• Naziv projekta: Mentor Training (MenTra)
  • Oznaka projekta: 2020-1-SK01-KA201-078250
  • Institucije učesnice u projektu: UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE, Slovačka (Nosilac); Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija; Univerzita J. Selyeho, Slovačka; OSTRAVSKA UNIVERZITA, Češka; VYSOKA SKOLA EKONOMICKA V PRAZE, Češka; ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM, Mađarska
  • Status u projektu: partner
  • Rukovodilac projekta: Zdenka Gadusova (Departman za engleske i američke studije, UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE; zgadusova@ukf.sk)
  • Menadžer projekta: Branka Radulović (Departman za fiziku)
  • Vrsta projekta: Erasmus+ Call 2020 Round 1 KA2 – Saradnja u polju inovacija i razmene dobre prakse, KA201 – Strateško partnerstvo za školsko obrazovanje; Form ID: KA201-F1BF2DD3
  • Period realizacije projekta: 2020.-2023. (1. septembar 2020. – 28. februar 2023.)
  • Internet adresa projekta:www.mentra.ukf.sk/rs