Dobijanje saglasnosti Etičke komisijeRad sa oglednim životinjama

Ukoliko Vam je potrebna saglasnost Etičke komisije za Vaša istraživanja, molimo Vas da podnesete zvaničnu molbu Etičkoj komisiji na razmatranje (ne postoji poseban formular). Molba treba da sadrži kratak opis planiranih aktivnosti (na srpskom jeziku) koje se odnose na rad sa ispitanicima, na osnovu kojeg će Etička komisija moći da proceni i donese odluku o tome da li je za navedene aktivnosti etička saglasnost potrebna ili ne. Neophodno je da potpisanu molbu dostavite arhivi da se zavede, a da imejl sa datumom podnošenja molbe arhivi i doc fajlom molbe pošaljete na adrese: sanja.konjik@dmi.uns.ac.rs i biljana.juribasic@pmf.uns.ac.rs.

O naučnoistraživačkom radu sa ispitanicima možete se obavestiti u Kodeksu o akademskom integritetu PMF-a (posebno član 7).

Predsednik Etičke komisije, prof. dr Sanja Konjik

Za dobijanje mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Univerziteta u Novom Sadu (u nastavku Etička komisija) o etičnosti rada sa oglednim životinjama u okviru naučno-istraživačke delatnosti (diplomskog ili master rada, doktorske disertacije, projektnih zadataka) potrebno je:

  1. Upoznati se sa Pravilnikom za rad sa eksperimentalnim životinjama Univerziteta u Novom Sadu,
  2. Upoznati se sa Poslovnikom o radu Etičke komisije za dobrobit životinja Univerziteta u Novom Sadu,
  3. U elektronskoj formi popuniti obrazac Zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama,
  4. Poslati Molbu za dobijanje mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Univerziteta u Novom Sadu, popunjen obrazac i priloženu literaturu (u pdf formatu) na imejl Etičke komisije: zastita.zivotinja@uns.ac.rs

Kada Etička komisija bude zakazala sednicu, kandidati će elektronskim putem (imejlom) biti obavešteni o vremenu i mestu održavanja, kako bi mogli prisustvovati sednici i na njoj obrazložiti svoj zahtev. U slučaju sprečenosti kandidata, sednici mora prisustvovati barem jedan član istraživačkog tima koji može obrazložiti zahtev, jer u protivnom neće biti razmatran.

Predsednik Etičke komisije je dr Marija Pajić, docent na Departmanu za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet UNS.

NAPOMENA

Shodno Zakonu o dobrobiti životinja (član 33-52; „Službeni glasnik RS“ br 41/09) i Pravilniku o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama, sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobit oglednih žviotinja, obrascu zahteva za odobrenje za sprovođenje ogleda na životinjama, načinu, nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu,odnosno sprovođenju ogleda na životinjama („Službeni glasnik RS“ 29/10), lica uključena u oglede na životinjama, kao i lica zadužena za zaštitu dobrobiti oglednih životinja i brige o njima su obavezna da su obučena za aktivnosti koje preuzimaju u tom poslu, tj. da su prošla odgovarajuću obuku (vreme, mesto i linkovi će biti blagovremeno objavljeni).