Studijski program Primenjena matematika (MAP) predstavlja studijski program osnovnih akademskih studija koji se bazira i oslanja na višegodišnju tradiciju i iskustvo u školovanju matematičara iz oblasti matematike i primenjene matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Struktura studijskog programa

Naziv i ciljevi studijskog programa

Naziv studijskog programa je PRIMENJENA MATEMATIKA (oznaka MAP). Cilj studijskog programa je obrazovanje matematičara, kao stručnjaka u privredi, industriji, finansijskim i ekonomskim institucijama.

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Studijski program PRIMENJENA MATEMATIKA spada u grupu osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine. Obim studija izražava se brojem ESPB bodova. Ukupan broj ESPB bodova studijskog programa Primenjena matematika je 180 ESPB i to je minimalan broj ESPB koji student mora da ostvari na sve tri godine, a tačan broj za svakog studenta može da se razlikuje, zavisi od izbora izbornih predmeta i može da ide do 201 ESPB.

Studijski program PRIMENJENA MATEMATIKA svojim nastavnim sadržajima, kao i oblicima i metodama nastave studentima omogućuje sticanje temeljnih matematičkih znanja, kao i razumevanje primene matematičkih znanja u praksi. Student savladavanjem studijskog programa PRIMENJENA MATEMATIKA stiče sposobnost logičkog mišljenja, formulisanja pretpostavki i izvođenja zaključaka na formalan ili formalizovan način.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Nakon završenih trogodišnjih studija i osvojenih 180 ESPB bodova dobija se stručni naziv matematičar.

Uslovi za upis na studijski program

Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa koje raspisuje Univerzitet u Novom Sadu, a sprovodi Prirodno-matematički fakultet. Da bi kanditat konkurisao za upic na prvu godinu studijskog programa PRIMENJENA MATEMATIKA treba da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i da položi prijemni ispit iz matematike. Na osnovu kriterijuma iz Konkursa sačinjava se rang lista.

Struktura studijskog programa

Studijski program se sastoji od grupe obaveznih predmeta, tri izborna modula i slobodnih izbornih predmeta. Grupu obaveznih predmeta sačinjava 16 predmeta raspoređenih u šest semestara. U završnoj godini studenti imaju obaveznu stručnu praksu i pišu i brane Završni rad. Student prilikom upisa ovog studijskog programa bira jedan od tri izborna modula: Analitika podataka i statistika, Matematika finansija ili Tehnomatematika. Grupu slobodnih izbornih predmeta čini 15 predmeta.

Trajanje studija

Studije se izvode kroz nastavu predmeta poređanih u semestre. Dva semestra čine akademsku godinu. Ukupno trajanje osnovnih studija je tri godine (šest semestara), za koje vreme student treba da sakupi najmanje 180 ESPB bodova.

Bodovna vrednost predmeta

Svaki predmet ima svoju bodovnu vrednost koja je usklađena sa opterećenjem potrebnim za savladavanje pojedinačnog predmeta.

Realizacija nastave

Celokupan proces izvođenja studijskog programa će se odvijati uz korišćenje savremene IT tehnologije, aktualnih softverskih paketa i računarske opreme.

Završni rad

Završni rad ima bodovnu vrednost usklađenu sa opterećenjem potrebnim za njegovu pripremu (istraživanje), izradu i odbranu. Završni rad pokazuje se u studijskom programu kroz dve pozicije: 1) Završni rad – istraživanje koji ima bodovnu vrednost 2 ESPB i 2) Završni rad – izrada i odbrana koji ima bodovnu vrednost 3 ESPB.

Preduslovi za upis predmeta

U listi sadržaja predmeta, kao i u listi izbornih predmeta, navedeni su preduslovi za upis pojedinih predmeta.

Izborni predmeti sa drugih studijskih programa

Studijskim programom je predviđena mogućnost izbora predmeta drugih studijskih programa. U grupi slobodnih izbornih predmeta, između ostalog, navedeni su predmeti iz drugih studijskih programa koje student može izabrati. Takođe, student može birati i predmete sa drugog modula, kao i predmete sa drugih studijskih programa istog nivoa studija u ukupnom iznosu koji ne prelazi 20 ESPB.

Prelazak sa drugih studijskih programa

Postoji mogućnost prelaska sa jednog na drugi studijski program koristeći prenos bodova za iste ili srodne predmete.

Svrha studijskog programa

Osnovne akademske studije PRIMENJENE MATEMATIKE imaju dvojaku svrhu. S obzirom da su studije matematike organizovane po sistemu 3+2, ove trogodišnje studije jesu prvi stepen u univerzitetskom obrazovanju stručnjaka matematičara iz oblasti primenjene matematike. U drugom stepenu se kroz dvogodišnje studije stiče akademski naziv master matematičar na jednom od dva master studijska programa primenjene matematike: Primenjena matematika ili Primenjena matematika – nauka o podacima. U tom smislu ove osnovne studije su prema izboru tema i oblasti teorijske matematike, primenjene matematike i srodnih disciplina (u zavisnosti od modula to su fizičko-tehničke discipline, ekonomsko-finansijske ili discipline vezane za statistiku i analitiku podatak), baza za nastavak i uspešno ovladavanje master akademskim studijama.

