Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Доктор наука – хемијске науке (3 године, 180 ЕСПБ)

Циљ студијског програма докторских академских студија хемије је да образује и оспособи студенте на савремен начин како би у потпуности били спремни да одговоре и задовоље све садашње и будуће захтеве које поставља савремено друштво.

Врста студија и исход процеса учења

Докторске академске студије хемије трају три године, односно шест семестара. Након завршених трогодишњих студија и освојених 180 ЕСПБ бодова добија се научни назив: Доктор хемијских наука.

Циљ учења је стицање знања која су фокусирана на област хемије како са теоријског, тако и практичног аспекта, са широким компетенцијама које обухватају руковођење истраживачким тимом, едукацијом у високо-образовним установама или руковођење предузећима хемијске индустрије.

Услови за упис на студијски програм

Услови за упис на студијски програм су: завршене дипломске академске студије хемије – мастер или одговарајуће академске студије, као и позиција на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте. Просечна оцена на дипломским академским студијама треба да буде најмање 8 (oсам). Студенти који имају завршене специјалистичке академске студије са просечном оценом 8 (oсам) и више, као и магистарске студије могу такође да упишу ове студије.

Структура студијског програма

Структура студијског програма докторских академских студија хемије у трогодишњем трајању обухвата 6 изборних предмета, Истраживачки научни рад и израду докторске дисертације.

Трајање студија

Докторске академске студије хемије трају три године, укупно шест семестара. Одвијају се кроз предавања, израду семинарских радова, перманентне консултације са наставницима и сарадницима и самосталног истраживачког рада. Завршни део студијског програма докторских студија је докторска дисертација.

Завршни рад

Докторске академске студије хемије окончавају се израдом и одбраном докторске дисертације, као самосталног рада студента који представља завршни испит за академско звање Доктор хемијских наука. Израдом и одбраном докторске дисертације студент показује самосталност и креативност у примени стечених теоријских и практичних знања. Докторску дисертацију студенти израђују у последња четири семестра (од укупно шест семестара колико је предвиђено студијским програмом). Вредност докторске дисертације је 20 ЕСПБ.

Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране овог рада утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета.

Бодовна вредност предмета

Укупан број ЕСПБ бодова је 180 при чему је број ЕСПБ у оквиру изборних предмета 90 ЕСПБ, за Истраживачки научни рад 70 и за израду докторске дисертације 20 ЕСПБ бодова.

Предуслови за упис предмета

Студијски програм је конципиран тако да нису постављени предуслови за упис појединих предмета, односно сви предмети се могу бирати без ограничења.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Докторских академских студија хемије је да продубљено и целовито на савременом нивоу образује и оспособи високо стручне кадрове који ће бити квалификовани за ускостручни, али и истраживачки рад, уз даљи развој и пренос њихових оригиналних идеја у пракси. То подразумева примену фундаменталних принципа хемијских наука у циљу задовољења садашњих и будућих људских потреба.

Академско хемијско образовање у оквиру овог студијског програма омогућује континуитет у развоју хемијског образовања стеченог у дипломским академским студијама хемије или сродним студијским програмима. Студенти докторских студија биће по потреби ангажовани у извођењу вежби на дипломским академским и дипломским академским – мастер студијама, што ће им омогућити стицање педагошког искуства. У току студија постоји могућност учешћа студената на националним и међународним конгресима, где ће стећи искуство у научној презентацији и комуникацији. На крају студија студенти би требали да унапреде своје теоријско знање и савремене методе истраживања у таквом обиму да могу да их представе стручном аудиторијуму и да на крају своје резултате могу да публикује у рецензираним научним часописима.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Докторских академских студије хемије је да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове, а који су компетентни да руководе истраживачким тимом, врше едукацију у високо-образовним установама, као и да руководе предузећима хемијске индустрије.

Компетентни су да примењује фундаментална знања из хемије и сродних природних наука, пројектују и воде тестове и експерименте и интерпретирају добијене резултате, раде у мулти-дисциплинарном тиму који решава проблеме у хемијској индустрији, идентификују, формулишу и решавају хемијске аспекте проблема у животном окружењу, поседују професионалну и етичку одговорност, ефикасно комуницирају, примењују савремену методологију и опрему, учествују у унапређењу постојећих и развоју нових хемијских метода анализе и синтезе. Укратко речено, по завршетку студија формирају се стручњаци који могу у потпуности да одговоре изазовима савременог доба у коме живимо.

Компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању научне делатности.

Доктор хемијских наука компетентан је да:

  • изводи закључке;
  • пласира научне информације;
  • размењује идеје;
  • решава проблеме и
  • предлаже јасна и концизна решења.

Студенти који стекну звање доктора хемијских наука оспособљени су за:

  • научно-истраживачки рад, као и рад у широком спектру приватних, државних и јавних предузећа, државних и локалних институција;
  • Такође, оспособљени су за рад у државним агенцијама, инспекцијама, тимовима за развој, консултантским фирмама из области хемије, просветној делатности и
  • свим осталим делатностима које се базирају на хемијским процесима.
Курикулум

Сваком студенту докторских студија се приликом уписа додељује Саветник. Саветника именује Наставно-научно веће Департмана за хемију из редова наставника, и он обично и није ментор студенту за израду докторске дисертације. Улога саветника је да помогне да се, сходно афинитетима студента, одреде испити и састави одговарајући курикулум. Избор испита на докторским студијама хемије, којих има 51, је потпуно слободан и студенту дозвољава апсолутну изборност.

Докторске академских студије хемије трају 3 године (6 семестара). На првој години студија се слуша 4 изборна предмета по два у зимском и летњем семестру са фондом часова од 5+5. На другој години студија слушају се два изборна предмета. По један у зимском и летњем семестру су такође са фондом часова од 5+5. Такође је предвиђено по 10 часова у зимском и летњем семестру за Истраживачки научни рад. Садржај истраживачког рада је повезан са садржајем појединих тема научних пројеката. У трећој години студија студент похађа само предмет Истраживачки научни рад са по 20 часова у оба семестра и ради на својој докторској дисертацији. Просечна оптерећеност студента кроз часове активне наставе је 40 часова кроз оба семестра током 3 године студија.

Уколико у досадашњем школовању, тј. на дипломским академским студијама (мастер) студент није слушао предмет Методологија научног рада обавезан је да га бира, поред наведених седам предмета. Завршни део студијског програма докторских студија је докторска дисертација.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

Докторске академске студије хемије

Изборна настава на студијском програму