Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Основне академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине (4 године, 240 ЕСПБ).

Циљ студијског програма Основне академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине је да образује и оспособи стручњаке који ће вршити контролу квалитета животне средине са посебним нагласком на хемијску, биолошку и физичко-хемијску анализу животне средине.

Врста студија и исход процеса учења

Поред стицања знања из свих области природних наука, која су фокусирана на заштиту животне средине, током ових основних студија стичу и основна знања о физичким, хемијским и биолошким принципима заштите животне средине. Савлађивањем одговарајућих садржаја предмета студент се оспособљава за разумевање процеса у животној средини.

Крајњи исход учења је оспособљавње студената за мониторинг животне средине (мониторинг имисије) и контролу емисије индустријских отпадних токова, као и утицаја токсичних супстанци на стање екосистема. Савлађивањем метода за обраду отпадних токова индустрије стиче неопходно знање за дизајнирање методологије за контролу процеса загађивања и ремедијације одређених локалитета у животној средини, као и процеса у постројењима за уклањање загађујућих материја и одабир метода за анализу одговарајућих загађујућих материја.

Поред примене различитих метода и техника за мерење и анализу загађујућих материја, оспособиће се за примену софтвера за обраду података ради добијања информација за доношење мера у циљу заштите животне средине у складу са принципима одрживог развоја. Стиче основна знања из метода управљања животном средином.

Стручни, академски, односно научни назив

Након завршених четворогодишњих студија и освојених 240 ЕСПБ добија се стручни назив – Дипломирани аналитичар заштите животне средине.

Услови за упис на студијски програм

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних академских студијa заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине треба да:

 • има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању;
 • полаже пријемни испит из одабраних области хемије, биологије и физике у складу са програмом гимназије општег типа.

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. На основу критеријума из конкурса Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на основне академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Трајање студија

Основне академске студије студијског програма Основне академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине трају четири године (осам семестара).

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Завршна година студијског програма Основне академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине се окончава израдом и одбраном Дипломског рада, као самосталног рада студента који представља завршни испит за академско звање дипломирани аналитичар заштите животне средине.

Израдом и одбраном Дипломског рада студент показује самосталност и креативност у примени теоријских и практичних знања из области заштите животне средине. Дипломски рад студенти израђују у осмом семестру, у оквиру студијског истраживачког рада. Укупна вредност овог рада је 8 ЕСПБ.

Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране овог рада утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета уписаног или другог студијског програма.

Студент може изабрати било који предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма. Пријављивање изборних предмета се врши по правилу приликом уписа године. Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Ако студент жели да изабере неки предмет из другог студијског програма, потребно је да поднесе захтев Већу департмана, које доноси одлуку о прихватању или одбијању у складу са планом и програмом студија. Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Прелазак са других студијских програма

Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за исте или сродне предмете. Студент подноси захтев Већу департмана, које након извршене екваленције предмета доноси решење на коју годину студија се студент може уписати и наставити студије овог студијског програма.

Бодовна вредност студијског програма је 240 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Основне академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине, имају двојаку сврху:

 • с обзиром да су студије организоване по систему 4+1, ове четворогодишње студије су први степен у универзитетском образовању стручњака из области заштите животне средине – дипломирани аналитичар заштите животне средине;
 • у другом степену се кроз једногодишње студије стиче академски назив мастер аналитичар заштите животне средине.

У том смислу ове основне студије су према избору тема и области из заштите животне средине, уз предмете из природних и друштвених наука, база за наставак и успешно овладавање академских студија, првенствено из заштите животне средине.

Поред ове сврхе унутар система 4+1, ове студије имају и самосталну улогу. Оне оспособљавају кандидата за рад у привреди на пословима који се баве санирањем отпадних токова у циљу заштите животне средине, као и у институцијама које се баве мерењем и контролом квалитета различитих сегмената животне средине.

Потреба за школованим стручњацима из области природних наука у савременом друштву, науци и техници је неспорна, међутим, због неизоставног ангажовања стручњака из области природних наука у тимовима који се баве проблемима загађења и заштите животне средине појавила се потреба за проширивањем њихових сазнања о животној средини. Овај студијски програм је тако конципиран да се студент припрема за послове који захтевају знања из науке о заштити животне средине. Студијама се стиче способност мерења и праћења загађујућих материја у циљу предузимања одоварајућих мера заштите животне средине и одрживог развоја.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у оквиру лабораторија које се баве анализом и контролом квалитета животне средине, тимовима ангажованим на успостављању система заштите животне средине, у државним агенцијама, инспекцијама, тимовима за развој, консултантским фирмама из области заштите животне средине, невладином сектору за заштиту животне средине и едукацију становништва, просветној делатности, при чему студенти могу да се даље усавршавају у оквиру мастер академских студија из блиских и сродних области.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма основних академских студија заштита животне средине – аналитичар животне средине је да образује и оспособи стручњаке који ће да врше мерења и контролу животне средине са аспекта:

