Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Мастер географ (1 годинa, 60 ЕСПБ).

У оквиру  овог студијског програма постоје два модула: Мастер географ – геоинформатичар (М1), и Мастер географ – геоеколог (М2).

Врста студија

Мастер студије

Стручни, академски, односно научни назив

Мастер географ (у додатку дипломе назначен је одабрани модул)

Услови за упис на студијски програм

Услови за упис на студијски програм су: завршене основне академске студије (дипломирани географ/професор географије), или одговарајуће  основне академске студије, као и позиција  на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте студената.

Структура студијског програма

Структура студијског програма мастер студија Мастер географ – модул геоинформатичар у једногодишњем трајању обухвата укупно  2 обавезна и 10 изборних предмета, од којих студент бира 4 предмета, односно укупно 2 обавезна предмета и 13 изборних предмета, од којих студент бира 5 предмета за Мастер географмодул геоеколог.

Број ЕСПБ на мастер студијама је 60, при чему је број ЕСПБ у оквиру изборних предмета 20  за модул 1 Мастер географ – геоинформатичар, односно 25 за модул 2 Мастер географ – геоеколог док завршни рад носи 25 ЕСПБ бодова .

Обавезни предмети  су :

 1. Методе анализе географских појава (М1)
 2. Визуелизација просторних података (М1)

односно

 1. Рекултивација и ремедијација нарушених екосистема (М2)
 2. Теренска настава 5 (М2)

Трајање студија

Мастер академске студије студијског програма трају једну годину.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност студијског програма је 60 ЕСПБ у студијској години, уз обавезни завршни-мастер рад који носи 25 ЕСПБ  бодова. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Табели распореда предмета по семестрима и годинама студија  као и у табелама спецификације предмета

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Оквирни садржај сваког предмета дат је у Курикулуму студијског програма. Изборни предмети из других студијских програма исказани су у листи изборних предмета, те студент бира изборне предмете са предложене листе изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важeћих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Бодовна вредност завршног рада  на дипломским академским студијама мастер је 25 ЕСПБ.

Предмети који су студенти обавезни да положе пре него што упишу  Мастер програм су: Увод у геоинформатику; Базе просторних података; Теледетекционе методе истраживања геопростора; ГИС софтвери и Прикупљање, обрада и приказ географских података за М1: Мастер географ – геоинформатичар, док су улазни предмети за М2: Мастер географ – геоеколог: Географија животне средине; Климатолошко-хидролошки геоутицаји; Геоморфолошки и педолошки георизици и Теренске методе у геоекологији.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер географ, односно модула Мастер географ-геоинформатичар и Мастер географ-геоеколог јесте образовање стручњака за препознавање и решавање геопросторних проблема. Геоинформатика и геоекологија представљају интердисциплинарне науке које изучавају међусобни утицај абиотичких и биотичких фактора унутар географског простора. Просторни проблеми везани за рељеф, воде, климу, земљиште и остале абиотичке факторе геопростора у вези су са биотичком и антропогеном компонентом и чине основни предмет изучавања студијских програма, Мастер географ- геоинформатичар, односно Мастер географ- геоеколог.

Као интердисциплинарне науке, на студијским програмима смера Мастер географ користе се различите савремене научно-истраживачке методе, како географских тако и осталих сродних природних наука, чија је заједничка компонента примењивост у геопростору. Теренска истраживања представљају основ за прикупљање података на смеру Мастер географ. Анализа прикупљених геопросторних података користи знања и вештине мултидисциплинарних наука, како из области географије, хемије и биологије, тако и из области информатике, статистике и математике. Студенти се оспособљавају да прикупљене али и анализиране податке складиште у системе и карактеристичне базе које су основ за трајан и квалитетан приступ геоподацима. Упознавањем географских законитости и најсавременијих метода прикупљања, обраде, анализе и представљања просторних података мастер студенти се оспособљавају за рад у законом одређеним звањима везаним за  просторно планирање, заштиту животне средине, менаџмент природних ресурса, јавне службе, пољопривреду, енергетику, геодетске и картографске службе и научне институције.

Поред изучавања мултидисциплинарних основа геоинформатике и геоекологије, сви стручни предмети подразумевају практичан рад и висок степен применљивости стечених знања.

Током мастер студија студенти смера Мастер географ опредељују се за један од два понуђена модула, Мастер географ-геоинформатичар, односно Мастер географ-геоеколог. На овај начин студенти стичу знања која су прилагођена изабраном модулу.

Сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Природно-математичког факултета и Департмана за географију, туризам и хотелијерство.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма укључују постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Они такође укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије смера Мастер географ.

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе на којој ће се дати програм изводити.

