Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине (1 годинa, 60 ЕСПБ).

Циљ студијског програма је да образује и оспособи стручњаке који ће вршити контролу квалитета животне средине са аспекта праћења процеса у животној средини, процеса у постројењима за пречишћавање отпадних токова из индустрије, пољопривреде и других антропогених активности. Затим, да оспособи стручњаке за  анализу података о квалитету животне средине у циљу добијања информације за управљање  животном  средином.

Врста студија исход процеса учења

Применом савремених аналитичких метода мерења у животној средини, студенти Мастер академских студија заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине (1 годинa, 60 ЕСПБ) ће се оспособити за праћење процеса у животној средини,  миграције токсичних супстанци и њихове трансформације у екосистемима, за контролу процеса и техника у пречишћавању загађених токова и локалитета, а у циљу заштите и унапређења животне средине.

На крају студија студенти имају широк, детаљан и критичан ниво разумевања који ће кроз истраживања или примену у пракси омогућити анализу утицаја загађења на животну средину и изналажење поступака и метода за унапређење квалитета животне средине и методологије управљања животном средином у сврху одрживог развоја.

Стручни назив, академски, односно научни назив

Након завршених једногодишњих студија и освојених 60 ЕСПБ добија се стручни назив – Мастер аналитичар заштите животне средине (1 годинa, 60 ЕСПБ).

Услови за упис на студијски програм

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине треба да има завршене основне академске студије заштите животне средине – дипломирани аналитичар заштите животне средине (240 ЕСПБ), или завршене одговарајуће основне студије (240 ЕСПБ) где је сакупљено најмање 180 ЕСПБ из хемијских, билошких, физичких и сродних дисциплина заштити животне средине, од којих је најмање 60 ЕСПБ из области заштите животне средине. На основу критеријума из конкурса Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на мастер академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Бодовна вредност завршног рада на мастер академским студијама

Завршна година студијског програма Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине се окончава израдом и одбраном Завршног рада, као самосталног рада студента који представља завршни испит за академско звање Мастер аналитичар заштите животне средине.

Израдом и одбраном Завршног рада студент показује самосталност и креативност у примени теоријских и практичних знања из области заштите животне средине. Завршни рад студенти израђују у првом и другом одн., деветом и десетом семестру, у оквиру студијског истраживачког рада. Укупна вредност овог рада је 30 ЕСПБ.

Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране овог рада утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета.

Начин избора предмета из других студијских програма

Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета уписаног или другог студијског програма.

Студент може изабрати било који предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма, при томе водећи рачуна да у току године освоји најмање 60 ЕСПБ. Пријављивање изборних предмета се врши по правилу приликом уписа године. Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Ако студент жели да изабере неки предмет из другог студијског програма, потребно је да поднесе захтев Већу департмана, које доноси одлуку о прихватању или одбијању сходно плану и програму датог студијског програма. Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија

Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за исте или сродне предмете

Сврха студијског програма

Потреба за школованим стручњацима из области природних наука у савременом друштву, науци и техници је неспорна, међутим, због неизоставног ангажовања природњака у тимовима који се баве проблемима загађења и заштите животне средине појавила се потреба за проширивањем њихових сазнања о заштити животне средине. Овај студијски програм је тако конципиран да се студент припрема за послове који изискују знања из науке о заштити животне средине. Студијама се стиче способност одређивања и праћења загађујућих материја у животној средини у циљу анализе података за предузимање одговарајућих мера заштите животне средине.

Савладавањем неопходних знања из биолошких, хемијских и физичких принципа заштите животне средине, мониторинга животне средине, моделовања процеса у животној средини, екоинжењеринга, управљања водама, отпадом, процене ризика, метода и процеса у обради отпадних токова и начина ремедијација загађених локалитета будући стручњаци по завршетку ових мастер студија ће бити оспособљени да применом одговарајућих метода и техника управљају квалитетом животне средине и тиме утичу на спровођење планова одрживог развоја.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у оквиру лабораторија које се баве анализом и контролом квалитета животне средине, тимовима ангажованим на успостављању система заштите животне средине, државним агенцијама, инспекцијама, тимовима за развој, тимовима за ремедијацију загађених екосистема, за анализу утицаја на животну околину, консултатским фирмама из области заштите животне средине, невладином сектору за заштиту животне средине и едукацију становништва, просветној делатности, а студенти могу и да се даље усавршавају у оквиру докторских студија или специјалистичких студија.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине (1 годинa, 60 ЕСПБ) је (1) проширивање и продубљивање знања у односу на основне студије у правцу стицања широког и интегрисаног знања и разумевања научних основа из заштите животне средине које се односе на мерења и контролу загађујућих супстанци у води, седименту, земљишту и ваздуху; (2) де се оспособе студенти да дефинишу и интерпретирају научне вештине из области заштите животне средине и да их успешно примене у решавању конкретних проблема у привреди и друштву; (3) да се оспособи студенте да самостално планирају и изводе експерименте у области заштите животне средине и да критички процене значај добијених резултата; (4) да се код студента развије способност да примењују и прилагођавају методологију у решавању непознатих типова проблема; (5) де се студенти припреме за успешан рад у струци или за докторске студије у области наука о заштити животне средине. Циљ се постиже јединственим програмом, који комбинује ширину и дубину учења у научним дисциплинама неопходним за студије природног окружења.

