Сврха студијског програма Докторске академске студије – Биохемија (назив дипломе Доктор наука – биохемијске науке) је образовање компетентног стручњака, који је способан да изводи закључке, пласира научне информације, размењује идеје, решава проблеме и предлаже јасна и концизна решења. Студент стиче и следеће предметно-специфичне компетенције:

  • интегрисано знање, темељно познавање и разумевање научне проблематике из специфичних области биохемије,
  • вештину сакупљања, процењивања и самосталног интерпретирања релевантних информација из стручне и научне литературе и потребу за сталним усавршавањем у специфичним областима биохемије,
  • способност научне анализе и синтезе, као и независно критичко испитивање и процену нових и сложених појава и питања,
  • познавање научне методологије у одређеној области истраживања,
  • способност самосталног дизајнирања експеримената, обраде релевантних података употребом информационо-комуникационих технологија и тумачења експерименталних података,
  • способност да критички, самостално и креативно и са научном прецизношћу идентификује и формулише хипотезе и спроведе сопствено оригинално истраживање, чији  ће значај и квалитет бити довољно добар за објављивање у престижним научним часописима,
  • способност да представи свој рад кроз писане, усмене и визуелне презентације, укључујући и предлог оригиналних истраживања,
  • способност ефикасне научне и стручне комуникације, тј. размену идеја, проблема и решења у специфичним областима биохемије и сродних дисциплина,
  • способност доприноса развоју знања кроз сопствено истраживање,
  • свест о етичким питањима у биохемијском истраживању и каријери.
Курикулум

Распоред предмета по семестрима и годинама студија