План извођења наставе на програму у текућој школској години
Испод је дат формално акредитован план, а на сајту Одсека за информатику је детаљно приказано како се он тренутно изводи. Постоје минималне разлике, али оне могу бити битне студентима.
Структура студијског програма

Врста студија

Студијски програм Информационе технологије – мастер обухвата мастер академске студије из поља информационих технологија на Универзитету у Новом Саду, које се изводе на Природно-математичком факултету.

Стручни, академски, односно научни назив

По завршетку студија стиче се звање другог степена мастер информатике – информационе технологије.

Структура студијског програма

Услов за стицање звања мастер информатике – информационе технологије је да студент положи један обавезни предмет предвиђен програмом, успешно одбрани мастер рад и сакупи укупно 60 ЕСПБ поена. План студијског програма састоји се из једног обавезног предмета и скупа изборних предмета.

Курикулумом програма се дефинише 1 обавезни предмет од 7 ЕСПБ + завршни (мастер) рад – 30 ЕСПБ. Изборна настава на студијском програму је подељена у 10 изборних предмета из којих је потребно одабрати довољан број поена да се достигне 60 ЕСПБ.

Садржај обавезног предмета се односи се на квалитативне и квантитативне методе научног и стручног истраживања у области информатике.

Изборни предмети обухватају следеће теме: припрема, планирање и праћење софтверских пројеката, као и на критичку оцену и анализу пројекта; критичка анализа фактора од утицаја на одржавање равнотеже између ефикасности посла, сагласности са законом и професионалне праксе у области информатике; савремене аспекте у области софтверског инжењерства (моделовање и дизајн софтверских архитектура; објектно-оријентисани развој софтвера; софтверске компоненте и слично); теоријске и практичне наставне садржаје за моделирање и имплементацију сложених информационих система.

За извођење наставе користе се класичне методе као и савремене методе применом рачунарске и комуникационе опреме. На предавањима, за обраду наставних садржаја, користи се аудиторна метода уз коришћење рачунарске опреме. Вежбе се реализују у рачунарским учионицама на одговарајућем софтверском окружењу.

Трајање студија

Студије трају 1 годину, а њихова укупна вредност је 60 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног рада. Завршни (мастер) рад треба обавезно да садржи: предмет теме рада; преглед постојећег стања предметне области; циљ рада; добијени резултати рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Сврха студијског програма

На овај студијски програм могу се уписати студенти који су завршили основне академске студије из области рачунарских наука и информационих система са циљем наставка образовања у овој области. Основна сврха овог студијског програма је школовање стручњака из области информатике са акцентом на област информационих технологија и софтверског инжењерства. Поред тога, сврха овог програма је и припрема студента за рад у настави из области информатике у основним и средњим школама.

Ова усмерења су препозната као неопходни кадровски ресурси за развој друштва базираног на знању односно информационог друштва које је већ значајно развијено у земљама Европске уније, Сједињеним Америчким Државама, Аустралији, Јапану итд. Наведена усмерења покривају део који се односи на софтверску индустрију, односно на развој и примену софтверских система.

Србија је почев од 2000. године такође изложена повећаној потреби за информатичким кадровима због повећаних инвестиција и појаве страних компанија и стандарда како у области информатике, тако и у другим областима које имају потребу за информатичком подршком.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма су следећи:

 • Оспособљавање за успешан како индивидуални тако и тимски рад
 • Разумевање и критичка оцена информационих захтева софтверских система
 • Упознавање са техникама моделовања и дизајна софтверских архитектура
 • Развој информационих система
 • Обезбеђивање теоријске основе за разумевање модерних сервиса за управљање базама података и њихову интеграцију у информациони систем
 • Примена формалних метода за тестирање софтвера
 • Дизајнирање и имплементација дистрибуираних система као и њихова интеграција
 • Преглед развоја заснованог на компонентама у свим фазама развоја софтвера
 • Образовање свестраних стручњака из области информатике, који ће бити у стању да учествују у раду софтверских тимова и да дају допринос изучавању информатичких наука, као и да решавају нестандардне проблеме који се јављају у информатичкој пракси
 • Oбразовање свестраних стручњака у области информатике, који ће бити у стању да раде као предавачи у основним и средњим школама
Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Опште и предметно-специфичне компетенције су:

 • Управљање пројектима у свим фазама развоја софтверских система
 • Примена научних односно стручних метода у реализацији пројеката у области информационих технологија
 • Придржавање етичких и друштвених норми у реализацији пројеката

Опис исхода учења

Исходи учења су:

 • Развој софтверске подршке у разним областима
 • Оспособљеност за научно-истраживачку делатност на универзитетима и научним институтима и самосталан научни рад
 • Разумевање утицаја апстраховања, моделовања, архитектуре и образаца на развој софтверског производа
 • Практична реализација имплементације информационих захтева и критичка оцена улоге софтверских алата и метода у инжењерству
 • Способност да се дискутује о одликама и недостацима различитих методологија развоја информационих система
 • Јасно разумевање различитих система за управљање базама података и њихових карактеристика
 • Критичка оцена значаја тестирања софтвера и процена потребе и корисности формалних метода приликом тестирања
 • Критичка оцена тренутне основе за еволуцију софтвера, коришћење технике реинжењерства за миграцију и апстракцију софтвера
 • Јасно разумевање теоријске основе развоја заснованог на компонентама
 • Познавање најновијих истраживачких смерова и достигнућа у области информационих технологија
 • Стицање низа теоријских и практичних знања за извођење наставе информатике уз познавање савремених трендова у информатици и употребу савремених информационих технологија и опреме
Курикулум

Обавезни предмети укупно носе 37 ЕСПБ (61,7%) заједно са мастер радом, а остатак до 60 ЕСПБ се допуњава изборним предметима. Изборни предмети се произвољно бирају из групе од 10 предмета. Из те групе је потребно одабрати најмање 23 ЕСПБ (38,3%). На тај начин се укупан број од 60 ЕСПБ постиже комбинацијом обавезних предмета и изборних предмета на студијском програму.

Сваки студент мора имати најмање 20 часова активне наставе недељно, од чега најмање 10 часова предавања.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Информационе технологије

Изборна настава на студијском програму