Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Мастер академске студије биохемије (1 годинa, 60 ЕСПБ), а његов циљ је да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају висок степен знања из области биохемије.

Циљ студијског програма је да:

 • студент продуби и прошири знања стечена на основним студијама биохемије или хемије, које му омогућава оригиналност, развој и примену идеја при истраживачком и професионалном раду;
 • студенти стекну компетенције неопходне за обављање послова професионалних биохемичара у контролним и развојним лабораторијама свих индустријских грана у којима су заступљени хемијски и биохемијски процеси, у установама и лабораторијама које се баве контролом радне и животне средине, истраживачким лабораторијама специјализованих научних института и јавним службама;
 • стекну довољно висок ниво знања, компетенција и вештина које су му неопходне за даље стручно усавршавање.

Врста студија и исход процеса учења

Мастер академске студије у трајању од годину (два семестра).

Након завршетка студијског програма Мастер академске студије биохемије, студент је у стању да:

 • демонстрира нaпрeднo знaњe и широко критичко рaзумeвaњe биохемије;
 • самостално планира експерименте и примењује напредне методе, технике и поступке истраживања у биохемији;
 • решава комплексне биохемијске проблеме;
 • компетентно ради са савременом лабораторијском и истраживачком опремом;
 • oбjeктивнo усвaja, прoцeњује и прeзeнтује рeзултaте истрaживaњa.

Стручни, академски, односно научни назив

Након завршених једногодишњих студија и освојених 60 ЕСПБ бодова добија се стручни назив мастер биохемичар.

Услови за упис на студијски програм су:

 • Завршене основне академске студије биохемије или одговарајуће академске студије и
 • позиција на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на  мастер академских студијa биохемије треба да има завршене основне академске студије биохемије (240 ЕСПБ), или друге одговарајауће основне академске студије (240 ЕСПБ) са најмање 190 ЕСПБ из биохемијских и хемијских дисциплина. На основу критеријума из конкурса Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на мастер академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Мастер академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова (трају једну академску школску годину), уз претходно остварени обим студија од најмање 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Бодовна вредност сваког предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Табелама распореда предмета по семестрима рада на мастер академским студијама.

Студијски програм Мастер академске студије биохемије се окончава израдом и одбраном Завршног – Мастер рада, као самосталног рада студента који представља завршни испит за академско звање Мастер биохемичар. Израдом и одбраном Мастер рада студент показује самосталност и креативност у примени теоријских и практичних знања из подручја биохемије и хемије. Експериментални део Мастер рада (студијски истраживачки рад) студенти израђују у првом и другом семестру овог нивоа школовања, под руководством изабраног ментора. Бодовна вредност овог рада је 30 ЕСПБ

Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране овог рада утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета.

Начин избора предмета из других студијских програма

Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета са уписаног или другог студијског програма.

Студент може изабрати било који предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма, при томе водећи рачуна да у току године освоји најмање 60 ЕСПБ. Пријављивање изборних предмета се врши по правилу приликом уписа године.

Ако студент жели да изабере неки предмет из другог студијског програма, потребно је да поднесе захтев Већу департмана, које доноси одлуку о прихватању или одбијању.

Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија

Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за исте или сродне предмете.

Начин извођења наставе

Настава се реализује интерактивним методама и укључује: предавања, менторски рад, самостални рад студената, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, семинарске радове, консултације.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер академске студије биохемије је да омогући студентима стицање дипломе другог степена (мастер биохемичар) која ће бити препозната од стране свих европских институција и која ће им омогућити да нађу одговарајуће запослење или да наставе даље школовање у оквиру докторских академских студија биохемије или сродних дисциплина.

Овако формирани кадрови биће способни да организују и руководе мањим пројектима у биохемијским лабораторијама, уз виши степен самосталности у раду. Академско образовање стечено у оквиру овог студијског програма треба да омогући овладавање већином теоријских принципа из савремене биохемије и сродних дисциплина, а истовремено ће оспособити завршеног студента да их самостално примени у пракси. Ове студије ће обезбедити стручне кадрове за самостални рад у разним научним институтима и привредним организацијама. Наставни садржаји предвиђени у оквиру овог студијског програма у потпуности ће оспособити завршене студенте да организују рад специјализованих научно-истраживачких лабораторија из области биохемије и хемије, а такође ће обезбедити високо-стручни кадар за самостални рад у оквиру бројних биохемијских лабораторија, развојних и контролних лабораторија које већ постоје, или ће се у блиској будућности оформити за потребе индустрије.

Академско биохемијско образовање које пружа овај студијски програм усклађено је са најновијим научним достигнућима савремене биохемије и конципиран је тако да подстиче свршене студенте на перманентно усавршавање и даљи професионални развој.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер академске студије биохемије је да обезбеди студентима систематско проширено и продубљено знање напредних принципа савремене биохемије, потребне за успешан рад у струци или наставак школовања на докторским студијама.

