Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер професор биологије је образовање предметних наставника – професора биологије, оспособљених за рад у основним, средњим стручним школама и гимназијама, и другим подручјима рада у систему образовања.

Врста студија и исход процеса учења

Студијски програм интегрисаних основних и мастер академских студија првог и другог степена Мастер професор биологије трају 5 година (10 семестара) и завршавају се са остварених најмање 300 ЕСПБ.

По завршетку студија формирају се стручњаци са квалификацијама за предметне наставнике из научне области Биолошке науке (биологија, екологија), који су оспособљени за рад у основним, средњим стручним школама и гимназијама, и другим подручјима рада у систему образовања. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима његову лаку примену у пракси.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши интегрисане основне и мастер академске студије првог и другог степена, студијски програм Мастер професор биологије стиче звање Мастер професор биологије.

Услови за упис на студијски програм

У прву годину Интегрисаних основних и мастер академских студија првог и другог степена, студијски програм Мастер професор биологије може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит из предмета Биологија.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма чини скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе Интегрисаног првог и другог степена академских студија образовно-научног поља Природно-математичких наука. Интегрисане петогодишње студије чини корпус:

 • предмета из области Биолошке науке (биологија и екологија): 30 обавезних (171 ЕСПБ и 54 изборних предмета организованих у 9 изборних блокова;
 • предмета из психолошких, педагошких и методичких дисциплина: 5 (26 ЕСПБ) обавезних, две обавезне школске праксе (8 ЕСПБ) и 6 изборних предмета
 • завршни рад (20 ЕСПБ).

Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ. У свакој школској години збир ЕСПБ износи најмање 60, што одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и теренска настава), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања.

Од укупног збира ЕСПБ обавезни предмети су заступљени са 225 ЕСПБ, а изборни предмети са најмање 79 ЕСПБ.

У структури студијског програма заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ и то:

 • Академско-општеобразовни предмети заступљени су са минимумом од 47 ЕСПБ.
 • Теоријско-методолошки предмети заступљени су са минимумом од 61 ЕСПБ.
 • Научно-стручни предмети заступљени су са минимумом од 107 ЕСПБ.
 • Стручно-апликативни предмети заступљени су са минимумом од 89 ЕСПБ.

Трајање студија

Студијски програм интегрисаних основних и мастер академских студија првог и другог степена Мастер професор биологије трају 5 година (10 семестара).

Укупан број часова активне наставе на појединим годинама студија износи:

 • прва година: 840 часова активне наставе годишње,
 • друга година: 840 часова активне наставе годишње,
 • трећа година: 840 часова активне наставе годишње.
 • четврта година: 840 часова активне наставе годишње,
 • пета година: 615 + 270 (СИР – израда и одбрана завршног рада) часова активне наставе годишње.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда и одбрана завршног рада чиме студент стиче 20 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни предмети са сродних студијских програма (студијски програм Дипломирани биолог) понуђени су студентима студијског програма Мастер професор биологије и налазе се у листама понуђених изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Мастер професор биологије са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је да целовито образује кадар биолошког профила који поседује знања и вештине потребне за предметног наставника биологије. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје опште-образовних, теоријско-методолошких, научно стручних и стручно-апликативних предмета стекну фундаментална знања из области природних наука и психолошко-педагошко-методичких дисциплина. Тиме будући професор биологије стиче потребне компетенције за рад у основној школи, средњим стручним школама и гимназијама. Током студија се кроз групу обавезних и изборних предмета педагошко – психолошког и методичког поља омогућава студентима да у потпуности одговоре на захтеве савремене наставе биологије. Стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају корпус фундаменталних знања за наставак образовања на докторским студијама биолошког профила и Методике наставе биологије.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је образовање предметних наставника – професора биологије, оспособљених за рад у основним, средњим стручним школама и гимназијама, и другим подручјима рада у систему образовања. Овај студијски програм пружа широко и савремено академско образовање у области биолошких научних дисциплина и тиме обезбеђује потребне стручне компетенције будућих професора биологије. Такође, савремено засновани методички и педагошко – психолошки курсеви омогућавају развој педагошких, дидактичких, методичких и комуникацијских компетенција. Будући професори биологије се подстичу на перманентно усавршавање и професионални развој.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште компетенције:

 • Планира активности којима се развијају научни појмови код ученика
 • Поседује знања о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама учења
 • Планира активности полазећи од знања и искуства којима ученици располажу, индивидуалних карактеристика и потреба ученика, постављених циљева, исхода, садржаја и карактеристика контекста у којем ради
 • Планира подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења
 • Планира различите начине праћења и вредновања рада и напредовања ученика
 • Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање
 • Прати и вреднује ефикасност сопствених метода на основу ученичких постигнућа
 • Влада процесима, методама и техникама истраживања у настави биологије и образовању у целини
 • Познаје страни језик у функцији предмета који предаје

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • Употребљава и развија професионална знања: стручна (биолошка, укључујући све биолошке дисциплине), дидактичко-методичка и психолошка, неопходна за успешну реализацију програма биологије у основној и средњим школама према савременим захтевима наставе и учења
 • Планира, програмира и управља наставом биологије у основној и средњим школама
 • Има интердисциплинарне и интеркомпетиционе способности (познавање нових образовних и информационих технологија и њихове примене у настави биологије), познаје и друге науке, пре свега природне
 • Планира и евалуира сопствени континуирани професионални развој

Опис исхода учења

Исход процеса учења је професор биологије са високим академским образовањем неопходним за разумевање научне основе из области биологије и развијеним компетенцијама за преношење знања из области биологије на педагошком и методичком нивоу у основном и средњем образовању. Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у основном и средњем образовању.

Минимални исходи учења:

 • Познавање структуре, организације и функције биосистема на нивоима молекула, ткива, организма и популација
 • Употреба основних биолошких појмова и препознавање значаја биолошких дисциплина у савременој науци
 • Поседовање вештине рада у лабораторијским условима и развијена способност за прилагођавање једноставних експеримената условима рада у школама
 • Самостално прикупљање информација из стручне литературе
 • Успешна примена стандардних принципа планирања, програмирања и управљања наставом биологије
Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер професор биологије

Изборна настава на студијском програму