• Назив пројекта: Дa ли нaчин живoтa мoжe узрoкoвaти смaњeњe мушкe фeртилнoсти?
  • Ознака пројекта: 142-451-2708/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Татјана Костић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.