Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: октобар 2017.
  • Оквирни датум за закључење уговора: децембар 2017.

Документи