Основни циљ студијског модула Мастер географ-геоинформатичар је припрема стручњака за врло широко поље активности које укључују изучавање географских појава и менаџмент просторних система. Оваква концепција базирана је на основу следећих циљева студијског програма:

 1. Усвајање метода за идентификовање и анализу проблема у геопростору;
 2. Оспособљавању за креирање и симулацију географских појава;
 3. Усвајање мултидисциплинарних знања из области геоинформатике;
 4. Стицање савремених вештина и знања за анализу геопросторних података по специфичним истраживачким методама примењених географских дисциплина;
 5. Стицање савремених вештина и знања за анализу геопросторних података по специфичним истраживачким методама из области блиских природних наука;
 6. Стицање савремених вештина и знања за анализу геопросторних података по специфичним истраживачким методама информатике, статистике и математике;
 7. Циљ стицања савремених знања о манипулисању, складиштењу и интерпретацији геоподатака;
 8. Стицање вештина за визуелизацију и графичко представљање геоподатака по најсавременијим методама.

1. Усвајање метода за идентификовање и анализу проблема у геопростору једна је од полазишних тачака модула Мастер географ-геоинформатичар. Циљ је да студенти овладају савременим методама за дефинисање, препознавање и аналитичко решавање геопросторних проблема.

2. Оспособљавање мастер студената за креирање и симулацију географских појава унутар геопростора представља важну методолошку карику у савременом приступу геопроблемима. Кроз креирање модела геопростора на савремен начин могу да се симулирају услови појаве и развоја, као и решења геопроблема.

3. Циљ је да мастер студенти усвоје најсавременија геоинформатичка знања која својим мултидисциплинарним карактером представљају надградњу на основна географска знања.

4. Циљ је да мастер студенти овладају најсавременијим истраживачким и аналитичким методама које се користе у савременим примењеним географским истраживањима. Ова знања и вештине су неопходне како за савремена научна истраживања и анализу тако и за предлоге решења проблема у геопростору.

5. Циљ је да мастер студенти овладају савременим истраживачким и аналитичким методама које се користе у примењеним истраживањима блиских природних наука. Ова знања и вештине су неопходне како за савремена научна истраживања и анализу тако и за предлоге решења проблема у геопростору.

6. Циљ је да мастер студенти овладају најсавременијим истраживачким и аналитичким методама које се користе у примењеним истраживањима из области географије, информатике, статистике и математике. Ова знања и вештине су неопходне како за савремена научна истраживања и анализу тако и за предлоге решења проблема унутар геопростора.

7. Стицање знања и вештина у циљу манипулисања, складиштења и интерпретације геоподатака у циљу стручних истраживања и анализе проблема геопростора.

8. Циљ је да се мастер студенти оспособе за визуелно и графичко представљање података добијених на основу теренских истраживања или неког од метода анализе.

Основни циљ студијског модула Мастер географ-геоеколог је припрема стручњака за врло широко поље активности које укључују изучавање географских појава, менаџмент природних ресурса и заштиту животне средине. Оваква концепција базирана је на основу следећих циљева студијског програма:

 1. Усвајање метода за идентификовање и анализу геоеколошких проблема у простору;
 2. Оспособљавању за аналитичко-синтетички приступ геоеколошким проблемима;
 3. Усвајање мултидисциплинарних знања из области геоекологије;
 4. Стицање савремених вештина и знања за анализу геопросторних података по специфичним истраживачким методама примењених географских дисциплина;
 5. Стицање савремених вештина и знања за анализу геопросторних података по специфичним истраживачким методама из области биологије и хемије;
 6. Стицање савремених вештина и знања за анализу геопросторних података применом специфичних статистичких и ГИС метода;
 7. Стицање вештина за визуелизацију и графичко представљање геоеколошких података по најсавременијим методама.

1. Усвајање метода за идентификовање и анализу геоеколошких проблема у простору једна је од полазишних тачака модула Мастер географ-геоеколог. Циљ је да студенти овладају савременим методама за дефинисање, препознавање и аналитичко решавање геоеколошких проблема.

2. Оспособљавање мастер студената за примену савремених аналитичко-синтетичких анализа геоеколошких проблема унутар геопростора представља важну методолошку карику приликом интердисциплинарних проучавања.

3. Циљ је да мастер студенти усвоје најсавременија геоеколошка знања која својим мултидисциплинарним карактером представљају надградњу на основна географска знања.

4. Циљ је да мастер студенти овладају најсавременијим истраживачким и аналитичким методама које се користе у савременим примењеним географским истраживањима. Ова знања и вештине су неопходне како за савремена научна истраживања и анализу тако и за предлоге решења геоеколошких проблема у географском простору.

5. Циљ је да мастер студенти овладају савременим истраживачким и аналитичким методама које се користе у примењеним истраживањима из области биологије и хемије. Ова знања и вештине су неопходне како за савремена научна истраживања и анализу тако и за предлоге решења геоеколошких проблема у географском простору.

