Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Својим наставним садржајима, као и облицима и методама наставе студијски програм Примењена математика студентима омогућује стицање темељних математичких знања, разумевање примене математичких знања у пракси и вештине математичког моделирања за анализу појава у финансијама, економији и индустрији.

Врста студија и исход процеса учења

Студијски програм Примењена математика спада у групу мастер академских студија.

Студент савладавањем студијског програма Примењена математика стиче способност логичког мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључака на формалан или формализован начин. Студент стиче способност за комуникацију са другим инжењерима и економистима. Током студија студент овладава знањима из информатике и стиче способност за програмску имплементацију сложенијих проблема.

Стручни, академски, односно научни назив

По завршетку студија стиче се звање мастер математичар.

Структура студијског програма

Студијски програм се састоји од групе обавезних предмета, затим од две изборне групе предмета (Математика финансија и Техноматематика), слободних изборних предмета и завршног (мастер) рада. Групу обавезних предмета сачињава 7 предмета распоређених у три семестра.

Уколико студент у току студија положи све предмете из изборне групе предмета Математика финансија коју чине 3 предмета укупне вредности 21 ЕСПБ, онда он стиче додатне (специфичне) компетенције из те области, тј. стиче знања и оспособљава се за рад у различитим типовима финансијских институција, економских институција и институција које се баве осигурањем.

Слично, уколико студент у току студија положи све предмете из изборне групе предмета Техноматематика коју чине 4 предмета укупне вредности 21,5 ЕСПБ, онда он стиче додатне (специфичне) компетенције из области техноматематике тј. оспособљава се за решавање математичких проблема и прављење модела у конкретним областима и на конкретним проблемима.

Ако студент положи све предмете из обе изборне групе онда он стиче додатне компетенције и из области математике финансија и из области техноматематике. Са друге стране, ако не комплетира ниједну изборну групу предмета (не положи све предмете ни из једне групе), онда он не стиче додатне специфичне компетенције.

Настава се на предавањима изводи претежно фронтално, често у мањим групама, интерактивно, уз примерено коришћење савремених визуелних средстава. На вежбама се конкретизују концепти, методе и технике које су изложене на предавањима, анализирају се типични проблеми и њихова решења и студенти самостално примењују усвојене технике. Код неких предмета предвиђено је коришћење рачунара у склопу вежби и других облика самосталног рада.

Трајање студија

Студије трају две године (четири семестра), а укупан број ЕСПБ бодова који носе је 120.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног (мастер) рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Групу слободних изборних предмета чини 21 предмет. Поред наведених изборних предмета, студент у оквиру овог студијског програма може да бира и предмете са других мастер студијских програма, али уз одобрење Већа Департмана и тако да у збиру ти предмети вреде максимално 20 ЕСПБ.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Примењена математика са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха двогодишњих мастер академских студија Примењенe математикe је образовање стручњака примењене математике, са академским називом мастер математичар. У складу са курикулумом, образују се кадрови који су стекли целовита знања из разних грана примењене и нумеричке математике, статистике, добро су овладали погодним областима информатике и познају одређене области технике с једне и економско-финансијских дисциплина с друге стране.

Стручњаци са мастер дипломом овог типа квалификују се за послове у којима се захтева аналитичко мишљење, логичко расуђивање, а пре свега способност креативног решавања сложених практичних проблема применом математичких модела. Сврха студија је да се целовита знања и методе из области примењене математике оптимално и креативно користе у пракси.

Циљеви студијског програма

Циљ академског студијског програма Примењенa математикa је стицање целовитих знања из најважнијих области примењене.

Обавезна група предмета из примењене математике, коју чини 7 предмета, обухвата најважније теме и садржаје који оспособљавају студенте за препознавање, моделирање и решавање математичких проблема у пракси. Знање које се стиче овом групом предмета се надограђује кроз велики број изборних предмета.

