Структура студијског програма

Стручни, академски, односно научни назив

Студент који заврши трогодишњи студијски програм докторских студија и одбрани докторску дисертацију, стиче академски назив доктор наука – еколошке науке (укупно стечених најмање 480 ЕСПБ).

Услови за упис на студијски програм

Да би кандидат конкурисао за упис на докторске студије треба да има завршене мастер академске студије (минимум 300 ЕСПБ) из екологије, односно сродних научних области. Такође, докторске студије могу уписати и кандидати који имају већ стечено звање магистра еколошких наука (или магистра из сродних области). Докторске студије екологије могу да упишу и кандидати који су завршили специјалистичке академске студије са стечених, минимум 360 ЕСПБ.

Структура студијског програма

Докторске студије еколошких наука се изводе кроз наставу предмета који су наведени у листи предмета. Настава се изводи кроз семестре при чему два семестра чине академску годину. Укупан број ЕСПБ по семестру је 30, а за академску годину најмање 60. Активна настава се реализује кроз теоријска предавања и студијски истраживачки рад. Настава се такође реализује кроз консултације са наставницима односно ментором.

Трајање студија

Укупно трајање докторских студија је 3 године (6 семестара).

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је омогућавање наставка континуираног и целовитог образовања најбољих студенaтa у области екологије који показују интересовање за изучавање еколошких дисциплина. Различити научни предмети су заступљени у групама према ужим научним областима, те омогућују специфично научно профилисање кандидата и припрему за рад у првенствено научним институцијама, те стручним, развојним и надзорним службама и у органима управе. Диференцирањем наставних садржаја у оквире уских научних дисциплина и њиховом интеграцијом у интердисциплинарнe области, постиже се формирање флексибилног система знања.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је формирање доктора наука различитих ужестручних еколошких профила, оспособљених првенствено за самостални истраживачки рад, управљање истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима. Обимно и комплексно еколошко фундаментално и практично знање, треба да обезбеди будућем доктору наука самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области екологије и сродних дисциплина. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима његову лаку примену у пракси и научно-истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство).

Студенти стичу висок ниво знања и разумевања актуелних проблема и њиховог решавања, што их квалификује за научно-истраживачки и високо стручни рад уз трансфер њихових оригиналних идеја.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

По завршетку докторских студија, доктори еколошких наука имају следеће способности (вештине), односно компетенције:

  • Способност практичне примене стечених фундаменталних знања из екологије и сродних природних наука у истраживачком раду
  • Способност самосталног планирања и извођења експеримената током истраживачког рада
  • Способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама
  • Способност логичног мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључака
  • Способност самосталног пласирања и публиковања различитих научних и стручних информација
  • Способност разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које проистичу током истраживачког рада везаног за еколошку научну област
  • Способност давања мишљења и размењивања идеја
  • Способност за научно засновану интерпретацију експерименталних података
  • Способност ефикасне научне комуникације
  • Формирање става о неопходности перманентног усавршавања

Опис исхода учења

Исход процеса студирања је стручњак, доктор еколошких наука, са академским образовањем који подразумева значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на мастер академским студијама. Стечено знање доктору наука обезбеђује стручност за рад у лабораторијама и истраживачким центрима еколошких профила.

Курикулум

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија. Докторске студије се изводе кроз наставу предмета који су наведени у листи предмета.

Настава се изводи кроз семестре, два семестра чине академску годину. Укупан број ЕСПБ по семестру је 30, а за академску годину најмање 60. Укупно трајање студија је 3 године (6 семестара), за које време студент треба да оствари најмање 180 ЕСПБ.

Настава се организује у облику предавања и студијског истраживачког рада. У распореду предмета по семестрима и годинама студија дат је број бодова који се односи за сваки појединачни предмет, као и за време потребно за израду докторске дисертације.

Докторске академске студије се завршавају израдом и одбраном докторске дисертације, чиме кандидат показује самосталност и креативност у примени теоријских и практичних знања из одабране уже научне области екологије. Докторска дисертација се пријављује и израђује током друге и треће године докторских студија, а укупно обезбеђује 90 ЕСПБ.

Студије се састоје од 6 изборних предмета који носе по 15 ЕСПБ (укупно 90 ЕСПБ). Стручнe предметe студент бира у договору са Саветником (кога одређује Наставно-научно веће факултета за сваког појединачног кандидата) и будућим ментором. Рад на докторској дисертацији који представља студијски истраживачки рад укључује обавезу публиковања рада кандидата у релевантним часописима са SCI листе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Доктор наука – еколошке науке

Изборна настава на студијском програму