Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Дипломирани биолог је образовање и оспособљавање студената за стручни и научни рад у области биологије.

Врста студија и исход процеса учења

Основне академске студије Ι степена биолошког профила имају четворогодишње студијске програме и завршавају се са сакупљених најмање 240 ЕСПБ. По завршетку студија биологије формирају се стручњаци способни да раде у примарно биолошким лабораторијама различитих индустријских грана, као и у научно-истраживачким лабораторијама.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив Дипломирани биолог првог степена академских студија. Детаљнија одредница звања која дефинише одабрани модул (Биолог или Молекуларни биолог) наводи се у додатку дипломи.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању. Услов за упис је положени пријемни испит из биологије. Редослед кандидата у коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма Дипломирани биолог чини скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе првог степена академских студија образовно-научног поља Природно-математичких наука.

Прве три године студија, које чине корпус заједничких основа, организиване су кроз укупно 27 предмета и две теренске наставе, од тога 20 су обавезни предмети, два обавезна терена и 7 изборних предмета. На четвртој години студија у оквиру студијског плана издвајају се два модула – усмерење ка модулу Биолог и ка модулу Молекуларни биолог. Модул Биолог садржи 10 предмета од којих је три изборна и једну обавезну теренску наставу. Модул Молекуларни биолог садржи 10 предмета од којих су два изборна.

Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ. У свакој школској години збир ЕСПБ износи најмање 60, што одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и теренска настава), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања. Од укупног збира ЕСПБ изборни предмети заступљени су са најмање 52 ЕСПБ на усмерењу Биолог, односно 47 ЕСПБ на усмерењу Молекуларни биолог.

У структури студијског програма заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ и то:

 • Академско-општеобразовни предмети заступљени су са минимумом од 37 ЕСПБ на усмерењу Биолог, односно 45 ЕСПБ на усмерењу Молекуларни биолог.
 • Теоријско-методолошки предмети заступљени су са минимумом од 54 ЕСПБ на усмерењу Биолог, односно 59 ЕСПБ на усмерењу Молекуларни биолог.
 • Научни, односно уметничко-стручни предмети заступљени су са минимумом од 95 ЕСПБ на усмерењу Биолог, односно 90 ЕСПБ на усмерењу Молекуларни биолог.
 • Стручно-апликативни предмети заступљени су са минимумом од 57 ЕСПБ на усмерењу Биолог, односно 50 ЕСПБ на усмерењу Молекуларни биолог, у зависности од изборности овај број ЕСПБ мође бити и већи. Укупан збир ЕСПБ у овој категорији предмета је 157 ЕСПБ.

Трајање студија

Основне академске студије студијског програма Дипломирани биолог трају 4 године (8 семестара). Укупан број часова активне наставе на појединим годинама студија износи:

 • прва година: 780 часова активне наставе годишње,
 • друга година: 855 часова активне наставе годишње,
 • трећа година: 720 часова активне наставе годишње,
 • четврта година: 795 часова активне наставе годишње (на модулу Биолог), одноно 765 часова (на модулу Молекуларни биолог).

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом није предвиђена израда завршног рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни предмети са сродних студијских програма (студијски програм Дипломирани еколог) понуђени су студентима студијског програма Дипломирани биолог и налазе се у листама понуђених изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Дипломирани биолог са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Бодовна вредност студијског програма Дипломирани биолог укључујући модул Биолог је 243, а уколико се студент одлучи за модул Молекуларни биолог након 4 године студија стећи ће минимум од 244 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је да целовито образује кадар биолошког профила компетентан за рад у примарно биолошким лабораторијама различитих индустријских грана, као и у научно-истраживачким лабораторијама. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје опште-образовних и теоријско-методолошких предмета стекну основна знања из области природних наука која се у даљем току студија унапређују кроз групу научних и стручно-апликативних предмета. Стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама биолошког и сродних профила.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Дипломирани биолог је образовање стучног кадра из обасти биологије. Студент треба да стекне опште способности за стицање, анализу и синтезу основних знања из области природних наука, посебно биологије. Поред тога, студент стиче способности за практичну примену знања и вештине добре лабораторијске праксе. По завршетку студија биологије формирају се стручњаци способни да раде у области индустрије, пољопривреде, медицине и сличним областима где су применљива знања из биологије, у развојним лабораторијама, у научно-истраживачким лабораторијама и заводима за заштиту природе.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Способност анализе и синтезе
 • Способност примене стечених знања у пракси
 • Вештине за прикупљање и обраду информација
 • Способност размене информација, идеја, проблема и решења
 • Способност успешног тимског рада
 • Основне вештине употребе рачунара

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Изграђена основна знања из области биологије
 • Практична примена стечених знања и потреба за даљим усавршавањем
 • Сакупљање, процењивање и интерпретација релевантних информација из различитих биолошких области
 • Формирање научно-заснованих и аргументованих судова
 • Разумевање задатака у оквиру посла
 • Способност ефикасне стручне комуникације у области биологије и сродних дисциплина

Опис исхода учења

Исход процеса учења је стручњак са основним академским образовањем који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено у средњој школи као и интегрисано знање неопходно за разумевање научне основе из области биологије. Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у лабораторијама и истраживачким центрима биолошких профила.

Минимални исходи учења:

 • Познавање структуре организације и функције биосистема на нивоима молекула, ткива, организма и популација
 • Употреба основних биолошких појмова и препознавање значаја биолошких дисциплиа у савременој науци
 • Поседовање вештине рада у лабораторијским условима
 • Самостално прикупљање информација из стручне литературе
 • Успешна примена принципа добре лабораторијске праксе у процесима планирања, изведбе и контроле експеримента
Курикулум

Курикулум основних академских студија Ι степена биолошког профила организован је у виду четворогодишњих студија. Свака студијска година организована је у два семестра. Сви предмети су једносеместрални.

Курикулум за стицање звања Дипломирани биолог чини укупно 37 предмета и три теренске наставе, од тога 27 су обавезни предмети, три обавезна терена и 10 изборних предмета.

Курикулум за стицање звања Дипломирани биолог – молекуларни биолог чини укупно 37 предмета и две теренске наставе, од тога 28 су обавезни предмети, два обавезна терена и 9 изборних предметa.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Дипломирани биолог са усмерењем ка модулу Биологија

Изборна настава на студијском програму