Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма je Докторске академске студије заштитe животне средине

Циљ студијског програма из заштите животне средине је да кроз повезивање многих научних дисциплина, фундаменталних и примењених природних наука и математике, образује и оспособи стручњаке који ће решавати проблеме кроз које ће се испољавати самоорганизација, самосталност, оригиналност и способност доношења одлука у сложеним  и непредвиђеним ситуацијама у науци о заштити животне средине. Студенти треба да овладају методама за елиминацију загађења у животној средини и методама унапређења квалитета животне средине и да у процес заштите животне средине укључе друштвене, политичке, економске и законске аспекте. Циљ се постиже јединственим програмом, који комбинује ширину и дубину савладавања научних дисциплина неопходних за разумевање, управљање и унапређење природног окружења кроз заштиту животне средине.

Врста студија:

Докторске академске студије у трајању од три године (шест семестра).

Научни назив:

Доктор наука – науке о заштити животне средине (3 године, 180 ЕСПБ).

Услови за упис на студијски програм су:

  • Завршене основне и дипломске академске студије заштите животне средине или одговарајуће академске студије и сакупљено најмање 150 ЕСПБ бодова из области заштите животне средине;
  • позиција на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте.

Студије се изводе кроз наставу предмета који су дати у књизи предмета. Предмети омогућавају студенту да стекне сазнања из заштите животне средине са аспеката биологије-екологије, физике и хемије, тако да по жељи студент може да се определи за правац биолошких принципа, физичких принципа и хемијских принципа заштите животне средине. Предмети, поред предавања садрже студијски истраживачки рад, израду и одбрану семинарских радова и пројеката и менторски рад.

Студијски програм докторских студија има 50% ЕСПБ предвиђених за реализацију докторске дисертације: Истраживачки научни рад који је у директној функцији израде докторске дисертације носи 70 ЕСПБ, а сама израда дисертације носи 20 ЕСПБ, што је укупно 90 ЕСПБ.

Изборни предмети са других студијских програма

Студент може да бира било који предмет из приложеног списка изборних предмета под условом да изабрани предмет доприноси продубљивању знања одабраној теми докторске дисертације и предуслова за обављање послова за његов професионални развој. У том смислу, на почетку докторских студија студенту се као саветник додељује један од наставника укључених у извођење датог студијског програма, који има задатак да усмери студента и помогне му у одабиру предмета. Саветник не мора обавезно да буде и ментор студенту при изради докторске дисертације.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија су дефинисани Правилником и Статутом факултета.

Обим студијског програма износи 180 ЕСПБ.

Друга питања од значаја за извођење студијског програма:

Студије се изводе кроз активну наставу и израду докторске дисертације. Активну наставу чине предавања и студијски истраживачки рад.  Предмети су наведени у Курикулуму где су  поређани у семестре. Два семестра чине академску годину. Укупан број ЕСПБ бодова по семестру је 30, тако да укупан број ЕСПБ бодова у академској години буде 60.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских и стручних послова у области заштите животне средине који ће имати водећу улогу у овој области. Студијским програмом је обезбеђено стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила из области заштите животне средине. Студенти стичу висок ниво знања и разумевања који их квалификује за високостручни, али и истраживачки рад, уз даљи развој и пренос њихових оригиналних идеја у пракси у области заштите животне средине. То подразумева примену фундаменталних принципа науке о животној средини за развој и имплементацију метода заштите животне средине у циљу задовољења садашњих и будућих људских потреба у заштити и унапређењу животне средине.

У току студија постоји могућност учешћа студената на националним и међународним конгресима, где ће стећи искуство у научној презентацији и комуникацији. На крају студија студенти унапређују своје теоријско знање и савремене методе истраживања у таквом обиму да могу да их представе стручном аудиторијуму и да на крају своје резултате могу да публикује у рецензираним научним часописима. Студенти треба да стекну највиши ниво способности разумевања и презентације научне информације као и способност за критичку евалуацију експеримената из ове области, уз даљи развој и пренос њихових оригиналних идеја у пракси. Студенти докторских студија биће по потреби ангажовани у извођењу вежби на основним академским и дипломским академским – мастер студијама, што ће им омогућити стицања педагошког искуства.

