Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни и научни рад у различитим областима екологије и заштите животне средине.

Врста студија и исход процеса учења

Мастер академске студије еколошког профила имају једногодишње студијске програме и завршавају се са сакупљених најмање 60 ЕСПБ.

У зависности од одабраног модула (Заштита природе и одрживи развој, Еколошки инжењеринг и Хидробиологија) по завршетку студија формирају се стручњаци способни да раде и руководе у примарно еколошким лабораторијама различитих индустријских грана, у научно-истраживачким лабораторијама за контролу квалитета и у институцијама које се баве заштитом природе. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима његову лаку примену у пракси.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши мастер академске студије стиче стручни назив Мастер еколог.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним основним академским студијама екологије и сакупљених 240 ЕСПБ или најмање 180 ЕСПБ. За упис на студије могу конкурисати и лица са завршеним сродним основним академским студијама. У случајевима када кандидат за упис нема 240 ЕСПБ или долази са сродних академских студија, Комисија за мастер студије уз консултације са руководиоцем студијског програма, по потреби одређује кандидату мањи или већи број допунских предмета, из програма основних студија на Департману за биологију и екологију (који не улазе у фонд ЕСПБ прописаних одговарајућим студијским програмом мастер академских студија). Редослед кандидата у коначној ранг листи утврђује се на основу дужине студирања и општег успеха постигнутог на основним академским студијама.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма Мастер еколог чини скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе другог степена академских студија образовно-научног поља Природно-математичких наука.

Курикулум једногодишњих студија чини укупно 5 изборних предмета и завршни (мастер) рад.

Студент се при упису одлучује за одређени модул и у оквиру њега бира пет изборних предмета са листе од понуђених најмање 10 предмета и има обавезу да уради и одбрани завршни (мастер) рад. Постоји могућност да студент један од 5 изборних предмета одабере са листе изборних предмета другог модула или другог студијског програма који се организују на Департману за биологију и екологију, водећи рачуна о укупном збиру ЕСПБ које мора да прикупи (минимум 60 ЕСПБ).

Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ. У школској години збир од 60 ЕСПБ одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током школске године. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања.

У структури студијског програма заступљени су научни, односно уметничко-стручни предмети и стручно-апликативни предмети.

Трајање студија

Мастер академске студије студијског програма Мастер еколог трају 1 годину (2 семестра). Укупан број часова активне наставе разликује се у односу на одабрани модул и изборне предмете.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом предвиђена је израда завршног рада. Бодовна вредност завршног рада на мастер академским студијама екологије је 25 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Сви изборни предмети дефинисани су у оквиру овог студијског програма те их студент бира са листе понуђених изборних предмета, са могућности да један предмет бира из другог модула или студијског програма мастер академских студија.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Мастер еколог са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Бодовна вредност студијског програма Мастер еколог је минимум 60 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је да целовито образује кадар еколошког профила. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје групе научних и стручно-апликативних предмета академско еколошко образовање континуирано унапређује, а стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају корпус фундаменталних знања за наставак образовања на докторским студијама еколошког и сродних профила.

Специфична сврха прoграма студија је да студенти који га заврше буду оспособљени за:

 • Истраживачки рад у развојним еколошким лабораторијама и истраживачким центрима из области заштите животне средине, те заводима за заштиту природе и националним парковима
 • Рад у органима државне управе, инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа
Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер еколог је образовање стручног кадра из области екологије и заштите животне средине.

Специфичан циљ програма студија је образовање стручњака који ће на темељу широког знања из области екологије, односно заштите животне средине бити припремљени за самосталан научно-истраживачки рад у институцијама које се баве фундаменталним и примењеним истраживањима.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Логичног мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључака
 • Пласирања и публиковања различитих научних и стручних информација, давање мишљења и размењивање идеја
 • Самосталног и тимског истраживачког рада
 • Планирања и извођења експеримената
 • Научно засноване интерпретације експерименталних података
 • Ефикасне научне комуникације
 • Руковођења истраживачким тимовима
 • Формирања става о неопходности перманентног усавршавања

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Примене стечених фундаменталних знања из екологије и сродних природних наука
 • Планирања, сакупљања, процењивања и интерпретације релевантних информација из различитих еколошких субдисциплина
 • Разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које проистичу током рада везаног за еколошку научну област
 • Планирања и евалуације сопственог континуираног професионалног развоја

Опис исхода учења

Исход процеса учења је стручњак са напредним академским образовањем који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним академским студијама као и интегрисано знање неопходно за разумевање научне основе из области екологије. Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у лабораторијама и истраживачким центрима еколошких профила.

Минимални исходи учења:

 • Препознавање значаја еколошких дисциплина у савременој науци
 • Интегрисано знање о функционалној организацији биосистема на нивоима  организма, популација и екосистема
 • Стечено еколошко образовање које омогућава оригиналност у развоју или примени идеја у истраживачком контексту
 • Развијена способност решавања проблема у новом окружењу са ширим,  мултидисциплинарним контекстом
 • Самостално прикупљање информација из стручне и научне литературе
 • Успешна примена принципа добре лабораторијске праксе у процесима планирања, изведбе и контроле експеримента
Курикулум

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер еколог

Изборна настава на студијском програму