Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: октобар 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: децембар 2020.

Документи