 • Обезбеђивања широког и уравнотеженог знања кључних хемијских, биолошких и физичких процеса, као и стања и процеса у животној средини и механизама узрочно-последичних веза и процеса у животној средини;
 • Упознавања студената са основним методама технологије заштите животне средине;
 • Развијања низа практичних вештина код студената које им омогућавају разумевање, процењивање и интерпретирање релевантних информација из области заштите животне средине;
 • Упознавања основе управљања животном средином у циљу обезбеђивања одрживог развоја;
 • Обезбеђивања основних знања и вештина које им омогућавају запошљавање у струци или наставак школовања у области заштите животне средине.

У складу са дефинисаним циљевима, након завршеног студијског програма Основне академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине студент је у стању да:

 • Врши мерења и контролу квалитета животне средине у циљу прикупљања и обраде података о загађујућим материјама;
 • Предузима мера заштите околине у складу са принципима одрживог развоја;
 • Самостално или у тиму примењује савремене методе и технике за одређивање физичких, биолошких и хемијских агенаса у свим сферама животне средине;
 • Примењује рачунаре за прикупљање и евидентирање чињеница при решавању практичних проблема у области заштите животне средине.

Поред наведених стручних циљева студенти треба да:

 • Развију аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и приступ у сврху решавања проблема из области заштите животне средине;
 • Овладају применом савремене аналитичке опреме и рачунара у пракси;
 • Кроз израду семинарских радова и пројеката, претраживање интернета и електронских база података учествују у самосталном и тимском раду.

Поред могућности запошљавања у лабораторијама за праћење квалитета околине, индустрији и јавним предузећима, постоји и могућност даљег усавршавања и стицања звања мастер аналитичар заштите животне средине.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Вештину сакупљања, процењивања и интерпретирања релевантних информација из заштите животне средине;
 • Способност да формира научно засноване аргументе и судове узимајући у обзир научне, друштвене и етичке вредности;
 • Способност да разуме задатке у оквиру заштите животне средине;
 • Способност да аргументовано формулише проблем из области заштите животне средине;
 • Способност примене знања у пракси;
 • Способност тимског рада и размене идеја и информација са осталим члановима стручног тима;
 • Придржавање професионалне етике;
 • Оспособљеност за даље академско усавршавање, а посебно из заштите животне средине;
 • Основне вештине употребе рачунара у заштити животне средине.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Изграђена основна знања из заштите животне средине;
 • Изграђена основна знања из аналитике животне средине;
 • Практичне експерименталне вештине и методе за област заштите животне средине;
 • Способност практичне примене стечених знања у методама заштите животне средине;
 • Сарадња и  измена информација са осталим члановима стручног тима који су из области технологије и других техничких и примењених наука;
 • Способност да сагледа проблем у заштити животне средине, а затим да предложи и реализује одговарајуће решење проблема.

Опис исхода учења

Исход процеса студирања је стручњак са основним академским образовањем, значајно ширим и темељнијим знањем у односу на средњошколско образовање, који располаже интегрисаним знањем и способношћу разумевања научних основа из области заштите животне средине, са способношћу дефинисања и интерпретације специфичне терминологије.

Курикулум

У оквиру студијског програма Основне академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине, у трајању од 4 године, постоји укупно 34 предмета:

 • прва година – 8 предмета,
 • друга година – 9 предмета,
 • трећа година – 8 предмета и
 • четврта година – 9 предмета и завршни (дипломски) рад.

Од укупног броја предмета 22 су обавезна, а осталих 12 студент бира из одговарајућих изборних блокова од понуђених 78 предмета.  Сви испити на студијском програму су једносеместрални.

Током прве две године кроз обавезне предмете студент углавном стиче основна знања из области хемије, физике, биологије и математике. На трећој и четвртој години преовлађају предмети из области заштите животне средине. Студентима је омогућено да се кроз одабир одговарајућих изборних предмета стручно профилишу у жељеном правцу.

Студент од понуђених изборних предмета по години студија, према својој жељи и склоностима бира изборне предмете тако да у току школске године освоји најмање 60 ЕСПБ бодова. Сходно томе студент може, али није у обавезн да бира изборне предмете на свим изборним позицијама. На пример: у једном семестру студент може да бира два изборна предмета на две понуђене изборне позиције и оствари више од 30 ЕСПБ бодова, а затим да у другом семестру од две изборне позиције бира један или ниједан изборни предмет, ако је са обавезним предметима освојио минималних 60 ЕСПБ бодова, водећи при томе рачуна да у току семестра буде минимално ангажован са 20 часова активне наставе до максимално 30 часова.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Основне академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине

Изборна настава на студијском програму