Предвиђени циљеви студијског програма Мастер академске студије биохемије су:

 • кoд студeнaтa прoширити рaзумeвaњe кључних биохемијских кoнцeпaтa;
 • oспoсoбити студeнтe дa сaмoстaлнo плaнирajу и извoдe eкспeримeнтe у области биохемије и дa критички прoцeнe знaчaj дoбиjeних рeзултaтa;
 • рaзвити кoд студeнaтa спoсoбнoст дa прилaгoђaвajу и примeњуjу мeтoдoлoгиjу у рeшaвaњу нeпoзнaтих типoвa практичних прoблeмa.

припрeмити студeнтe зa успeшaн рaд у струци или зa дoктoрскe студиje у oблaсти биохeмиjских нaукa.

Компетенције дипломираних студената

Исход процеса студирања је стручњак са високим академским образовањем, са значајно ширим и темељнијим знањем у односу на основно високошколско образовање, а који располаже интегрисаним знањем и способношћу разумевања научне проблематике из области биохемије и хемије. Компетенције дипломираних студената у складу су са изабраним предметима мастер академских студија.

Савладавањем студијског програма студент унапређује следеће опште компетенције:

 • способност формирања научно заснованих аргумената и судова, узимајући у обзир научне, друштвене и етичке вредности;
 • вештину сакупљања, процењивања и интерпретирања релевантних информација;
 • организационе вештине у формулисању, решавању, обради и интерппретацији резултата научних експеримената;
 • самосталност и оригиналност у формулисању и решавању проблема;
 • способност доношења одлука у комплексним и непредвиђеним ситуацијама;
 • способност комуникације (усмене и писане) са специјалистима из исте или шире научне области приликом обрађивања и саопштавања информација, идеја, проблема и добијених резултата и закључака;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност за сарадњу и тимски рад на пројектима, за самосталан рад на додељеном делу пројектног задатка и за размену идеја и информација са осталим члановима стручног тима;
 • придржавање професионалне етике;
 • интерес за даље професионално образовање.

Савладавањем студијског програма студент унапређује и следеће предметно-специфичне компетенције:

 • способност примене (како за рутинске, тако и у истраживачке сврхе) фундаменталних теоријских и практичних знања о свим аспектима савремене хемије и биохемије и дубљих теоретских знања о најсавременијим достигнућима у проучаваним областима;
 • способност пројектoвања и вођења експеримента и интерпретације добијених резултата;
 • креативност и критички приступ описивању, анализи, вредновању и решавању комплексних теоријских или практичних проблема у области биохемије;
 • вештину поуздане и успешне примене напредних биохемијских, хемијских и биолошких лабораторијских техника;
 • доследност и одговорност у организацији и примени мера опреза у лабораторији у раду са биоматеријалом и специфичним хемикалијама;
 • учешће у мултидисциплинарним тимовима који решавају разноврсне биохемијске проблеме.

 Након завршетка овог студијког програма студент је оспособљен за:

 • руковођење радом у лабораторијама истраживачких института и универзитета или у лабораторијама специјализованим за биохемију и истраживање;

рад у развојним и контролним лабораторијама у индустрији где постоји потреба за овим профилом стручњака на пословима развоја производа, производње и руковођења пројектима.

Курикулум

Студијски програм Мастер академске студије биохемије у једногодишњем трајању обухвата укупно 5 предмета (од којих је 2 обавезно) + Студијски истраживачки рад који је у функцији израде Завршног (мастер) рада.

На овој години студија предвиђен је мањи број предмета (обавезних и изборних) јер се половина часова активне наставе користи за израду завршног рада. Од укупног броја предмета, два предмета су обавезна, а остала 3 студент бира из одговарајућих изборних блокова.

Сви испити су једносеместрални.

Студент кроз предавања и вежбе на студијском програму Мастер академске студије биохемије надограђује знања стечена на основним академским студијама. Такође, кроз предавања и вежбе студент се усавршава у области биохемије и хемије и оспоспособљава за самосталан рад који је неопходно да искаже при изради завршног рада. Студентима је омогућено да се кроз одабир одговарајућих изборних предмета стручно профилишу у жељеном правцу.

Студент од понуђених изборних предмета по семестрима, по својој жељи и склоностима бира изборне предмете тако да у току школске године освоји најмање 60 ЕСПБ бодова.

Студијски истраживачки рад као део Завршног (мастер) рада је распоређен у првом (недељни фонд часова 5) и другом семестру (недељни фонд часова 15 ). Студије се завршавају након успешно одбрањеног Завршног (мастер) рада који носи 30 ЕСПБ.

Распоред предмета по семестрима и години

Студијски програм Мастер академске студије биохемија

Изборна настава на студијском програму