Pored ove svrhe unutar sistema studiranja 3+2, ove studije imaju i samostalnu ulogu. One osposobljavaju studente za zanimanja u raznim oblastima privrede, posebno industriji i finansijskim institucijama, s obzirom na tri izborna modula. Student se priprema za poslove koji iziskuju znanje iz osnova primenjene matematike, informatike, analitike podataka i statističkih metoda, sposobnosti analitičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja. Studijama se stiče umeće osnovnih aspekata matematičkog modeliranja i sposobnost rešavanja praktičnih problema.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa obuhvataju obrazovanje matematičara iz oblasti primenjene matematike, što je struka koja omogućava rad u savremenoj industriji, privrednim komorama, informatičkim i informaciono-tehnološkim centrima, institucijama koje se bave analitikom podataka i statistikom, razvojnim i istraživačkim centrima, finansijskim institucijama i organima uprave, kao i na svim drugim mestima gde postoji potreba za multidisciplinarnim radom.

Kroz grupu matematičkih predmeta studenti se, na savremen način, upoznaju sa klasičnim matematičkim teorijama, kao i sa aktuelnim trendovima u matematici. Pored usvojenih teorijskih i praktičnih znanja, ovakvim obrazovanjem se stiče i sposobnost apstrakcije i logičkog razmišljanja. Kvalitet obrazovanja obezbeđen je činjenicom da ga izvode profesori sa velikim naučnim ugledom u svetu, koji su učesnici i nosioci više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata.

Kroz izborni modul Analitika podataka i statistika studenti ovladavaju osnovnim pojmovima i veštinama iz oblasti mašinskog učenja, optimizacije i statistike. Kroz ove predmete studenti se osposobljavaju za analizu podataka, kao i za komunikaciju sa raznim stručnjacima iz oblasti analitike podataka i statistike.

Kroz izborni modul Matematika finansija studenti ovladavaju osnovnim pojmovima i zakonitostima ekonomije, finansija i računovodstva. Kako je formiranje modela uvek multidisciplinarni proces, kroz ove predmete se studenti osposobljavaju i za komunikaciju sa ekonomistima i menadžerima.

Kroz izborni modul Tehnomatematika studenti ovladavaju osnovnim pojmovima i zakonitostima fizike i odabranih inženjerskih disciplina. Kroz ove predmete se studenti osposobljavaju i za komunikaciju sa inženjerima u tehnici.

Grupa predmeta iz primenjene matematike osposobljava studente za formiranje i rešavanje matematičkih modela u savremenim tehnologijama, ekonomiji i finansijama. Matematički modeli omogućavaju dublje razumevanje savremenih tehnologija, ekonomskih zakonitosti, analitike podataka i statističkih zakonitosti, te produktivnu primenu stečenih teorijskih znanja. Znanja iz informatike koja se stiču tokom studija obezbeđuju adekvatnu primenu savremenog softvera neophodnog za industrijski razvoj kao i korišćenje savremenih softverskih alata u raznim analizama.

Tako nastaju kompetentni i moderno obrazovani stručnjaci čije znanje ne zastareva i koji su veoma traženi u uslovima tržišne ekonomije, posebno u procesu tranzicije.

Pored svega nevedenog postoji i mogućnost daljeg usavršavanja i sticanja zvanja master matematičara iz oblasti primenjene matematike.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Savladavanjem studijskog programa Primenjena matematika student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • sposobnost logičkog mišljenja, formulisanja pretpostavki i izvođenje zaključaka na formalan ili formalizovan način;
 • poznavanje osnova klasičnih matematičkih teorija i aktuelnih trendova u matematici;
 • sposobnost rešavanja matematičkih problema i korišćenje stečenih znanja u primenama;
 • osnovna znanja iz informatike i programska implementacija jednostavnijih problema;
 • sposobnost za oblikovanje i razmatranje matematičkih modela u savremenim tehnologijama, odnosno u ekonomiji i finansijama.

Savladavanjem studijskog programa Primenjena matematika student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljno poznavanje osnovnih pojmovima i zakonitosti odabrane discipline: fizike i tehnike ili ekonomije, finansija i računovodstva ili analitike podataka, mašinskog učenja i statistike;
 • sposobnost rešavanja konkretnih jednostavnijih problema iz prakse koji su iz oblasti vezanih za odgovarajući modul predmeta;
 • osposobljenost za komunikaciju sa inženjerima;
 • osposobljenost za komunikaciju sa stručnjacima iz finansijskih institucija;
 • osposobljenost za komunikaciju sa stručnjacima iz raznih oblasti vezanih za analitiku podataka, kao i sa stručnjacima iz oblasti statistike;
 • sposobnost upotrebe informacionih tehnologija pri ovladavanju znanjima i pri rešavanju problema.

