математике, ако и Завршни (мастер) рад.  Обавезни предмети укупно носе 83 ЕСПБ (69,17%), изборни предмети 37 ЕСПБ (30,83%). Изборни предмети су по тематској и методолошкој блискости разврстани у три групе: А (алгебра, теорија формалних језика и аутомата, анализа, топологија, теорија скупова, диференцијална геометрија, нумеричка математика и примене математике ), Б (методолошко-дидактички предмети), и Ц (напредне и модерне теме из математике – Теорија непокретне тачке, Теорија оператора, Теорија бројева и Теорија бројева). При томе, студенти бирају тачно један предмет из групе Б и тачно један предмет иѕ групе Ц (укупно 10 ЕСПБ). Остале предмете, у вредности 27 ЕСПБ,  студент бира  из групе изборних предмета А.

На пример, приликом конципирања својих студија, студент може да направи следећи избор:

  • први семестар (29 ЕСПБ): Топологија, Прстени, поља и теорија Галоа, Методика математике 1, Развојна и педагошка психологија (обавезни предмети),  Парцијалне диференцијалне једначине (изборни из групе А)
  • други семестар ( 31 ЕСПБ): Педагогија, Нестандардни математички проблеми, Методика математике 2, , Школска пракса (обавезни предмети), Полугрупе (изборни из групе А), Теорија скупова (изборни из групе А)
  • трећи семестар (30 ЕСПБ): Мера и интеграл, Математичка логика, Теорија кривих и површи, Нумеричко решавање једначина (обавезни предмети), Геометријски практикум (изборни из групе Б), Теорија оператора (изборни из групе Ц)
  • четврти семестар (30 ЕСПБ): Нацртна геометрија, Завршни (мастер) рад (обавезни предмети), Универзална алгебра, Диференцијална геометрија (изборни предмети из групе А)

Распоред обавезних предмета по семестрима и годинама студија

Изборна настава на студијском програму