• Назив пројекта: Потенцијал искоришћења биомасе за секвестрацију органских полутаната у земљишту/седименту / The potential use of biomass for sequestration of organic pollutants in soil/sediment
  • Ознака пројекта: 451-03-02141/2017-09/13
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Бечу
  • Руководилац пројекта: Снежана Малетић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Аустрија
  • Период реализације пројекта: 2018.-2020.