6. Циљ је да мастер студенти овладају најсавременијим истраживачким и аналитичким методама које се користе у примењеним истраживањима из области статистике и ГИС-а. Ова знања и вештине су неопходне како за савремена научна истраживања и анализу тако и за предлоге решења геоеколошких проблема унутар географског простора.

7. Циљ је да се мастер студенти оспособе за визуелно и графичко представљање геоеколошких података добијених на основу теренских истраживања или неког од метода анализе.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма Мастер географ, односно модула Мастер географ-геоинформатичар и Мастер географ-геоеколог студенти стичу следеће опште способности:

 • Анализе, синтезе и предвиђања проблема у геопростору, последица и предлога за изналажење ефикасних решења за њихово ублажавање и отклањање;
 • Овладавања савременим истраживачким методама и поступцима у научним истраживањима;
 • Развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа приликом примене научних метода;
 • Примене знања у пракси;
 • Развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 •  Способности управљања пројектним и истраживачким тимом;
 • Комуникацију и интеракцију са сарадницима из сродних научних и других институција и јавношћу.

Савладавањем студијског програма Мастер географ-геоинформатичар студенти стичу следеће предметно-специфичне способности и компетенције:

 • Темељно познавање и разумевање дисциплине одговарајуће струке;;
 • Решавање проблемских ситуација применом разноврсних савремених научних метода и поступака;
 • Повезивање савремених знања из области геонаука и њихова примена употребом различитих сегмената  геоинформатичких система;
 • Анализу података из мултидисциплинарних геонаука применом геоинформатичких метода;
 • За изградњу система за формирање база података у циљу складиштења, анализе и визуелизације географских података;
 • Праћење, перманентно усавршавање и примену новина у струци;
 • Развој вештина и способности при употреби геоинформатичких знања у оквирима делатности које подразумевају изучавање географског простора;
 • За планирање и самоевалуацију сопственог професионалног развоја и усавршавања из области геоинформатике;
 • За рад у научним институцијама са законски предвиђеним звањима;
 • За рад у геодетским и картографским службама;
 • За рад у појединим информатичким секторима;
 • За рад у пољопривреди, шумарству, рударству и енергетици;
 • За рад у транспортним предузећима као експерти за праћење просторних активности предвиђених законским оквирима;
 • За рад  на одржавању система инфраструктуре;
 • За рад у стручним, развојним и надзорним службама при органима управе;
 • За рад у институцијама које се баве заштитом природе;
 • За рад при војсци, полицији и осталим службама за хитне интервенције.

Савладавањем студијског програма Мастер географ-геоеколог студенти стичу следеће предметно-специфичне способности и компетенције:

 • Усвајање савремених мултидисциплинарних садржаја и знања из области геоекологије;
 • Анализу, идентификовање и решавање потенцијалних геоеколошких проблемских ситуација које проистичу из интеракције абиотичких, биотичких и антропогених фактора у геопростору;
 • Повезивање савремених знања из области примењене физичке географије и сродних наука и њихова употреба у различитим сегментима геоеколошких проучавања;
 • Идентификовање геоеколошких проблема применом савремених физичко-географских научних метода;
 • Употребу геоподатака у анализи геоеколошких проблема;
 • За предлагање решења геоеколошких проблема на основу раније идентификације и анализе;
 • За изградњу система за формирање база геоеколошких података у циљу складиштења, чувања, анализе и интерпретације;
 • Картирање и визуелно представљање геоеколошких проблема у географском простору;
 • Праћење, перманентно усавршавање и примену новина у струци;
 • Развој вештина и способности при употреби геоеколошких знања у оквирима делатности које подразумевају изучавање географског простора;
 • За планирање и самоевалуацију сопственог професионалног развоја и усавршавања из области геоекологије;
 • За рад у службама и управи заштићених природних подручја;
 • За рад у геоеколошким, еколошким, геопросторним и сличним инспекцијама органа управе;
 • За рад у геоеколошким и еколошким службама предузећа;
 • За рад у институцијама које се баве заштитом природе;
 • За рад у научним институцијама са законски предвиђеним звањима;
 • За рад у геодетским службама;
 • За рад у пољопривреди, шумарству, рударству и енергетици;
 • За рад у стручним, развојним и надзорним службама при органима управе;
 • За рад при војсци, полицији и осталим службама за хитне интервенције.
Курикулум

Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове.

ЕСПБ бодови

ЕСПБ бодова на години студија = 60 (66)

ЕСПБ бодова након завршених студија = 60 (66)

Активна настава

Часова активне наставе на години студија = 43 – 46

Просечно часова активне наставе на свим годинама студија = 45,5

Заступљеност изборних предмета на основним академским студијама је 33,3% за студијски програм Мастер географ-геоинформатичар, односно 32,3% за програм Мастер географ-геоеколог.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер географ

Изборна настава на студијском  програму