• Назив пројекта: Потенцијал искоришћења биомасе за секвестрацију органских полутаната у земљишту/седименту
  • Ознака пројекта: 142-451-3597/2017
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Снежана Малетић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2017.-2018.