Постојање оваквог студијског програма је потпуно оправдано и корисно за цело друштво, с обзиром на сврху савременог значаја заштите животне средине, посебно са аспекта одрживог развоја. Наиме, стручњаци из области заштите животне средине су неопходни у сваком савременом друштву јер представљају кључни елемент у очувању животне средине, а тиме обезбеђују неопходне основе за одржив развој друштва као целине.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ овог студијског програма је да кроз повезивање многих научних дисциплина, фундаменталних и примењених природних наука и метематике оспособи студента за планирање и истраживање у области заштите животне средине, укључујући процену ризика и утицаја на животну средину. Студенти треба да овладају методама за елиминацију загађења у животној средини и методама унапређења квалитета животне средине и да у процес заштите животне средине укључе друштвене, политичке, економске и законске аспекте. Циљеви овог студијског програма су образовање и оспособљавање стручњака за самосталан рад у разнородним и динамичним подручјима заштите животне средине. Не мање важни циљеви су и развој креативних способности и вештина за обављање свих облика развоја и примене науке о заштити животне средине.

Најважнији општи циљеви студијског програма су да пруже стимулативно окружење за стручно и лично усавршавање студената и да на занимљив и интелектуално изазован начин искористи методе за учење, да усаврши аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и приступ у сврху решавања проблема у заштити животне средине. То подразумева образовање засновано на најсавременијим научним достигнућима, као и стицање знања из биологије-екологије, хемије, физике и сродних области. На тај начин се формирају компетентни и модерно образовани кадрови оспособљени за рад у области заштите животне средине, који ће омугућити својим знањем и унапређење, а где је то потребно ревитализацију животне средине.

Компетенције дипломираних студената

Доктор наука из области заштите животне средине компетентан је да руководи истраживачким тимом, врши едукацију у високо-образовним установама, као и да руководи предузећима, државним и локалним управама и агенцијама из области заштите и унапређења животне средине. Компетентан је да примењује фундаментална знања из хемије, биологије, физике и других природних наука у циљу анализе животне средине, пројектује и води тестове и експерименте и интерпретира добијене резултате, учествује у тиму за пројектовање система заштите животне средине, појединих  компонената и процеса којима се постижу циљеви заштите и унапређења животне средине, ради у мулти-дисциплинарном тиму који решава проблеме у животној средини и одрживом развоју, идентификује, формулише и решава проблеме у животној средини, поседује професионалну и етичку одговорност, ефикасно комуницира, примењује савремену методологију и опрему у циљу заштите и унапређења животне средине.

Курикулум

Студијски програм Докторске академске студије заштите животне средине у трогодишњем трајању обухвата укупно 6 изборних предмета (4 у првој години студија и 2 у другој години), који се бирају од 29 понуђених предмета, затим, Истраживачки научни рад који је искључиво студијски истраживачки рад у функцији оспособљавања за израду докторске дисертације, као и израду саме докторске дисертације. Истраживачки научни рад студент започиње у трећем семестру и траје до шестог семестра, с тим да је студент ангажован на трећој години само на студијском истраживачком раду. Предмет истраживачког рада се дефинише у оквиру научно-истраживачких пројеката који се реализују у установи.

Активну наставу чине предавања и студијски истраживачки рад кроз који се студент оспособљава да приступи изради докторске дисертације. Студент може да бира било који предмет из приложеног списка изборних предмета под условом да изабрани предмет доприноси његовој едукацији за стицање академског звања и предуслова за обављање послова за које се усмерава. У том смислу, на почетку докторских студија студенту се као саветник додељује један од наставника укључених у извођење датог студијског програма, који има задатак да усмери студента и помогне му у одабиру предмета. Саветник не мора обавезно да буде и ментор студенту при изради докторске дисертације.

Просечна оптерећеност студента је 40 часова недељно током 3 године студија.

Ако студент није у току ранијег школовања савладао предмет Методологија научног рада, у обавези је да тај предмет положи у оквиру докторских студија, при чему му се ти бодови не рачунају у укупан збир ЕСПБ, већ је то услов да се приступи изради докторске дисертације.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

Докторских студија заштите животне средине

Изборна настава на студијском програму