Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: април 2020.

Документи