У складу са дефинисаним циљевима након завршетка студија Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине (1 годинa, 60 ЕСПБ), млади стручњаци, (1) треба да имају широк, детаљан и наспредан ниво разумевања за највећи део сазнања из заштите животне средине и да их успешно примењују у решавању конкретних проблема у привреди и друштву; (2) су у стању да демонстрирају проширено и продубљено знање у области мерења и контролу загађујућих супстанци у животној средини; (3) кроз повезивање многих научних дисциплина, хемије, биологије, физике, наука о земљишту, географије и примењене математике, образоваће се и оспособити стручњаци који ће јасно разумети и примењивати интердисциплинарне вештине потребне у науци животне средине; (3) ће овладати технологијама за елиминацију загађења животне средине и да у процес заштите животне средине укључе друштвене, политичке, економске и законске аспекте; (5) испољавају унапређено, аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и приступе у решавању проблема у животној средини.

Поред наведених стручних циљева студенти треба даље да унапреде аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и приступ у сврху решавања проблема животне средине. Стечено знање може да прошири наставком образовања кроз специјалистичке и/или докторске студије из заштите животне средине.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент унапређује следеће опште компетенције:

 • вештину сакупљања, процењивања и интерпретирања релевантних информација;
 • способност да формира научно засноване аргументе и судове узимајући у обзир научне, друштвене и етичке вредности;
 • способност да разуме задатке у оквиру свога посла;
 • способност да аргументовано формулише проблем;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност тимског рада и размене идеја и информација са осталим члановима стручног тима;
 • оспособљеност за даље академско усавршавање;
 • придржавање професионалне етике.

Савладавањем студијског програма Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине студент унапређује и стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • унапређена знања из заштите животне средине;
 • унапређена знања из аналитике животне средине;
 • унапређена знања из контроле квалитета животне средин;
 • унапређене практичне експерименталне вештине и методе за област заштите животне средине и примена савремене опреме за мерења супстанци у животној средини;
 • способност практичне примене стечених знања у методама заштите животне средине – примена фундаменталних знања из хемије, биологије и других природних наука и инжењерства животне средине;
 • способност да организује мулти-дисциплинарни тимски рад на решавању проблема у животној средини, као и да размењује идеје и информације са осталим члановима стручног тима;
 • способност да сагледа проблем у заштити животне средине са аспекта физике, хемије, биологије-екологије, а затим да предложи и самостално реализује одговарајуће решење проблема;
 • вођење тестова и експеримената и интерпретација добијених резултата;
 • учествовање у пројектовању и контроли система за заштиту животне средине;
 • идентификација и мерења неорганских и органских загађујућих супстанци и праћење њихове миграције и трансформације у процесима;
 • способност да формира научно засноване судове на бази информација о хемијским и физичко-хемијским процесима у животној средини и да на основу тумачења добијених података формира информацију за моделовање процеса и анализу утицаја на животну средину;
 • способност спровођења мониторинга и оцењивања животне средине, као и моделовања и предвиђања;
 • способност управљања животном средином, доношења одлука у заштити, обнављања и унапређења животне средине;
 • способност оцењивања технологије са аспекта животне средине;
 • способност управљања постројењима за пречишћавање отпадних токова из производње и насеља.

Исход процеса студирања је стручњак са високим академским образовањем, са значајно ширим и темељнијим знањем из заштите животне средине у односу на основно високошколско образовање, а који располаже интегрисаним знањем и способношћу разумевања научне проблематике из области заштите животне средине.

Мастер аналитичар заштите животне средине оспособљени су за рад у широком спектру државних, приватних и јавних предузећа, државних и локалних институција, као и у невладиним организацијама. Оспособљени су за рад у лабораторијама (истраживачким, развојним, процесним), државним агенцијама, инспекцијама, тимовима за развој, тимовима за ремедијацију загађених екосистема, за анализу утицаја на животну околину, консултантским фирмама из области заштите животне средине, невладином сектору за заштиту животне средине и едукацију становништва, просветној делатности, као и да се даље усавршавају у оквиру докторских студија или мастер студија блиских области.

Курикулум

Студијски програм Mастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине у једногодишњем трајању обухвата укупно 5 предмета: 1 обавезaн и 4 изборна, као и студијски истраживачки рад који је у функцији израде Мастер рада. Изборне предмете (4) студент бира из одговарајућих изборних блокова.

Студент кроз предавања и вежбе на студијском програму Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине надограђује знања стечена на основним академским студијама. Такође, кроз предавања и вежбе студент се усавршава у области заштите животне средине и оспоспособљава за самосталан рад који је неопходно да искаже при изради завршног рада. Студентима је омогућено да се кроз одабир одговарајућих изборних предмета стручно профилишу у жељеном правцу.

Студент од понуђених изборних предмета по својој жељи и склоностима бира изборне предмете тако да у току школске године освоји најмање 60 ЕСПБ бодова.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине

Изборна настава на студијском  програму

Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине