Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: април  2020.

Документи