Кроз изборну групу предмета Математика финансија, коју чине три предмета, студент има прилику да стeкне знања и да се оспособи за рад у различитим типовима финансијских институција, економских институција и институција које се баве осигурањем.

Изборна група предмета Техноматематика, коју чине четири предмета, студенту омогућује да се оспособи за решавање математичких проблема и прављење модела у конкретним областима и на конкретним проблемима.

Савладавањем овог студијског програма настају комплетни и модерно образовани стручњаци чије знање не застарева и који су веома тражени у условима тржишне економије, посебно у процесу транзиције.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма Примењена математика студент стиче способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки и извођење закључака на формалан или формализован начин;
 • познавање основа класичних математичких теорија и актуелних трендова у математици;
 • способност решавања математичких проблема и коришћење стечених знања у применама;
 • оспособљеност за комуникацију са економистима и инжењерима;
 • способност за обликовање и разматрање математичких модела у савременим технологијама;
 • знања из информатике која обезбеђују адекватну примену савременог софтвера;
 • способност креативног усвајања нових знања, развоја нових модела и примене знања у новим технологијама.

Уколико студент положи све предмете из изборне групе Математика финансија, он стиче додатне компетенције из те области, тј. стиче знања и оспособљава се за рад у различитим типовима финансијских институција, економских институција и институција које се баве осигурањем.

Уколико студент положи све предмете из изборне групе Техноматематика, он стиче додатне компетенције из oбласти техноматематике тј. оспособљава се за решавање математичких проблема и прављење модела у конкретним областима и на конкретним проблемима. Ако положи све предмете из обе изборне групе студент стиче додатне компетенције из обе наведене области.

Опис исхода учења

Студент ће након успешног завршетка ових мастер студија имати увид у концепте и стећи напредна знања о најважнијим дисциплинама примењене математике. Поред тога студент ће бити у стању да стечена знања примењује у пракси, користећи технике којима је овладао, правећи и решавајући сложене математичке моделе. Биће у стању да у практичним проблемима из индустрије и економије препозна, одабере и употреби погодан математички апарат, као и да формира сложеније математичке моделе којима решава дати проблем.

Курикулум

Седам обавезних предмета, укупне вредности 51 ЕСПБ бодова, распоређено је на следећи начин: у првом и у другом семестру заступљена су по 3 обавезна предмета, а у трећем семестру студија заступљен је 1 обавезни предмет. Четврти семестар намењен је за израду завршног (мастер) рада који вреди 30 ЕСПБ бодова.

Изборна група предмета Математика финансија се састоји од три обавезна предмета укупне вредности 21 ЕСПБ.

Изборна група предмета Техноматематика се састоји од четири обавезна предмета укупне вредности 22 ЕСПБ.

Приликом уписа семестра, студент пријављује предмете, а софтвер проверава да студент има 30 ЕСПБ по семестру и 20 часова активне наставе недељно.

Студент ће имати следећи избор предмета:

 • 1. семестар – 3 обавезна предмета (Парцијалне диференцијалне једначине, Нумеричке методе линеарне алгебре 1 и Нумеричка анализа 2) са укупно 23 ЕСПБ. Остатак су изборни предмети.
 • 2. семестар – 3 обавезна предмета (Стохастичка анализа, Нумеричке методе линеарне алгебре 2 и Програмирање 2) са укупно 22 ЕСПБ. Остатак су изборни предмети.
 • 3. семестар – Поред обавезног предмета Семинар из моделирања 1 са 6 ЕСПБ студент бира изборне предмете
 • 4. семестар – Студент ради мастер рад са 30 ЕСПБ.

Изборна група предмета Математика финансија укупне вредности 21 ЕСПБ састоји се од 3 предмета (Финансијска математика 2, Економетрија, Математички модели у економији.

Изборна група предмета Техноматематика укупне вредности 22 ЕСПБ састоји се од 4 предмета (Теорија информације и кодирања, Једначине математичке физике, Механика непрекидних средина, Семинар из моделирања 2).

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Примењена математика

Изборна настава на студијском програму