Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Интегрисане мастер академске студије Професор физике је академско образовање кадрова за извођење наставе у основним и средњим школама из области физике и астрономије.

Физика је веома широка фундаментална наука а савременом друштву су потребни специјализовани стручњаци за извођење наставе у основним и свим врстама средњих школа, овај студијски програм је конципиран тако да задовољи потребе савременог друштва. Најбитнија основна и проширена знања студенти добијају кроз обавезне предмете а нека од проширених знања из изборних предмета. Овај студијски програм студентима, у складу са њиховим амбицијама и афинитетима, обезбеђује усмеравање ка области извођења наставе физике у основним и средњим школама али и астрономије у средњим школама.

Врста студија и исход процеса учења

Ове студије спадају у интегрисане академске мастер студије.

Стручни, академски, односно научни назив

Завршетком овог студијског програма студент добија назив Мастер професор физике.

Структура студијског програма

Студије се изводе кроз наставу (користећи савремене методе) предмета, који су наведени у Курикулуму и поређани у семестре. Предмети у оквиру овог програма су такође сврстани у обавезне и изборне предмете. Могу да обухватају експерименталне, демонстрационе и рачунске вежбе, израду домаћих задатака, праксу, израду и одбрану семинарских радова и студијски истраживачки рад. Важна компонента студијског програма је и самостални рада студента на савлађивању предвиђених садржаја.

Два семестра чине академску годину. Да би студент завршио студије мора да има положене све обавезне предмете, положену по макар једну опцију сваког изборног предмета, написан и одбрањен Mастер рад, тако да укупно сакупи најмање 300 ЕСПБ.

Трајање студија

Укупно трајање ових студија је 5 година (10 семестра), за које студент треба да сакупи најмање 300 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Значајна компонента студијског програма је и израда и одбрана мастер рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских и стручних послова у области извођења наставе физике и астрономије у основним и средњим школама а који ће у својој области играти водећу улогу. Студијским програмом је обезбеђено стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила.

Постојање оваквог студијског програма је потпуно оправдано и корисно за цело друштво, с обзиром на сврху савремене физике – разумевање физичких процеса и материје. Наиме, физичари су стручњаци који су неопходни у сваком савременом друштву јер представљају кључни елемент у развоју нових извора енергије, нових материјала, нових технологија… Такође су неопходни у свим областима савремене науке и технике уопште. Заштита животне средине, савремена медицина, метеорологија, астрономија и астрофизика, савремено образовање, као и низ других области се не могу развијати без физичара. Штавише, физика, њени методи и модели данас налазе примену и у областима као на пример економија, берзанско пословање… Стога, потпуно је јасно да је у сваком развијеном друштву, неопходно квалитетно образовање кадрова за извођење наставе физике у основним и средњим школама. Наиме, добри стручњаци овог профила треба да мотивацију за изучавање физике подигну на што већи могући ниво, код што је могуће већег броја деце, без обзира којим ће се пословима деца у својим животима бавити. Такође, не мање битно је да ови стручњаци својим високопрофесионалним радом подржавају и усмеравају децу која су показала таленат ка природним и техниким наукама а пре свега ка физици.

Стручњаци овог профила се пре свега школују да могу квалитетно изводити све облике наставе физике у основним и средњим школама. Поред тога, могу извршити низ различитих основних физичких анализа, користити различите постојеће моделе…

Квалитетно академски образован Мастер професор физике има широку лепезу могућности бављења својом струком као нпр. у основним и средњим школама, домовима ученика, при владином сектору…

Циљеви студијског програма

Примарни циљеви су постизање академских и стручних компетенција из области наставе физике и астрономије, савладавање вештина и метода за њихово стицање и даље усавршавање, развој креативних способности и вештина за извођење свих облика наставе физике и њеног даљег развоја и усавршавања.

Најважнији општи циљеви студијског програма јесу пружање стимулативног окружења за стручно и лично усавршавање студената, занимљивог и интелектуално изазовног начина коришћења метода учења, развијање аналитичког, критичког и самокритичког мишљење и приступа у сврху подизања квалитета наставе физике и астрономије у школама на највиши ниво, проширивање знања и разумевања током студија.

Најважнији стручни циљ је образовање и оспособљавање стручњака за рад у струци, стицање критичног и интегрисаног нивоа познавања и разумевања принципа неопходних за мотивисање деце за изучавање физике и преношења знања из физике на децу. Ови циљеви су оствариви само након добијених основних и проширених нивоа знања из теоријских и експерименталних принципа и метода физике.

Крајњи циљ је стицање квалификација а за које је неопходно да су:

 • показали знање и разумевање у области које представља основу за развој критичког мишљења и примену знања
 • у стању да примене своје знање и разумевање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар поља студија
 • развили способности интегрисања знања, решавања сложених проблема и расуђивања на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова
 • развили способност јасног и недвосмисленог преношења знања и начина закључивања стручној и широј јавности
 • развили способност наставка студија на начин који ће самостално изабрати.

