Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Студијски програм – Мастер професор биологије.

Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни рад предметних наставника ˗ професора биологије, оспособљених за рад у основним и средњим школама, као и за стручни рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.

Врста студија и исход процеса учења

Мастер академске студије Мастер професор биологије трају једну годину, односно два семестра, и завршавају се са сакупљених најмање 60 ЕСПБ.

По завршетку студија формирају се стручњаци са квалификацијама за предметне наставнике из научне области Биолошке науке (биологија, екологија), који су оспособљени за рад у основним, средњим стручним школама и гимназијама, и другим подручјима рада у систему образовања. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима његову лаку примену у пракси.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив: Мастер професор биологије.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним основним академским студијама усмерења Дипломирани биолог и сакупљених најмање 240 ЕСПБ или лица са завршеним сродним основним академским студијама биологије. Комисија за упис на мастер студије уз консултације са руководиоцем студијског програма, по потреби одређује кандидату мањи или већи број допунских предмета, из програма основних студија на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета (који не улазе у фонд ЕСПБ прописаних одговарајућим студијским програмом мастер академских студија), а на основу листе предмета неопходних за упис мастер академских студија која је део Правилника о упису Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Редослед кандидата у коначној ранг листи утврђује се на основу дужине студирања и општег успеха постигнутог на основним академским студијама.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма Мастер професор биологије чини скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе другог степена академских студија образовно-научног поља Природно-математичких наука.

Курикулум једногодишњих студија чини укупно 9 предмета (шест обавезних и три изборна предмета), две обавезне школске праксе и обавезан завршни (мастер) рад.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија

Прелазак на студијски програм Мастер професор биологије са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је да целовито образује кадар биолошког профила који поседује знања и вештине потребне за предметног наставника биологије. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно стручних и стручно-апликативних предмета стекну фундаментална знања из области психолошко-педагошко-методичких дисциплина. Тиме будући професор биологије стиче потребне компетенције за рад у основној школи, средњим стручним школама и гимназијама. Током студија се кроз групу обавезних и изборних предмета педагошко-психолошког и методичког поља омогућава студентима да у потпуности одговоре на захтеве савремене наставе биологије. Стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају корпус фундаменталних знања за наставак образовања на докторским студијама биолошког профила и Методике наставе прирдоних наука (биологије).

Специфична сврха студијског прoграма Мастер професор биологије је да студенти који га заврше буду оспособљени за:

 • рад као предметни наставници биологије у основном, средњем стручном и општем средњем образовању,
 • рад на стручном усавршавању и доедукацији у свим облицима неформалног биолошког образовања,
 • рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима, рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.

Сврха студијског програма је у складу са основним циљевима Природно-математичког факултета у Новом Саду, у домену образовања наставника у основним и средњим школама у области природно-математичких наука.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је образовање предметних наставника – професора биологије, оспособљених за рад у основним, средњим стручним школама и гимназијама, и другим подручјима рада у систему образовања. Овај студијски програм пружа широко и савремено академско образовање и тиме обезбеђује потребне стручне компетенције будућих професора биологије. Такође, савремено засновани предмети из области методике наставе биологије, уз стечено знање из области педагошких и психолошких дисциплина, као и широко образовање у пољу других биолошких дисциплина, омогућавају развој педагошких, дидактичких, методичких и комуникацијских компетенција. Будући професори биологије се подстичу на перманентно усавршавање и професионални развој.

Циљеви студијског програма Мастер професор биологије су у складу са циљевима Природно-математичког факултета у Новом Саду и у складу са Законом о основама система образовања и васпитања Републике Србије где је предвиђено да реализацију образовно-васпитног рада може обављати пре свега лице које је стекло одговарајуће високо образовање: „на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.“

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • планирања активности којима се развијају научни појмови код ученика;
 • познавања и разумевања природе учења, различитих стилова учења и стратегија учења;
 • планирања активности полазећи од знања и искуства којима ученици располажу, индивидуалних карактеристика и потреба ученика, постављених циљева, исхода, садржаја и карактеристика контекста у којем ради;
 • планирања подстицања критичког, аналитичког и дивергентног мишљења;
 • планирања различитих начина праћења и вредновања рада и напредовања ученика;
 • праћења и вредновања постигнућа ученика, примењујући објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање;
 • праћења ефикасности сопствених метода на основу ученичких постигнућа;
 • овладавања процесима, методама и техникама истраживања у настави биологије и образовању у целини;
 • познавања страног језика у функцији предмета који предаје.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 •  употреба и развој професионалних знања: стручних (биолошких, укључујући све биолошке дисциплине), дидактичко-методичких и психолошких, неопходних за успешну реализацију програма биологије у основној и средњим школама према савременим захтевима наставе и учења,
 • планирања, програмирања и управљања наставом биологије у основној и средњим школама,
 • интердисциплинарне и интеркомпетиционе способности (познавање нових образовних и информационих технологија, и њихове примене у настави биологије), познавање и других наука, пре свега природних.
 • планирања и евалуације сопственог континуираног професионалног развоја.
Курикулум

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена: Мастер професор биологије

Листа изборних предмета за студијски програм – мастер професор биологије