Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Основне академске студије биохемије (4 године, 240 ЕСПБ).

Циљ студијског програма је да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају знање из области биохемије и хемије (послови биохемичара у научно-истраживачким, развојним и контролним лабораторијама фармацеутске, прехрамбене и хемијске индустрије и јавним службама).

Врста студија и исход процеса учења

Основне академске студије у трајању од четири године (осам семестра). Студијски програм је конципиран тако да студент има следеће компетенције и способности по успешном завршетку студија:

 • Демонстрира знaња из области биохемије и хемије
 • Способан је за сакупљање, процењивање и интерпретацију релевантних информација из хемије и биохемије, формира научно-засноване судове
 • Успешно примењује класичне и савремене инструменталне методе, технике и поступке за решавање биохемијских проблема

Стручни, академски, односно научни назив

Након завршених четворогодишњих студија и освојених 240 ЕСПБ бодова стиче се стручни назив дипломирани биохемичар.

Студијски програм је тако конципиран да ако студент жели може да оконча студије и након три године студирања и освојених 180 ЕСПБ, тада добија стручни назив биохемичар.

Услови за упис на студијски програм

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи га Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних академских студија из области биохемије треба да:

 • има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању, и
 • полаже пријемни испит из хемије.

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. На основу критеријума из конкурса, Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на основне академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Трајање студија

Основне академске студије студијског програма Основне академске студије биохемије трају 4 године (8 семестара).

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Последња година студијског програма Основних академских студија биохемије се окончава израдом и одбраном Завршног рада, као самосталног рада студента који представља завршни испит за академско звање дипломирани биохемичар.

Израдом и одбраном Завршног рада студент показује самосталност и креативност у примени теоријских и практичних знања из области биохемије и хемије. Завршни рад студенти израђују у осмом семестру, у оквиру студијског истраживачког рада. Укупна вредност овог рада је 12 ЕСПБ.

Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране овог рада утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета.

Ако студент жели да оконча студије након треће године обавезан је да у шестом семетру ради Пројекат из одређене области или предмета. Пројекат је самостални рада студента који представља завршни испит за академско звање – биохемичар.

Израдом и одбраном Пројекта студент показује самосталност и креативност у примени теоријских и практичних знања из области биохемије и хемије. Пројекат студенти израђују у шестом семестру, у оквиру студијског истраживачког рада. Укупна вредност овог рада је 6 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета уписаног или другог студијског програма.

Студент може изабрати било који предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма. Пријављивање изборних предмета се врши, по правилу, приликом уписа године. Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Ако студент жели да изабере неки предмет из другог студијског програма, потребно је да поднесе захтев Већу Департмана, које доноси одлуку о прихватању или одбијању. Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Прелазак са других студијских програма

Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за исте или сродне предмета. Студент подноси захтев Већу департмана, које након извршене еквиваленције предмета доноси решење на коју годину студија се студент може уписати и наставити студије овог студијског програма.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Основне академске студије биохемије је да омогући студентима стицање дипломе првог степена (дипломирани биохемичар) која ће бити препозната од стране свих европских институција и која ће им омогућити да нађу одговарајуће запослење или да наставе даље школовање у оквиру мастер академских студија биохемије или сродних дисциплина.

Основна сврха ових студија је да обезбеде стручне кадрове оспособљене за рад у aдекватним научним институтима, привредним организацијама и у хемијским и биохемијским лабораторијама. Наставни садржаји предвиђени у оквиру овог студијског програма треба да омогуће успешно укључивање завршених студената у рад специјализованих и научно-истраживачких лабораторија (како из уже области биохемије, тако и из одабраних области хемије), односно развојних и контролних лабораторија индустрије где постоји потреба за овим профилом стручњака.

Циљеви студијског програма

Циљ Oсновних академских студија биохемије је образовање стручног кадра из области биохемије. Овај студијски програм студенту обезбеђује основна знања из биохемије и хемије. Поред тога, студент стиче способности за практичну примену знања и вештина у лабораторијској пракси, обучавајући се за рад на савременој лабораторијској опреми. Овај студијски програм формира стручњаке способне за обављање послова биохемичара у научно-истраживачким, развојним и контролним лабораторијама индустријских грана у којима су заступљени хемијски и биохемијски процеси, у установама и лабораторијама које се баве контролом радне и животне средине. Такође, студент стиче основу за наставак школовања на мастер студијама из области биохемије и хемије.

