Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер академске студије – репродуктивна биологија је образовање и оспособљавање студената за рад у лабораторијама за асистирану репродукцију у оквиру тима за биомедицински потпомогнуто оплођење, у институцијама које се баве истраживањима у области репродуктивне и развојне биологије, као и могућност наставка образовања на одговарајућим докторским студијама.

Врста студија и исход процеса учења

Студијски програм другог степена Мастер академске студије – репродуктивна биологија спада у интердисциплинарне студије – природно-математичке науке и медицинске науке – заједнички програм.

Исход процеса учења је знање које студентима омогућава коришћење стручне литературе, идентификовање, анализу и решавање проблема који се јављају у професији репродуктивног биолога, и омогућавање наставка студија, у случају да се студенти за то определе.

Стручни, академски, односно научни назив

Завршетком овог студијског програма студент стиче академски назив мастер репродуктивни биолог-ембриолог у пољу интердисциплинарних студија.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним дипломским академским студијама биологије и сакупљених 240 ЕСПБ, лица са завршеним интегрисаним академским студијама медицине и сакупљених  360 ЕСПБ бодова,  и лица са завршеним интегрисаним академским студијама ветеринарске медицине и сакупљених 360 ЕСПБ бодова.

За упис на студије могу конкурисати и лица са завршеним сродним академским студијама првог нивоа. У случајевима када кандидат за упис нема 240 ЕСПБ или долази са сродних академских студија, Комисија за мастер студије уз консултације са руководиоцем студијског програма, по потреби одређује кандидату мањи или већи број допунских предмета, из програма основних студија на Департману за биологију и екологију (који не улазе у фонд ЕСПБ прописаних одговарајућим студијским програмом мастер академских студија), уз услов да укупан збир ЕСПБ допунских предмета не прелази 60 бодова.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма чини скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета оквирног садржаја чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање заједничке дипломе другог степена академских студија – мастер репродуктивни биолог-ембриолог.

Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљ и исход учења. У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету.

У структури студијског програма заступљени су научни и стручно-апликативни предмети. Студент током три семестра има девет обавезних и пет изборних предмета које бира из три изборна блока од укупно десет предмета.

Трајање студија

Мастер академске студије – репродуктивна биологија представљају тросеместрални студијски програм са најмање 90 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Програмом је предвиђен студијски истраживачки рад  у функцији мастер рада, као и израда и одбрана мастер рада чија бодовна вредност износи укупно 24 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Сврха студијског програма

Сврха заједничког мастер академског програма – репродуктивна биологија,  јесте формирање стручњака из области репродуктивне биологије и њихово оспособљавање за рад у лабораторијама за асистирану репродукцију у оквиру тима за биомедицински потпомогнуто оплођење, у институцијама које се баве истраживањима у области репродуктивне и развојне биологије, као и могућност наставка образовања на одговарајућим докторским студијама.

Имајући у виду да у нашој земљи и земљама у окружењу не постоје мастер програми за предложени академски назив мастер репродуктивни биолог-ембриолог, реализација овог програма представља добру основу за укључење дипломираних студената у рад лабораторија за асистирану репродукцију и стицање неопходног искуства за добијање лиценце за самосталан рад у оквиру тимова за биомедицински потпомогнуту оплодњу.

Курикулум овог студијског програма је конципиран тако да студентима омогући квалитетно стицање знања о ћелијској и молекуларној основи, као и клиничком аспекту репродукције и раног ембрионалног развоја. Овај студијски програм укључује и сaвладавање различитих лабораторијских техника везаних за технологију асистиране репродукције, упознавање са контролом квалитета, као и са правним и етичким аспектом овог поступка.

Заједнички студијски програм конципиран је у складу са политиком квалитета Природно-математичког и Медицинског факултета у Новом Саду у области васпитно-образовног и научно-истраживачког рада. Заједничка реализација овог студијског програма заснована је на постојању компетентног наставног особља и постојању добре техничке подршке и опремљености оба факултета.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма мастер академске студије – репродуктивна биологија је образовање високо стучног кадра из области репродуктивне биологије, односно образовање репродуктивних биолога-ембриолога. Стечена теоријска и практична знања отвориће дипломираним студентима могућност даљег усавршавања и укључења у научно-истраживачки раду у институцијама које се баве истраживањима у области репродуктивне  и развојне биологије, а са друге стране овај мастер програм представља добра основу за даље усавршавање у некој од лабораторија за вантелесну оплодњу.

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима Природно-математичког и Медицинског факултета у погледу успешности у пољу образовања и научно-истраживачког рада.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Образовање висококвалитетног кадра са академским звањем мастер  репродуктивни биолог-ембриолог претпоставља постизање компетенција и академских вештина, овладавање специфичним вештинама потребним за обављање професије, савладавање лабораторијских техника везаних за технологију асистиране репродукције, упознавање са  контролом квалитета, као и са правним и етичким аспектом овог поступка.

Курикулум

Mастер академскe студијe – репродуктивна биологија организованe су као једноипогодишње студија, са три семестра. Сви предмети су једносеместрални.

Курикулум чини 9 обавезних предмета и 5 изборних предмета које студент бира у оквиру пет изборних блокова са по два предмета. Наставни план обухвата укупно 75 часова активне наставе од чега се 31,33% односи на студијски истраживачки рад. Изборни предмет ПС013 преузет је из акредитованог студијског програма Мастер академске студије Примењена статистика Центра за примењену статистику Универзитета у Новом Саду.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Mастер академскe студијe – репродуктивна биологија

Изборна настава на студијском програму