Master analitičar zaštite životne sredine osposobljen je za praktičnu primenu stečenih znanja u metodama zaštite životne sredine – primena fundamentalnih znanja iz hemije, biologije i drugih prirodnih nauka. Sposoban je da sagleda problem u zaštiti životne sredine sa aspekta fizike, hemije, biologije-ekologije, a zatim da predloži i samostalno realizuje odgovarajuće rešenje problema. Na osnovu stečenih znanja sposoban je da formira naučno zasnovane sudove na bazi informacija o hemijskim i fizičko-hemijskim procesima u životnoj sredini, da tumači dobijene podatake i razume koncept jednostavnih modela procesa u životnoj sredini, kao i da vrši analizu uticaja na životnu sredinu, ocenjuje tehnologije sa aspekta životne sredine i upravlja postrojenjima za prečišćavanje otpadnih tokova iz proizvodnje i naselja.

Nakon završene godine studija i sakupljenih 60 ESPB student stiče zvanje Master analitičar zaštite životne sredine. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru laboratorija koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine, timovima angažovanim na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, državnim agencijama, inspekcijama, timovima za razvoj, timovima za remedijaciju zagađenih ekosistema, za analizu uticaja na životnu okolinu, konsultantskim firmama iz oblasti životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, prosvetnoj delatnosti. Stečena znanja i kvalifikacije su osnova i za dalje usavršavanje studenata u okviru doktorskih studija.

Kurikulum