Академско биохемијско и хемијско образовање које пружа овај студијски програм усклађено је са најновијим научним достигнућима савремене биохемије и конципирано је тако да подстиче свршене студенте на перманентно усавршавање и даљи професионални развој.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Вештину сакупљања, процењивања и интерпретирања релевантних информација;
 • Вештину примене информационих технологија за претраживање база података и обраду експерименталних резултата;
 • Придржавање професионалне етике;
 • Способност да разуме задатке у оквиру свог посла;
 • Способност да аргументовано формулише проблем;
 • Способност примене знања у пракси;
 • Способност тимског рада и размене идеја и информација са осталим члановима стручног тима.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Добру основу из кључних области хемије (неорганске, органске, физичке, аналитичке хемије, биохемије);
 • Висок ниво знања из специјализованих области биохемије и биологије, везаних за структуру и функцију биомолекула, метаболичке путеве, експерименталне биохемијске технике, физиологију, ензимологију, дизајн и деловање лекова;
 • Вештину безбедног рада у лабораторијским условима и вештину извођења стандардних биохемијских и хемијских лабораторијских процедура уз коришћење основних лабораторијских инструмената;
 • Вештину безбедног рада са биолошким материјалом и хемикалијама, уз примену одговарајућих мера заштите;
 • Способност правилног избора узорка, као и способност прецизног и репродуктивног мерења, односно регистровања, анализирања и презентовања лабораторијских података;
 • Оспособљеност за претраживање биохемијске литературе уз критички приступ коришћењу Интернета и других електронских извора информација;
 • Способност анализе и решавања једноставних теоријских и практичних проблема у области хемије и биохемије.

Опис исхода учења

Исход процеса студирања је стручњак са основним академским образовањем, са знатно ширим знањем у односу на средњешколско образовање, а који располаже интегрисаним знањем и способношћу разумевања научних основа из области биохемије и хемије.

Након завршетка овог студијког програма студент је оспособљен за: послове  у биохемијским и хемијским лабораторијама, у истраживачким лабораторијама  института и универзитета као и за послове у развојним и контролним лабораторијама индустријских грана где постоји потреба за овим профилом стручњака.

Курикулум

У оквиру студијског програма Основне академске студије биохемије, у трајању од 4 године, постоји укупно 33 предмета и дипломски рад: прва година – 8 предмета; друга година – 8 предмета, трећа година – 9 предмета, четврта година 8 предмета + Студијски истраживачки рад који је у функцији израде Завршног (дипломског) рада.

Од укупног броја предмета 24 су обавезна, а осталих 9 студент бира из одговарајућих изборних блокова. Сви испити на студијском програму су једносеместрални.

Током прве две године кроз обавезне предмете студент углавном стиче основна знања из области хемије, физике, биологије и математике. На трећој и четврој години преовлађају предмети из области биохемије. Студентима је омогућено да се кроз одабир одговарајућих изборних предмета стручно профилишу у жељеном правцу.

Студент од понуђених изборних предмета по години студија, по својој жељи и склоностима бира изборне предмете тако да у току школске године освоји најмање 60 ЕСПБ бодова. Сходно томе студент може, али није у обавези да бира изборне предмете на свим изборним позицијама. На пример: у једном семестру студент може да бира два изборна предмета на две понуђене изборне позиције и оствари више од 30 ЕСПБ бодова, а затим да у другом семестру од две изборне позиције бира један или ниједан изборни предмет, ако је са обавезним предметима освојио минималних 60 ЕСПБ бодова, водећи при томе рачуна да у току семестра буде минимално ангажован са 20 часова активне наставе до максимално 30 часова.

Студент може по својој жељи и могућностима да заврши своје студије након треће године, чиме стиче звање биохемичар. У том случају студије трају 3 године и постоји укупно 24 предмета: прва година 8, друга година 8 и трећа година 8 предмета. Од укупног броја предмета 20 су обавезни, а осталих 4 студент бира из одговарајућих изборних блокова. На трећој години студент мора да одради Студијски истраживачки рад који је у функцији израде Пројекта.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Основне академске студије биохемије

Изборна настава на студијском програму