Сврха студијског програма Докторске академске студије – Хемија (назив дипломе Доктор наука – хемијске науке) је да продубљено и целовито на савременом нивоу образује и оспособи високо стручне кадрове који ће бити квалификовани за ускостручни, али и истраживачки рад, уз даљи развој и пренос њихових оригиналних идеја у пракси. То подразумева примену фундаменталних принципа хемијских наука у циљу задовољења садашњих и будућих људских потреба. Академско хемијско образовање у оквиру овог студијског програма омогућује континуитет у развоју хемијског образовања стеченог у дипломским академским студијама хемије или сродним студијским програмима. Студенти докторских студија биће по потреби ангажовани у извођењу вежби на основним и мастер академским студијама, што ће им омогућити стицање искуства у настави. Током студија студенти се подстичу да учествују на националним и међународним конгресима, где ће стећи искуство у научној презентацији и комуникацији. На крају студија студенти би требали да унапреде своје теоријско знање, као и познавање савремених метода истраживања у таквом обиму да могу да их представе стручном аудиторијуму, а своје резултате могу да публикују у рецензираним научним часописима.

Савладавањем студијског програма Докторске академске студије – Хемија студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању научне делатности. Доктор наука – хемијске науке компетентан је да изводи закључке, пласира научне информације, размењује идеје, решава проблеме и предлаже јасна и концизна решења. Студенти који стекну звање Доктор наука – хемијске науке оспособљени су за научно-истраживачки рад, као и рад у широком спектру приватних, државних и јавних предузећа, државних и локалних институција. Такође, оспособљени су за рад у државним агенцијама, инспекцијама, тимовима за развој, консултантским фирмама из области хемије, просветној делатности и свим осталим делатностима које се базирају на хемијским процесима.

Курикулум

Распоред предмета по семестрима и годинама студија