Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер академске студије Професор физике је академско образовање кадрова за извођење наставе у основним и средњим школама из области физике и астрономије.

С обзиром да је с једне стране физика фундаментална наука али и веома широка, а с друге стране да су савременом тржишту потребни специјализовани стручњаци оспособљени за извођење наставе у основним и свим врстама средњих школа, овај студијски програм је конципиран тако да задовољи оба критеријума. Нека од основних и проширених знања физике студенти могу добити из изборних предмета. Овај студијски програм студентима, у складу са њиховим амбицијама и афинитетима, обезбеђује усмеравање ка области извођења наставе физике у основним и средњим школама.

Врста студија и исход процеса учења

Ове студије спадају у студије другог степена, мастер академске студије.

Стручни, академски, односно научни назив

Завршетком овог студијског програма студент добија назив Мастер професор физике.

Структура студијског програма

Студије се изводе кроз наставу (користећи савремене методе) предмета, који су наведени у Курикулуму и поређани у семестре. Предмети у оквиру овог програма су такође сврстани у обавезне и изборне предмете. Могу да обухватају експерименталне, демонстрационе и рачунске вежбе, израду домаћих задатака, праксу, израду и одбрану семинарских радова и студијски истраживачки рад. Важна компонента студијског програма је и самостални рада студента на савлађивању предвиђених садржаја.

Два семестра чине академску годину. Да би студент завршио студије мора да има положене све обавезне предмете, положену по макар једну опцију сваког изборног предмета, написан и одбрањен Mастер рад, тако да укупно сакупи најмање 60 ЕСПБ.

Трајање студија

Укупно трајање ових студија је 1 година (2 семестра), за које студент треба да сакупи најмање 60 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Значајна компонента студијског програма је и  израда и одбрана мастер рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских и стручних послова у области извођења наставе физике и астрономије у основним и средњим школама а који ће у својој области играти водећу улогу.

Постојање оваквог студијског програма је потпуно оправдано и корисно за цело друштво, с обзиром на сврху савремене физике – разумевање физичких процеса и материје. Наиме, физичари су стручњаци који су неопходни у сваком савременом друштву јер представљају кључни елемент у развоју нових извора енергије, нових материјала, нових технологија… Такође су неопходни у свим областима савремене науке и технике уопште. Заштита животне средине, савремена медицина, метеорологија, астрономија и астрофизика, савремено образовање, као и низ других области се не могу развијати без физичара. Штавише, физика, њени методи и модели данас налазе примену и у областима као на пример економија, берзанско пословање… Стога, потпуно је јасно да је у сваком развијеном друштву, неопходно квалитетно образовање кадрова за извођење наставе физике у основним и средњим школама. Наиме, добри стручњаци овог профила треба да мотивацију за изучавање физике подигну на што већи могући ниво, код што је могуће већег броја деце, без обзира којим ће се пословима деца у својим животима бавити. Такође, не мање битно је да ови стручњаци својим високопрофесионалним радом подржавају и усмеравају децу која су показала таленат ка природним и техничким наукама а пре свега ка физици.

Стручњаци овог профила се школују да могу квалитетно изводити све облике наставе физике у основним и средњим школама. Поред тога, могу извршити низ различитих основних физичких анализа, користити различите постојеће моделе…

Квалитетно академски образован Мастер професор физике има широку лепезу могућности бављења својом струком као нпр. у основним и средњим школама, домовима ученика, при владином сектору…

Циљеви студијског програма

Примарни циљеви овог студијског програма јесу постизање академских и стручних компетенција из области наставе физике и астрономије али и савладавање вештина и метода за њихово стицање и даље усавршавање. Не мање важни циљеви су и развој креативних способности и вештина за извођење свих облика наставе физике и њеног даљег развоја и усавршавања.

Најважнији општи циљеви студијског програма јесу да пруже стимулативно окружење за стручно и лично усавршавање студената, да на занимљив и интелектуално изазован начин искористи методе за учење, да развије аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и приступ у сврху подизања квалитета наставе физике и астрономије у школама на што је могуће виши ниво. Један од основних циљева јесте проширивање знања и разумевања стечених на основним академским студијама а која представљају основу за развој критичког мишљења и примену знања.

Најважнији стручни циљ је да образује и оспособи стручњаке за рад у струци, стицање критичног и интегрисаног нивоа познавања и разумевања принципа неопходних за мотивисање деце за изучавање физике и преношења знања из физике на децу. Наравно, ови циљеви се могу постићи само тек када студенти на претходном нивоу образовања добију основни и проширени нивоа знања из теоријских и експерименталних  принципа и метода физике.

