Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Дипломирани еколог је образовање и оспособљавање стручњака за стручни и научни рад у области екологије.

Врста студија и исход процеса учења

Основне академске студије Ι степена еколошког профила имају четворогодишње студијске програме и завршавају се са сакупљених најмање 240 ЕСПБ.

По завршетку студија екологије формирају се стручњаци способни да раде:

 • у лабораторијама које су усмерене на истраживања на пољу екологије и заштите животне средине;
 • у институцијама које се баве проблемима заштите природе и очувања биолошке разноврсности.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив Дипломирани еколог првог степена академских студија.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању. Услов за упис је положени пријемни испит из биологије. Редослед кандидата у коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма Дипломирани еколог чини скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе првог степена академских студија образовно-научног поља Природно-математичких наука.

Курикулум четворогодишњих студија чини укупно 38 предмета, од тога 29 су обавезни предмети, 9 изборних предмета и четири обавезне теренске наставе.

Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ. У свакој школској години збир од 60 ЕСПБ одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и теренска настава), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања.

Од укупно 241 ЕСПБ изборни предмети су заступљени са најмање 48 ЕСПБ.

У структури студијског програма заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ и то:

 • Академско-општеобразовни предмети заступљени су са минимумом од 35 ЕСПБ.
 • Теоријско – методолошки предмети заступљени су са минимумом од 55 ЕСПБ.
 • Научни, односно уметничко-стручни предмети заступљени су са минимумом од 85 ЕСПБ.
 • Стручно-апликативни предмети заступљени су са минимумом од 66 ЕСПБ у зависности од изборности, а укупан збир ЕСПБ у овој категорији предмета је 168 ЕСПБ.

Трајање студија

Основне академске студије студијског програма Дипломирани еколог трају 4 године (8 семестара). Укупан број часова активне наставе на појединим годинама студија износи:

 • прва година: 825 часова активне наставе годишње,
 • друга година: 825 часова активне наставе годишње,
 • трећа година: 825 часова активне наставе годишње,
 • четврта година: 750 часова активне наставе годишње.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом није предвиђена израда завршног рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни предмети са сродних студијских програма (студијски програм Дипломирани биолог) понуђени су студентима студијског програма Дипломирани еколог и налазе се у листама понуђених изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Дипломирани еколог са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Бодовна вредност студијског програма Дипломирани еколог је најмање 241 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је да целовито образује стручњаке компетентне за рад у лабораторијама које се баве истраживањима на пољу екологије и заштите животне средине, и у институцијама чији је примарни задатак заштита природе и очување биодиверзитета. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје опште-образовних и теоријско-методолошких предмета стекну основа знања из области природних наука која се у даљем току студија унапређују кроз групу научних и стручно-апликативних предмета. Стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама еколошког и сродних профила.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Дипломирани еколог је образовање стучног кадра из области екологије. Студент треба да стекне опште способности за стицање, анализу и синтезу основних знања из области природних наука, посебно екологије. Поред тога студент стиче способности за практичну примену знања и вештине добре лабораторијске праксе. По завршетку студија екологије формирају се стручњаци способни да раде у примарно еколошким лабораторијама различитих индустријских грана, као и у научно-истраживачким лабораторијама. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима његову лаку примену у пракси и научно-истраживачком раду.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Способност анализе и синтезе
 • Способност примене стечених знања у пракси
 • Вештине за прикупљање и обраду информација
 • Способност размене информација, идеја, проблема и решења
 • Способност успешног тимског рада
 • Основне вештине употребе рачунара

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Изграђена основна знања из области биологије, екологије и заштите животне средине
 • Практична примена стечених знања и потреба за даљим усавршавањем
 • Сакупљање, процењивање и интерпретација релевантних информација из различитих еколошких области
 • Формирање научно-заснованих и аргументованих судова
 • Разумевање задатака у оквиру посла
 • Способност ефикасне стручне комуникације у области екологије и сродних дисциплина

Опис исхода учења

Исход процеса учења је стручњак са основним академским образовањем који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено у средњој школи као и интегрисано знање неопходно за разумевање научне основе из области екологије. Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у лабораторијама и истраживачким центрима еколошких профила.

Минимални исходи учења:

 • Познавање структуре, организације и функције биосистема на нивоу организма, популације и екосистема
 • Употреба основних биолошких и еколошких појмова и препознавање значаја очувања биодиверзитета
 • Разумевање сложености проблематике заштите животне средине и одрживог развоја
 • Поседовање вештине рада у лабораторијским и теренским условима
 • Самостално прикупљање информација из стручне литературе
Курикулум

Курикулум основних академских студија Ι степена еколошког профила организован је у виду четворогодишњих студија. Свака студијска година организована је у два семестра. Сви предмети су једносеместрални.

Курикулум студија чини укупно 38 предмета и четири теренске наставе, од тога 29 су обавезни предмети, 9 изборних предмета и четири обавезне теренске наставе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Дипломирани еколог

Изборна настава на студијском програму