Потреба за школованим хемичарима у савременом друштву, науци и техници је неoспорна, међутим, због неизоставног ангажовања хемичара у тимовима који се баве проблемима загађења и заштите животне средине појавила се потреба за проширивањем њихових сазнања о хемији животне средине. Овај студијски програм је тако конципиран да се студент припрема за послове који изискују знања из основа хемије која су фокусирана на процену квалитета и заштиту животне средине са хемијског аспекта.

Хемичар контроле квалитета и управљања животном средином је оспособљен за разумевање задатака у оквиру хемијских дисциплина и хемије животне средине, и влада вештинама формирања научно-заснованих судова. Способан је да практично примени стечена знања у оквиру лабораторијских испитивања хемијских процеса у животној средини и за контролу рада постројења за обраду отпадних токова из производње. Хемичар контроле квалитета и управљања животном средином поред аналитичких знања из хемије околине поседује основна знања из области управљања животном средином.

Након завршене четири године и сакупљених 240 ЕСПБ студент стиче звање Дипломирани хемичар – контролa квалитета и управљањe животном средином. Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у оквиру лабораторија које се баве анализом и контролом квалитета животне средине, тимовима ангажованим на успостављању система заштите животне средине, државним агенцијама, инспекцијама, тимовима за развој, консултатским фирмама из области заштите животне средине, невладином сектору из области заштите животне средине и за едукацију становништва, као у просветној делатности. Студенти такође могу и да се даље усавршавају у оквиру мастер академских студија из блиских области.

Курикулум