Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Докторске академске студије биохемије.

Трајање студија

Докторске академске студије биохемије трају три године, односно шест семестара. Након завршених трогодишњих студија и освојених 180 ЕСПБ бодова стиче се научни назив: Доктор наука –биохемијске науке.

Услови за упис на студијски програм су:

 • завршене дипломске академске студије биохемије – мастер или одговарајуће академске студије тј. претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова  и
 • позиција на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.

Структура студијског програма

Докторске академске студије биохемије трају три године и обухватају 6 изборних предмета, семинарски рад, пројектe у оквиру одговарајућих предмета и израду докторске дисертације.

Укупан број ЕСПБ бодова је 180 при чему је број ЕСПБ у оквиру изборних предмета 90 ЕСПБ, а у оквиру истраживачког научног рада и израде докторске дисертације  90 ЕСПБ.

Докторске академске студије биохемије се одвијају кроз предавања, израду семинарских радова, перманентне консултације са наставницима и сарадницима и експериментални докторски рад. Експериментални део докторског рада ради  се у одговарајуће опремљеним лабораторијама унутар истраживачких  група које раде на пројектима које води искусни ментор.

За време трогодишњих студија  (6 семестара), студент треба да сакупи 180 ЕСПБ. Два семестра чине једну академску годину.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Настава се реализује интерактивним методама и укључује: предавања, менторски рад, самостални рад студената, семинарски рад, пројекат и докторски рад

Сврха студијског програма

Сврха овог студијског програма је научно образовање из биохемијских дисциплина.. Студенти докторских студија треба да стекну способност да фундаменталне хемијске теорије и научне експерименталне методе користе за објашњење биолошких феномена. Студенти докторских студија биће по потреби ангажовани у извођењу вежби на основним и мастер академским студијама, што ће им омогућити стицања педагошког искуства. У току студија постоји могућност учешћа студената на националним и међународним конгресима,  где ће стећи искуство у научној презентацији и комуникацији. На крају студија студенти би требали да унапреде своје теоријско знање и савладају савремене експерименталне методе у биохемијским истраживањима у таквом обиму да могу да их представе стручном аудиторијуму и да своје резултате могу да публикују у рецензираним међународним и националним научним часописима. Студенти треба да стекну највиши ниво способности разумевања и презентације научне информације као и способност за критичку евалуацију биохемијских експеримената, уз даљи развој и пренос њихових оригиналних идеја у праксу. У оквиру докторских академских студија биохемије образоваће се високомпетентни научни радници оспособљени за рад у биохемијским, биомедицинским, битехнолошким, фарамацеутским и прехрамбеним развојним и истраживачким лабораторијама, како у оквиру великих државних  установа тако и у мањим приватним организацијама.

Циљеви студијског програма

Циљ докторских академских студија из биохемије

Циљ овог студијског програма је да студенти стекну највиши ниво знања и критичког размишљања из биохемијских дисциплина. Кроз теоријску и практичну надоградњу знања, уз савладавање најсавременијих инструменталних метода које се користе у биохемији, будући доктори биохемијских наука би проширили и продубили знања не само у специфичној биохемијској дисциплини већ и у области  сродних подручја везаних за тему докторске дисертације и тако били оспособљени за рад у најсавременијим истраживачким, развојним и контролним лабораторијама фармацеутске, хемијске и прехрамбене индустрије. Циљ овог студијског програма је да се стечено знање може  користити за даље усавршавање, примену и развој нових метода у биохемијској пракси. Поред тога, очекује се да студенти стекну способност праћења и одабира релевантне научне литературе уз процену њене научне вредности. На крају студија, студенти треба да стекну највиши ниво способности разумевања и презентације научне информације као и способност за критичку евалуацију биохемијских експеримената из ове области, уз даљи развој и пренос њихових оригиналних идеја у праксу. То подразумева примену фундаменталних принципа биохемије у циљу задовољења садашњих и будућих друштвених потреба. Узимајући у обзир мултидисциплинарност биохемије као науке, будући доктори биохемијских наука биће оспособљени за рад у у широком спектру различитих институција и лабораторија, у складу са њиховом ужом специјализацијом. Резултати добијени током израде докторске дисертације треба да имају такву вредност да се могу публиковати у  рецензираним међународним научним часописима.

