• Назив пројекта: Утицај воденог матрикса и физичко-хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашања у одабраним процесима воде
  • Ознака пројекта: ОИ172028
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Ивана Иванчев Тумбас
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.