Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер професор биологије је образовање и оспособљавање студената за стручни рад предметних наставника – професора биологије, оспособљених за рад у основним и средњим школама, као и за стручни рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.

Врста студија и исход процеса учења

Мастер академске студије имају једногодишње студијске програме и завршавају се са сакупљених најмање 60 ЕСПБ.

По завршетку мастер студија формирају се стручњаци са квалификацијама за предметне наставнике биологије у основним и средњим школама. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима његову лаку примену у пракси.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши мастер академске студије стиче стручни назив Мастер професор биологије.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним основним академским студијама усмерења Дипломирани професор биологије и сакупљених 240 ЕСПБ или лица са завршеним сродним основним академским студијама са минималних 180 ЕСПБ из области биологије. У случајевима када кандидат за упис нема 240 ЕСПБ или долази са сродних академских студија, Комисија за мастер студије уз консултације са руководиоцем студијског програма, по потреби одређује кандидату мањи или већи број допунских предмета, из програма основних студија на Департману за биологију и екологију (који не улазе у фонд ЕСПБ прописаних одговарајућим студијским програмом мастер академских студија). Редослед кандидата у коначној ранг листи утврђује се на основу дужине студирања и општег успеха постигнутог на основним академским студијама.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма Мастер професор биологије чини скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе другог степена академских студија образовно-научног поља Природно-математичких наука.

Курикулум једногодишњих студија чине укупно три обавезна предмета, обавезна школска пракса, четири изборна предмета и завршни (мастер) рад. Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ. Збир од најмање 60 ЕСПБ одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током школске године. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари школска пракса и теренска настава), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања.

Од укупно 63 ЕСПБ изборни предмети укључујући и завршни (мастер) рад заступљени су са 42 ЕСПБ.

У структури студијског програма заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ и то:

 • Научни, односно уметничко-стручни предмети заступљени су у зависности од изборности, са минимумом од 6 ЕСПБ.
 • Стручно-апликативни предмети заступљени су у зависности од изборности, са минимумом од 8 ЕСПБ.
 • Академско-општеобразовни и теоријско-методолошки предмети понуђени су у категорији изборних предмета, тако да их студенти у зависности од свог интересовања могу бирати, али ови типови предмета не морају се наћи у сваком конкретном курикулуму.

Трајање студија

Мастер академске студије студијског програма Мастер професор биологије трају једну годину (два семестра).

Укупан број часова активне наставе, уколико студент бира изборне предмете са најмањим фондом активне наставе изражен је минимумом од 705 часова активне наставе годишње.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног рада. Бодовна вредност завршног рада на мастер академским студијама је 20 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Сви изборни предмети дефинисани су у оквиру овог студијског програма те их студент бира са листе понуђених изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Мастер професор биологије са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Бодовна вредност студијског програма најмање 63 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је да целовито образује кадар биолошког профила који поседује знања и вештине потребне за предметног наставника биологије. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје групе научних и стручно-апликативних предмета академско образовање континуирано унапређује, а стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају корпус фундаменталних знања за наставак образовања на докторским студијама биолошког и сродних профила.

Специфична сврха прoграма студија образовног профила Мастер професор биологије је да студенти који га заврше буду оспособљени за:

 • Рад као предметни наставници биологије у основном, средњем стручном и општем средњем образовању
 • Рад на стручном усавршавању и доедукацији у свим облицима неформалног биолошког образовања
 • Рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима, рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе
Циљеви студијског програма

Специфичан циљ студијског програма Мастер професор биологије је образовање висококвалификованих професора биологије који ће бити што боље припремљени за самосталан рад у наставној пракси и другим подручјима рада у систему образовања. То је постигнуто повезивањем различитих научних дисципина: опште-образовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и практично-апликативних којима се образују и оспособљавају стручњаци који примењују интердисциплинарна знања и вештине, неопходне не само за савремену наставу биологије, већ за целину образовно-васпитног рада и образовног система.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Логичног мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључака
 • Пласирања и публиковања различитих научних и стручних информација, давање мишљења и размењивање идеја
 • Самосталног и тимског истраживачког рада
 • Планирања и извођења експеримената
 • Научно засноване интерпретације експерименталних података
 • Ефикасне научне комуникације
 • Руковођења истраживачким тимовима
 • Формирања става о неопходности перманентног усавршавања

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Примене и развоја професионалних знања и вредности: стручних (у оквирима ужих биолошких дисциплина), педагошко-психолошких и методичко-дидактичких дисциплина
 • Планирања, програмирања и управљања наставом и учењем биологије
 • Примене информационо-комуникационих технологија у настави биологије
 • Овладавања процесима, методама, поступцима и техникама истраживања у настави биологије и образовању у целини
 • Упознавања, оцењивања и напредовања ученика
 • Комуникације и интеракције са ученицима, родитељима, колегама и локалном заједницом
 • Планирања и евалуације сопственог континуираног професионалног развоја
 • Преношења знања из области биологије на педагошко и методолошки стручном нивоу у основном и средњем образовању

Опис исхода учења

Исход процеса учења је стручњак са напредним академским образовањем који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним академским студијама као и интегрисано знање неопходно за разумевање научне основе из области биологије и са развијеним компетенцијама за преношење знања из области биологије на педагошко и методолошки стручном нивоу у основном и средњем образовању.

Курикулум

Курикулум мастер академских студија биолошког профила организован је у виду једногодишњих студија. Студијска година организована је у два семестра. Сви предмети су једносеместрални.

Курикулум чини укупно 7 предмета и школска пракса, од тога 3 су обавезна предмета, једна обавезна школска пракса, 4 изборна предмета и завршни (мастер) рад.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер професор биологије

Изборна настава на студијском програму