Компетенције дипломираних студената

Доктор наука- биохемијске науке компетентан је да изводи закључке, пласира научне информације,  размењује идеје, решава проблеме и предлаже јасна и концизна решења. Компетентан је да руководи мулти-дисциплинарном тимом, предузећима и агенцијама. Оспособљен је да примењује и унапређује теоријска и практична  знања из биохемије у домену хемијске, фармацеутске и прехрамбене индустрије као и у пољопривредној производњи, у биомедицинским, ветеринарским и биотехнолошким лабораторијама. Поседује професионалну и етичку одговорност, ефикасно комуницира, примењује савремену методологију и опрему, учествује у унапређењу постојећих и развоју нових биохемијских метода анализе и синтезе

Студент стиче савладавањем програма и следеће предметно-специфичне компетенције:

 • повезивање знања из биологије, хемије, биохемије, сродних и других дисциплина;
 • интегрисано знање, темељно  познавање  и разумевање научне проблематике из специфичних области биохемије;
 • вештину сакупљања, процењивања и самосталног интерпретирања релевантних информација из стручне  и  научне  литературе  и потреба за сталним усавршавањем у специфичним областима биохемије;
 • способност научне анализе и синтезе, као и независно критичко испитивање и процену нових и сложених појава и питања;
 • познавање научне методологије у одређеној области истраживања;
 • способност самосталног дизајнирања експеримената, обраде релевантних  података употребом  информационо-комуникационих  технологија, и тумачења експерименталних  података;
 • способност да критички, самостално и креативно и са научном прецизношћу идентификује и формулише хипотезе, и спроведе  сопствено оригинално истраживање чији  ће значај и квалитет бити довољно добар за објављивање у престижним научним часописима;
 • способност да представи свој рад кроз писане, усмене и визуелне презентације, укључујући и оригинални истраживачки предлог;
 • способност ефикасне научне и стручне комуникације, тј. размену идеја, проблема и решења у специфичним областима биохемије и сродних дисциплина;
 • способност тимског рада у мултидисциплинарним тимовима;
 • способност доприноса развоју знања кроз сопствено истраживање;
 • решавање  конкретних  сложених  проблема,  уз  употребу  адекватних  научних  метода у истраживачким лабораторијама специјализованих научних института, односно у развојним и контролним лабораторијама фармацеутске, прехрамбене и хемијске индустрије;
 • свест о етичким питањима у биохемијском истраживању и каријери.
Курикулум

Докторске академске студије биохемије трају 3 године (6 семестара). Настава се обавља делом у облику предавања (П) а делом кроз самостални истраживачки рад (СИР).  Сви предмети су једносеместрални. Студијски програм обухвата 34 предмета, од чега су 33 изборни.

У току прве две године студија слуша се укупно 6 изборних предмета. Сваки са фондом 5 часова предавања и 5 часова студијског истраживачког рада (СИР). Сваки изборни предмет носи 15 ЕСПБ. Изборни предмети су подељени у три изборна блока. У првом семестру студент бира два предмета из изборног блока ИБ1, у другом семестру 2 предмета из изборног блока ИБ2 а у трећем  2 предмета из изборног блока ИБ3. По потреби, у одређеним случајевима, на предлог ментора, студент може уз дозволу Већа Департмана изабрати предмете из изборног блока различитог од оног које је наведен у распореду.

Студенти се оспособљавају за израду докторске дисертације кроз три семестра и то: са фондом од 20 часова недељно (IV семестар) и фондом од 20 часова недељно (V и VI семестар). Просечна оптерећеност студента је 40 часова кроз оба семестра током 3 године студија. Истраживачки научни рад везан је за проблематику докторске дисертације, која је по правилу садржана у научном раду који се реализује кроз научно-истраживачке пројекте.

Треба водити рачуна да укупан број бодова у академској години буде најмање 60 ЕСПБ

При избору предмета сваком студенту помаже његов  саветник (професор)  чиме се омогућује стручно профилисање  у жељеном правцу.  Након завршене три године студија и сакупљених 180 ЕСПБ студент стиче звање доктор биохемијских наука.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

Докторских студија биохемије

Изборна настава на студијском програму