Структура студијског програма

Назив студијског програма

Докторске академске студије – геонауке (туризам)

Стручни, академски, односно научни назив

Доктор наука – гео-науке

Услови за упис на студијски програм

 • Позиција на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте студената
 • На прву годину докторских академских студија може се уписати лице које испуњава и следеће услове:
  1. Да је пре подношења пријаве на конкурс за упис на I годину докторских академских студија учествовало на две домаће конференције или на једној међународној конференцији, што доказује објављеним радом или апстрактом и мора бити први аутор на најмање једном раду или излагању на научној конференцији;
  2. Да је аутор или коаутор једног рада категорије М51 или  два рада категорије  М52 или  М53, што доказује објављеним радом – радовима или потврда о прихваћеном раду са пагинацијом страна или DOI број прихваћеног рада.

Структура студијског програма

Структура студијског програма докторских академсих студија –  геонауке (туризам) у трогодишњем трајању обухвата укупно 1 обавезни предмет и 7 изборних предмета.

Укупан број ЕСПБ на три године студија је 180, при чему је број ЕСПБ у оквиру изборних предмета 77.

Трајање студија

Укупно трајање докторских студија је 3 године (6 семестара).

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Бодовна вредност студијског програма је 180 ЕСПБ (30 бодова у I семестру, 30 у II семестру, 30 у III семестру, 30 у IV семестру, 30 у V семестру и 30 ЕСПБ у VI семестру). Докторска дисертација се вреднује са 44 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма  докторских академских студија – геонауке (туризам) које се изводе на Природно-математичком факултету, Департману за географију, туризам и хотелијерство је стварање одговорног научника, способног да самостално спроводи истраживања из области туризма и хотелијерства која су у складу са највишим међународним стручним стандардима и потребама науке, развоја привреде и друштва. Студијским програмом обезбеђено је стицање свих неопходних компетенција из домена развоја туристичке дестинације и туристичког предузећа заснованог на интегралном приступу овом развоју који је базиран на компетитивним предностима дестинације (пре свега природним и антропогеним ресурсима дестинације и стратешком партнерству најзначајнијих стејкхолдера) и савременим методама руковођења хотелским предузећима заснованог на модерним методама лидерства, мотивације и услужне оријентације запослених. Суштинска сврха биће остварена и  кроз следеће:

 • овладавање теоретским знањима и методологијама неопходним за допринос развоју науке у области туризма и хотелијерства;
 • развој способности трансфера и имплементације научних сазнања у нове методе и вештине управљања туристичком дестинацијом као и туристичким и хотелским предузећима;
 • оспособљавање кандидата за самосталан научно-истраживачки рад, развој критичког мишљења и процењивање истраживања других као и вођење оригиналних истраживања препознатљивих од стране шире научне јавности кроз публиковане резултате који представљају међународну валидацију истраживачког рада;
 • развој креативних способности студената и овладавање специфичним практичним вештинама неопходним  за развој каријере;
 • укључивање студената у реализацију међународних научних пројеката у области туризма и хотелијерства;
 • међународну сарадњу институције и размену доктораната.

Структура и концепција студијског програма докторских академских студија – геонауке (туризам) обезбеђује стицање друштвено оправданих компетенција које су у функцији не само науке као такве, већ и ефикасног и ефективног пословања туристичких и хотелских предузећа и развоја туристичких дестинација у Србији.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма докторских академских студија – геонауке (туризам) је да образује научне и високостручне кадрове из области туризма, са компетентним знањем за рад у високообразовним и научним институцијама и највишим привредним функцијама. Стечено мултидисциплинарно образовање на овим докторским студијама обезбеђује свршеним студентима високу компетенцију за обављање теоријских и практичних активности у свим селективним облицима туризма, у области управљања развојем дестинације и хотелског предузећа и такав ниво знања који ће им омогућити разумевање савремених тенденција у развоју туризма.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност управљања, руковођења и координације активностима бројних стејкхолдера на дестинацији;
 • способност креирања нових метода  рада и модела управљања;
 • способност критичког мишљења, доношења кључних одлука  за развој туризма на дестинацији.

Овај студијски програм омогућује образовање стручњака са свим потребним специфичним компетенцијама  за савремено пословање и вођење  истраживања у овим научним областима.

Ови стручњаци стећи ће следеће специфичне компетенције:

 • формирање сложеног модела компетитивности дестинације;
 • утврђивање параметара (економских, социокултурних и еколошких) одрживог развоја туризма на дестинацији;
 • примена савремених информационих технологија у менаџменту и маркетингу;
 • примена савремених математичко-статистичких метода истраживања у туризму;
 • избор најадекватнијег стила руковођења хотелским предузећем;
 • утврђивање параметара значајних за услужну оријентацију запослених.
Курикулум

Укупно трајање докторских студија је 3 године (6 семестара), и студент треба да  сакупи укупно 180 ЕСПБ.  Два семестра чине академску годину.Студије се састоје од 1 обавезног и 7 изборних предмета који носе по 11 ЕСПБ (укупно 88 ЕСПБ). Студенти бирају предмете у договору са Саветником (кога одређује Веће Департмана за сваког појединачног кандидата) и ментором. Рад на докторској дисертацији који представља студијски истраживачки рад укључује и обавезу публиковања рада кандидата у релевантним часописима.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Доктор наукa – геонауке (туризам)

Изборна настава на студијском  програму