Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином (4 године, 240 ЕСПБ)

Циљ студијског програма је да образује и оспособи стручњаке који ће вршити контролу квалитета животне средине и управљати животном средином са аспекта хемије животне средине. 

Врста студија и исход процеса учења

Основне академске студије у трајању од четири године (осам семестара).

Поред стицања знања из области хемије процеси учења су фокусирани на хемију животне средине. Студенти ће бити оспособљени за сакупљање, процењивање и интерпретацију релевантних информација из хемије и хемије животне средине, и овладаће ће вештинама потребним за формирање научно-заснованих судова. Стећи ће основна знања о хемијским процесима у природи у циљу заштите вода, ваздуха и земљишта и бити оспособљени за хемијску контролу емисије индустријских отпадних токова и постројења за пречишћавање отпадних токова (воде, отпадног гаса и отпада), као и за мониторинг животне средине (имисију).

Да би успешно савладали наведене исходе биће оспособљени и за рад са савременом аналитичком опремом и примену одговарајућих рачунарских програмских пакета за обраду података ради добијања информација потребних за доношење мера у циљу заштите и побољшања квалитета животне средине, управљања животном средином и одрживог развоја.

Стручни, академски, односно научни назив

Након завршених четворогодишњих студија и освојених 240 ЕСПБ добија се стручни назив дипломирани хемичар – контрола квалитета и управљање животном средином.

Услови за упис на студијски програм

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних академских студија из хемије – контрола квалитета и управљање животном средином треба:

 • да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању;
 • да полаже пријемни испит из хемије.

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. На основу критеријума из конкурса Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на основне академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис

Трајање студија

Основне академске студије студијског програма Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином трају четири године (осам семестара).

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Завршна година студијског програма Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином се окончава израдом и одбраном Дипломског рада, као самосталног рада студента који представља завршни испит за академско звање: дипломирани хемичар – контрола квалитета и управљање животном средином.

Израдом и одбраном Дипломског рада студент показује самосталност и креативност у примени теоријских и практичних знања из области хемије животне средине. Дипломски рад студенти израђују у осмом семестру, у оквиру студијског истраживачког рада. Укупна вредност овог рада је 8 ЕСПБ.

Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране овог рада утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета уписаног или другог студијског програма. Студент може изабрати било који предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма. Пријављивање изборних предмета се врши по правилу приликом уписа године. Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Ако студент жели да изабере неки предмет из другог студијског програма, потребно је да поднесе захтев Већу департмана, које доноси одлуку о прихватању или одбијању сходно плану и програму студијског програма. Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Прелазак са других студијских програма

Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за исте или сродне предмете. Студент подноси захтев Већу департмана, које након извршене еквиваленције предмета доноси решење на коју годину студија се студент може уписати и наставити студије овог студијског програма.

Сврха студијског програма

Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином имају двојаку сврху: с обзиром да су студије организоване по систему 4+1, ове четворогодишње студије су први степен у универзитетском образовању стручњака из хемије – контрола квалитета и управљање животном средином (240 ЕСПБ); у другом степену се кроз једногодишње, мастер студије стиче академски назив мастер хемије – контрола квалитета и управљање животном средином (60 ЕСПБ). У том смислу ове основне студије су према избору тема и области из хемије и хемије животне средине, уз предмете из природних и друштвених наука, база за наставак и успешно овладавање академским студијама.

Поред ове сврхе унутар система 4+1, ове студије имају и самосталну улогу. Оне оспособљавају кандидата за занимања у привреди и у институцијама које се баве хемијском контролом различитих сегмената животне средине и индустријских отпадних токова.

Потреба за школованим хемичарима у савременом друштву, науци и техници је неоспорна, међутим, због неизоставног ангажовања хемичара у тимовима који се баве проблемима загађења и заштите животне средине појавила се потреба за проширивањем њихових сазнања о животној средини, тј. контроли квалитета и управљању животном средином. Овај студијски програм је тако конципиран да се студент припрема за послове који изискују знања из основа хемије која су фокусирана на хемију животне средине, квалитет животне средине, као и на управљање животном средином. Студијама се стиче способност решавања проблема у области контроле квалитета и заштите животне средине.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у оквиру хемијских лабораторија које се баве контролом квалитета животне средине, тимовима ангажованим на успостављању система управљања животном средином, државним агенцијама, инспекцијама, тимовима за развој, консултатским фирмама из области заштите животне средине, невладином сектору за заштиту животне средине и едукацију становништва, просветној делатности, а студенти могу и да се даље усавршавају у оквиру мастер академских студија из блиских области.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма основних академских студија хемије – контрола квалитета и управљање животном средином је да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају знање из области хемије, а посебно за хемијску контролу квалитета животне средине са аспекта:

 • Обезбеђивања широког и уравнотеженог знања кључних хемијских концепата, као и стања и процеса у животној средини и механизама узрочно-последичних веза и процеса у животној средини;
 • Развијања практичних вештина за разумевање и процену ризика и безбедан рад у лабораторији;
 • Оспособљавања студената да примењују стандардну методологију и рад са савременим аналитичким иструментима у решавању проблема и задатака везаних за квалитет животне средине (воде, ваздуха, земљишта, седимента, ресурса и отпада);
 • Обезбеђивања студентима базе знања и вештина које им омогућавају запошљавање у струци или наставак школовања у области хемије и заштите животне средине.

У складу са дефинисаним циљевима, након завршеног студијског програма основних академских студија хемије – контрола квалитета и управљање животном средином студент је у стању да:

 • Демонстрира неопходна фундаментална и апликативна научна и стручна знања из области хемије, хемијске анализе и заштите животне средине;
 • Самостално или у тиму ради са аналитичким инструментима приликом хемијске анализе квалитета животне средине (воде, ваздуха, земљишта, отпада и ресурса);
 • Прати управљање материјалним билансом загађења;
 • Даје оцену контаминираних локалитета;
 • Примењује своје систематско разумевање фундаменталних физичко-хемијских принципа у решавању теоријских и практичних проблема из хемије животне средине.

Према наведеним циљевима кроз групу хемијских предмета студенти се, на савремен начин, упознају са класичним хемијским образовањем и хемијском анализом. Група предмета из области хемије животне средине оспособљава студенте за хемијску анализу животне средине (воде, ваздуха, земљишта, отпада и ресурса) и оцену квалитета. Студенти се упознају са основним методама технологије заштите животне средине. Тако настају компетентни и модерно образовани стручњаци из хемије животне средине чије знање се лако надграђује, а који су оспособљени за контролу квалитета и управљање животном средином. Поред наведених стручних циљева студенти развијају аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и приступ у сврху решавања проблема из хемије животне средине, оспособљавају се да овладају применом рачунара у пракси кроз израду семинарских радова и пројеката, претраживање Интернета и електронских база података, као и да учествују у самосталном и тимском раду.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Вештину сакупљања, процењивања и интерпретирања релевантних информација из хемије животне средине;
 • Способност да формира научно засноване аргументе и судове узимајући у обзир научне, друштвене и етичке вредности;
 • Способност да разуме задатке у оквиру свога посла;
 • Способност да аргументовано формулише проблем из хемије животне средине;
 • Способност примене знања у пракси;
 • Способност тимског рада и размене идеја и информација са осталим члановима стручног тима;
 • Придржавање професионалне етике;
 • Основне вештине употребе рачунара.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Изграђена основна знања из хемије;
 • Изграђена основна знања из хемијске контроле квалитета животне средине и управљања животном средином;
 • Практичне експерименталне вештине и методе за област хемије животне средине;
 • Даљег академског усавршавања;
 • Практичне примене стечених знања у контроли квалитета животне средине са хемијског аспекта;
 • Сарадње и размена информација са стручњацима из области екологије, технологије и техничких наука;
 • Сагледавања проблема квалитета животне средине, а затим да предложи и реализује одговарајуће решење проблема.

Опис исхода учења

Исход процеса студирања је стручњак са основним академским образовањем, значајно ширим и темељнијим знањем у односу на средњошколско образовање, а који располаже интегрисаним знањем и способношћу разумевања научних основа из области хемије и хемије у животној средини.

Курикулум

У оквиру студијског програма Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином, у трајању од 4 године, постоји укупно 34 предмет:

 • прва година – 9 предмета;
 • друга година – 8 предмета;
 • трећа година – 8 предмета;
 • четврта година – 9 предмета.

Од укупног броја предмета 24 су обавезнa, а осталих 10 студент бира из одговарајућих изборних блокова.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином

Изборна настава на студијском програму