• Назив пројекта: Вишескално структуирање полимерних нанокомплекса и функционалних материјала применом различитих прекурсора
  • Ознака пројекта: ИИИ45022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технолошки факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Јарослава Будински-Симендић
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.