Стручни циљеви јесу да студентима буде пружено критично и интегрисано познавање и разумевање:

 • улоге физике у систему образовања
 • циљева наставе физике у систему образовања
 • начина преношења информација и знања из физике
 • начина рада са децом, колегама и осталим субјектима у сектору образовања
 • метода и приступа у настави, учењу и оцењивању
 • комуникације и изградње правилних међуљудских односа како са децом тако и са колегама.

Дефинисане су опште методе и стратегије за стицање компетенција:

 • стицање знања и разумевање: предавања, веҗбе и пракса (продубљивање, појашњавање и истицање практичног значаја садрҗаја предавања). Део усмереног учења кроз семинарске радове.
 • опште способности:
  • могућност анализе, решавања пробема, интеграције теорије и праксе, синтезе…: предавања пропраћеним различитим типовима веҗби или школске праксе где су студенти укључени у решавање практичних проблема.
  • способности комуникације, усмена излагања и писани извештаји, коришћење информационих технологија, способност рада у тиму или независно, интеграција и процена информација из различитих извора, ефективно и перманентно учење: стичу се и кроз стицање осталих компетенција. Континуално се развијају, надограђују и усавршавају а посебно са порастом слоҗености семинарских радова и решавањем практичних проблема.
 • предметно-специфичне способности:
  • планирања решавања практичног проблема, коришћење лабораторијских метода за добијање података, анализа добијених података и њихова критичка обрада, припрема извештаја, презентација извештаја, ефективно коришћење рачунара у пракси: лабораторијске веҗбе, израда семинарких радова и стручна пракса.

Начини и методе оцењивања су дати за сваки предмет посебно.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • анализе, синтезе и предвиђање решења и последица,
 • развоја аналитичког, критичког и самокритичког мишљења и приступа у сврху решавања проблема,
 • развоја комуникационих способности и спретности,
 • сарадње са уҗим социјалним и међународним окруҗењем,
 • примена професионалне етике,
 • перманентног учења и усавршавања,
 • креативности,
 • примене знања у пракси,
 • рада у оквиру тима или независно,
 • прикупљања и тумачења података,
 • размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима,
 • овладавање методима, поступцима и процесима истраживања.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности и знања:

 • интегрално познавање и разумевање стандардних стратегија преношења знања и учења, саветовања деце и родитеља,
 • ефикасног комуницирања са групама и индивидуама,
 • стварања атмосфере погодне за учење,
 • стандардних метода правилног оцењивања напретка и достигнућа деце у учењу физике и астрономије,
 • одговарања на различите потребе деце,
 • планирања наставе и спровођења планираних активности,
 • ефикасног коришћења времена,
 • основно и проширено познавање и разумевање основа теоријске и експерименталне физике и одговарајућих начина преношења знања на децу,
 • оспособљеност за даље академско и стручно усавршавање,
 • идентификације суштине процеса и критичко размишљање,
 • способност коришћења постојећих модела,
 • налажења и коришћења научне или стручне литературе уз употребу кључних знања из области студирања,
 • критички избор и употреба литературе уз помоћ стручњака,
 • професионалне примене знања и разумевања,
 • основно разумевање и познавање природе и начина истраживања у физици,
 • познавање и разумевање основа модерне физике и астрономије,
 • рада под стручним руковођењем,
 • познавање страног језика у сврху стручне комуникације,
 • познавање и разумевање етике везане за физику и наставу физике.
Курикулум

Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, број часова активне наставе и број ЕСПБ бодова.

Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.

Овај програм такође садржи обавезне и изборне предмете.

Курикулум је конципиран тако да студент на након завршетка студија има најмање 300 ЕСПБ.

Изборни предмети на овом студијском програму су понуђени у одговарајућем семестру. Сваки изборни предмет се бира из одговарајуће групе изборних предмета понуђених у датом семестру. На месту где је предвиђен изборни предмет, студент мора изабрати макар један од понуђених предмета.

Студент врши избор предмета уз консултације са студентским саветником за изабрани студијски програм. Студентски саветник је по правилу из реда наставника.

Пријављивање изборних предмета у оквиру школске године се врши одвојено за зимски и за летњи семестар а у складу са Правилима студирања.

Опције изборних предмета наведених у датом семестру (зимски или летњи) могу се изабрати само у одговарајућем семестру где су и понуђени.

До краја студија мора бити положена по макар једна опција за сваки изборни предмет.

Студент не може бирати изборне предмете из других студијских програма а који нису сврстани у једну од група изборних предмета на овом студијском програму.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Интегрисане мастер академске студије Професор физике