• Назив пројекта: Примена фотокаталитички активних полимера биосинтетисаних на медијумима са индустријским ефлуентима АП Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-3166/2023-01/01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Сања Армаковић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2023.-2024.