Циљ студијског програма Oсновних академских студија биохемије је да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају знање из области биохемије и хемије (послови биохемичара у научно-истраживачким, развојним и контролним лабораторијама фармацеутске, прехрамбене и хемијске индустрије, јавним службама и сл.).

Стручни циљеви су да студент:

  • стекне основна знања из уже области биохемије и одабраних области хемије,
  • развије способност дефинисања и решавања проблема из области биохемије и презентовања предложених решења,
  • стекне вештине примене класичних и савремених инструменталних метода које се користе у биохемији, биомедицини и хемији,
  • схвати улогу биохемичара у развоју друштва у целини.

Остали циљеви су да студент:

  • развије аналитичкои критичко мишљење и способност формирања научно заснованих аргумената и судова,
  • овлада применом информационих технологија у прикупљању, обради и презентовању података,
  • развије способност самосталног и тимског рада.

Исход процеса студирања је стручњак са основним академским образовањем, који располаже интегрисаним мултидисциплинарним знањем и вештинама из области биохемије и хемије, знатно ширим у односу на средњешколско образовање, који је способан да даље продубљује своје знање и који је способан за укључивање у рад релевантних лабораторија и индустрије.

Након завршене четири године студија и сакупљених 240 ЕСПБ студент стиче звање Дипломирани биохемичар.

Курикулум