Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Мастер наставе информатике (2 године, 120 ЕСПБ).

Студијски програм Настава информатике обухвата мастер академске студије из поља рачунарских наука на Универзитету у Новом Саду, које се изводе на Природно-математичком факултету.

Трајање студија

Њихово трајање је 2 године, укупна вредност студија је 120 ЕСПБ, а по њиховом завршетку се стиче звање другог степена мастер професор информатике.

Структура студијског програма

Овај студијски програм садржи 9 обавезних предмета са укупно 57,5 ЕСПБ + завршни (мастер) рад – 25 ЕСПБ. Изборна настава на студијском програму је подељена у 18 изборних предмета из којих је потребно одабрати 37,5 ЕСПБ.

Садржаји обавезних предмета односе се на припрему студента за позив наставника и поред информатичких, садрже и методичке садржаје. Ови предмети представљају у свету опште прихваћене основе потребне за основно академско образовања сваког информатичара, без обзира на касније специјализације, уз додатак одговарајућих психолошко-педагошких и методичких предмета.

Изборни предмети омогућавају сваком студенту да, у одређеној мери, прилагоди студијски програм према својим жељама и склоностима.

Настава се на предавањима изводи фронтално, углавном уз употребу рачунара, где је то потребно. Практичне вежбе се изводе у рачунарским учионицама, а већина материјала је студентима доступна преко локалне рачунарске мреже Департмана за математику и информатику и преко Интернета. Поред тога, предвиђен је и самосталан рад студената, који се реализује у виду израде семинарских радова, пројеката и слично.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни предмети са сродних студијских програма понуђени су студентима студијског програма и налазе се у листама понуђених изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи пренос бодова за исте или сродне предмете. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

На овај студијски програм могу се уписати студенти који су завршили основне академске студије из области рачунарских наука и информатике са циљем наставка образовања у овој области са наставним усмерењем. Основна сврха овог студијског програма је школовање стручњака из области образовања наставног кадра из области информатике у основним и средњим школама, Ова усмерења су препозната као неопходни кадровски ресурси за развој информатичког кадра у републици Србији.

Циљеви студијског програма

Усвајање напредних знања из области информатике. Нагласак се ставља на методику, педагогију, психологију, етику и историју информатике, као и на практичан рад на изради информатичких пројеката.

Такође, у циљеве спада усвајање теоријских основа информатике, што укључује и одређени број математичких предмета на чијим принципима се заснива модерна информатика.

Образовање свестраних стручњака из области информатике, који ће бити у стању да раде као предавачи у основним и средњим школама и да дају допринос изучавању информатичких наука, као и да решавају нестандардне проблеме који се јављају у информатичкој пракси.
Од студената се очекује да развију логичко мишљење, прецизно изражавање, прилагодљивост новим ситуацијама и способност примене теоријских знања у пракси.

Усвајање знања из области друштвених наука, попут педагогије, приватности, етике и друштвене одговорности, која се примењују у свакодневном раду информатичара.

Компетенције дипломираних студената

Мастер професор информатике ће бити оспособљен за:

  • успешно извођење наставе информатике у основним и средњим школама, уз примену савремених наставних метода;
  • Развој софтверске подршке у одређеним областима математике (нумеричка математика, вероватноћа и статистика, диференцијалне једначине, фази системи итд.);
  • Научно-истраживачку делатност на универзитетима и научним институтима и самосталан научни рад;
  • Успешан студент ће по завршетку овог програма у целости овладати концептима и теоријским поставкама информатичких наука, а стећи ће и образовање из сродних области математичких и друштвених наука;
  • Стицањем низа теоријских и практичних знања, успешан студент ће се оспособити за извођење наставе информатике уз познавање савремених трендова у информатици и употребу савремених информационих технологија и опреме.

Курикулум

Обавезни предмети укупно носе 82,5 ЕСПБ (68,7%), а остатак до 120 ЕСПБ се допуњава изборним предметима. Изборни предмети се произвољно бирају из групе од 18 предмета. Из те групе је потребно одабрати најмање 37,5 ЕСПБ (31,3%). На тај начин се укупан број од 120 ЕСПБ постиже комбинацијом:

  • обавезних предмета и
  • изборних предмета на студијском програму.

Сваки студент мора имати најмање 20 часова активне наставе недељно, од чега најмање 10 часова предавања.

У наставку текста је приказан један пример избора предмета са изборног модула Рачунарске науке којим се може сакупити 120 ЕСПБ у току мастер студија на овом студијском програму:

ПРИМЕР:

први семестар:

ПМФ01 Развојна и педагошка психологија 3+1 (5 ЕСПБ)

ИБ031   Приватност, етика и друштвена одговорност 3+2 (7,5 ЕСПБ)

ИА011  Диференцијалне једначине 2+2 (5 ЕСПБ)

ИА111  Конструкција компајлера 1 2+3 (7 ЕСПБ)

ИА311  Теорија графова 2+2 (6 ЕСПБ)

други семестар:

ИА142 Социјалне мреже 2+2 (7 ЕСПБ)

ИА221 Образовни софтвер 2+4 (7 ЕСПБ)

ИА222 Методика информатике 2+3 (7 ЕСПБ)

ПМФ03 Педагогија 3+0 (4 ЕСПБ)

ИА021 Структуре података и алгоритми 3 2+3 (7 ЕСПБ)

трећи семестар:

ИА143 Примењена статистика 2+3 (7 ЕСПБ)

ИА131 Методика програмирања 2+3  (7 ЕСПБ)

ИА425 Школска пракса 0+6 (6 ЕСПБ)

ИА132 Математичко моделирање и симулација 3+2 (7 ЕСПБ)

ИА312 Математичка логика у рачунарству 2+2 (6 ЕСПБ)

четврти семестар:

ИА042 Завршни (мастер) рад (25 ЕСПБ

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Настава информатике

(Ако студијски програм има изборна подручја-модуле, тада за свако изборно подручје модул дати комплетан план студија за све године студија, и обавезно Блок табелу која приказује везу између изборних подручја-модула.)

Изборна настава на студијском програму