Крајњи циљ је да студенти на крају студија стекну одговарајуће квалификације а за које је неопходно да су:

 • показали знање и разумевање у области које допуњује знање стечено на основним академским студијама и представља основу за развој критичког мишљења и примену знања;
 • у стању да примене своје знање и разумевање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар поља студија;
 • развили способности интегрисања знања, решавања сложених проблема и расуђивања на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова;
 • развили способност јасног и недвосмисленог преношења знања и начина закључивања стручној и широј јавности;
 • развили способност наставка студија на начин који ће самостално изабрати.

Стручни циљеви јесу да студентима буде пружено критично и интегрисано познавање и разумевање:

 • Улоге физике у систему образовања
 • Циљева наставе физике у систему образовања
 • Начина преношења информација и знања из физике
 • Начина рада са децом, колегама и осталим субјектима у сектору образовања
 • Метода и приступа у настави, учењу и оцењивању
 • Комуникације и изградње правилних међуљудских односа како са децом тако и са колегама

Студијским програмом су дефинисане и опште методе и стратегије за стицање компетенција:

 • За стицање знања и разумевање – акумулирање знања се махом постиже кроз предавања и разне облике вежби и праксе чија је сврха да продубе, појасне и истакну практични значај садржаја датих на предавањима. Овде је такође укључен део усмереног учења кроз семинарске радове на различитим нивоима а у складу са напредовањем студената.
 • Општих способности типа могућности анализе, решавања пробема, интеграције теорије и праксе, синтезе… Углавном се постижу предавањима пропраћеним различитим типовима вежби. Веома је важно и укључивање студената у решавање практичних проблема у оквиру вежби или школске праксе.
 • Општих способности типа способности комуникације кроз усмена излагања и писане извештаје, коришћења информационих технологија, способности рада у тиму или независно, интеграције и процене информација из различитих извора, ефективног и перманентног учења… Ове компетенције се континуално развијају, надограђују и усавршавају кроз читав програм а посебно са порастом сложености семинарских радова и практичних проблема које студент треба да реши.
 • Предметно-специфичних способности типа планирања решавања практичног проблема, коришћења лабораторијских метода за добијање података, анализе добијених података и њихове критичке обраде, припреме извештаја, презентације извештаја, ефективног коришћења рачунара у пракси… Постижу се махом кроз лабораторијске вежбе али и израду семинарских радова и стручну праксу.

С обзиром да је и оцењивање студената један од неопходних корака у стварању квалитетних стручњака за дату област, начини и методе оцењивања су дати за сваки предмет посебно.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Анализе, синтезе и предвиђања решења и последица
 • Развоја аналитичког, критичког и самокритичког мишљења и приступа у сврху решавања проблема
 • Развоја комуникационих способности и спретности, сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем
 • Примене професионалне етике
 • Перманентног учења и усавршавања
 • Креативности
 • Примене знања у пракси
 • Рада у оквиру тима или независно
 • Прикупљања и тумачења података
 • Размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима
 • Овладавања методима, поступцима и процесима истраживања

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Интегралног познавања стандардних стратегија преношења знања и учења
 • Познавања стратегија саветовања деце и родитеља
 • Ефикасног комуницирања са групама и индивидуама
 • Стварања атмосфере погодне за учење
 • Интегралног познавања и разумевања стандардних метода правилног оцењивања напретка и достигнућа деце у учењу физике и астрономије
 • Ефикасног коришћења времена
 • Познавања и разумевања начина одговарања на различите потребе деце
 • Планирања наставе и спровођења планираних активности
 • Основног и проширеног познавања и разумевања основа теоријске и експерименталне физике и одговарајућих начина преношења знања на децу
 • Даљег академског и стручног усавршавања
 • Идентификације суштине процеса и критичког размишљања
 • Коришћења постојећих модела
 • Налажења и коришћења научне или стручне литературе уз употребу кључних знања из области студирања
 • Критичког избора и употребе литературе уз помоћ стручњака
 • Професионалне примене знања и разумевања
 • Основног разумевања и познавања природе и начина истраживања у физици
 • Познавања и разумевања основа модерне физике и астрономије
 • Рада под стручним руковођењем
 • Познавања страног језика у сврху стручне комуникације
 • Познавања и разумевања етике везане за физику и наставу физике
Курикулум

Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, број часова активне наставе и број ЕСПБ бодова. Курикулум је конципиран тако да студент на након завршетка студија има најмање 60 ЕСПБ.

Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета,  препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.

Програм садржи обавезне и изборне предмете. Сваки изборни предмет се бира из одговарајуће групе изборних предмета понуђених у датом семестру. На месту где је предвиђен изборни предмет, студент мора изабрати макар један од понуђених предмета. До краја студија мора бити положена по макар једна опција за сваки изборни предмет.

Студент врши избор предмета уз консултације са студентским саветником за изабрани студијски програм. Студентски саветник је по правилу из реда наставника. Пријављивање изборних предмета се врши при упису године.

Студент не може бирати изборне предмете из других студијских програма а који нису сврстани у једну од група изборних предмета на овом студијском програму.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер академске студије Професор физике

Изборна настава на студијском програму