Opis ishoda učenja

Student će nakon uspešnog završetka ovih osnovnih studija imati uvid u koncepte i steći osnovna znanja o najvažnijim disciplinama primenjene matematike. To će biti pretpostavka daljeg uspešnog ovladavanja specifičnim oblastima primenjene matematike, nakon čega se stiče celovito znanje na akademskom nivou (master). Pored toga student će biti u stanju da stečena znanja primenjuje u praksi, koristeći tehnike kojima je ovladao, praveći osnovne matematičke modele. Biće u stanju da u praktičnim problemima iz industrije, ekonomije i privrednih grana koje uključuju analizu podataka prepozna, odabere i upotrebi pogodan matematički aparat, kao i da formira jednostavnije matematičke modele kojima rešava dati problem.

Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program PRIMENJENA MATEMATIKA nudi studentima najnovija naučna i stručna saznanja iz oblasti primenjene matematike.

Studijski program je usaglašen, između ostalog, sa akreditovanim programima osnovnih studija iz primenjene matematike na sledećim univerzitetima: Kopenhagen, Danska; Lund, Švedska; Ajndhoven, Holandija; Vorvik, Engleska i MIT, SAD.

Kurikulum

Šesnaest zajedničkih obaveznih predmeta, ukupne vrednosti 90 ESPB (50%) koji obuhvataju obaveznu Stručnu praksu, kao i Završni rad koji je podeljen na dva dela (Završni rad – istraživanje i Završni rad – izrada i odbrana), raspoređeno je na sledeći način: u prvom, drugom i trećem semestru zastupljena su po 3 zajednička obavezna predmeta, dok su u četvrtom semestru zastupljena 2 zajednička obavezna predmeta. Peti semestar, pored 2 zajednička obavezna predmeta obuhvata i obaveznu stručnu praksu od 90 sati koja vredi 3 ESPB. U šestom semestru student sprovodi istraživanje u vezi sa završnim radom i izrađuje i brani završni rad (Završni rad – istraživanje i Završni rad – izrada i odbrana) što zajedno vredi 5 ESPB. ESPB za završni rad ulaze u ukupan broj ESPB studijskog programa i broje se u poziciji obaveznih i poziciji izbornih ESPB – obavezni 50% i izborni 50% od ukupnog ESPB za završni rad.

Student prilikom upisa studijskog programa bira jedan od tri izborna modula: modul Analitika podataka i statistika, modul Matematika finansija ili modul Tehnomatematika. Stoga, pored zajedničkih obaveznih predmeta, student ima i obavezne predmete na izabranom modulu:

 • Modul Analitika podataka i statistika sadrži 10 predmeta, ukupne vrednosti 50 ESPB.
 • Modul Matematika finansija sadrži 8 predmeta, ukupne vrednosti 48 ESPB.
 • Modul Tehnomatematika sadrži 9 predmeta, ukupne vrednosti 48 ESPB.

Ostatak poena, u zavisnosti od izabranog modula, student skuplja putem izbornih predmeta. Lista zajedničkih izbornih predmeta sastoji se iz ukupno 15 predmeta (8 iz zimskog i 7 iz letnjeg semestra), ukupne vrednosti 76 ESPB. Za svaki izborni predmet definisane su godine studija na kojima je on dostupan. Pored zajedničkih izbornih predmeta, student može da bira i predmete sa drugih modula. Takođe, student može da bira i predmete sa drugih studijskih programa istog nivoa studija koji u ukupnom zbiru ne prelaze 20 ESPB. Studenti koji su izabrali modul Tehnomatematika ili Matematika finansija sa liste izbornih predmeta biraju predmete koji zajedno vrede bar 42 ESPB, dok studenti koji su izabrali modul Analitika podataka i statistika biraju izborne predmete ukupne vrednosti od bar 40 ESPB.

U zavisnosti od izbora izbornih predmeta obim studija je 180 ESPB, a može ići i do 201 ESPB. Kako je raspon vrednosti izbornih predmeta od 4 ESPB do 7 ESPB, u toku 6 semestara, koliko traju studije, broj osvojenih poena može da varira 21 ESPB.

U pozadini se krije namera da se studentima omogući veliki stepen izbora i kreiranja svog programa u skladu sa ličnim preferencijama, ambicijama i sposobnostima.

Raspored zajedničkih obaveznih predmeta po semestrima i godinama studija

Raspored obaveznih predmeta Modula Analitika podataka i statistika po semestrima i godinama studija

Raspored obaveznih predmeta Modula Matematika finansija po semestrima i godinama studija

Raspored obaveznih predmeta Modula Tehnomatematika po semestrima i godinama studija

Zajednički izborni predmeti: