Osnivanje Laboratorije za mikologiju ProFungi predstavlja nastojanje da se objedine istraživanja u oblasti mikologije koja su se do sada sprovodila u okviru Katedre za mikrobiologiju, Departmana za biologiju i ekologiju, PMF-a u Novom Sadu. Kadrovski potencijal Laboratorije čine vanredni profesor, asistent, istraživač-saradnik, naučni saradnici kao i studenti doktorskih i master studija biologije i ostali studenti koji su zainteresovani za ovu oblast istraživanja, a prevashodno članovi Naučno-istraživačkog društva studenata biologije – NIDSBE Josif Pančić. Osnivači ProFungi laboratorije su istraživači sa višegodišnjim iskustvom iz različitih oblasti mikologije:

 • biologija i ekologija gljiva
 • diverzitet i zaštita gljiva
 • bioaktivni metaboliti gljiva
 • medicinski značajne gljive
 • gljive u kulturnom nasleđu
 • mikomonitoring i mikoremedijacija
 • molekularna identifikacija gljiva
 • populaciona genetika
 • filogenija gljiva
 • uzgoj gljiva za komercijalnu upotrebu

Zajednički istraživački interes članova Laboratorije ProFungi je dalje unapređenje istraživanja u okviru raznovrsnih mikoloških oblasti i intenziviranje saradnje sa različitim institucijama i organizacijama iz regiona (institutima, fakultetima, laboratorijama, privatnim preduzećima i privrednim subjektima, upravljačima zaštićenih područja), kao i univerzitetima u svetu (Italija, Slovenija, Austrija, Poljska, Češka i dr.) Laboratorija planira rukovođenje i učešće u domaćim i inostranim projektima, koji bi doprineli intenzivnom razvoju Laboratorije, Departmana i PMF-a kao celine.

Takođe, jedan od važnih ciljeva Laboratorije za mikologiju ProFungi jeste održavanje i unapređenje postojeće kolekcije kultura gljiva koja za sada broji 129 izolata autohtonih gljiva pripadnika različitih razdela (Basidiomycota i Ascomycota) i oko 70 izolata plesni (Deuteromycota).

U okviru herbarijuma BUNS, Departmana za biologiju i ekologiju, postoji izdvojeni depo Laboratorije za mikologiju sa oko 340 eksikata makrogljiva koji zahtevaju dodatno angažovanje u prezervaciji.

Članovi laboratorije

Pridruženi članovi:

PhD studenti:

Studenti – članovi studentskog društva NIDSBE „Josif Pančić“:

Saradnja

Članovi istraživačke laboratorije ProFungi imaju veoma dobro razvijenu višegodišnju saradnju sa:

Departmanima:

Institutima:

Univerzitetima:

Mikološkim udruženjima u Srbiji:

Organizacijama:

 • OPTIMA – od 2013. – danas (OPTIMA – The Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area), u Komisiji za gljive, sa 14 svetskih naučnika
Oprema
 • laminarna komora (EHRET Bio-CL-190, Nemačka)
 • termostati za gajenje kultura (BINDER, Austrija)
 • termostatirana mešalica (IKA KS 4000i, Nemačka)
 • liofilizator (CHRIST ALPHA 2-4 LDplus Freeze Dryer, Nemačka)
 • suvi sterilizator (Memmert, Nemačka)
 • vakuum uparivač (BUCHI Rotavapor R-210, Švajcarska)
 • autoklav (Fedegari, Italija)
 • epifluorescentni mikroskop (Olympus BX51, Japan)
 • centrifuge (Eppendorf 5810 R i 5424 R, Nemačka)
 • frižideri i zamrzivači
 • zamrzivač na -70°C
 • mlin za usitnjavanje uzoraka (IKA, Nemačka)
 • oprema za molekularno-biološke analize (sistem za horizontalnu i vertikalnu elektroforezu
 • sistem za dokumentaciju gelova i termocycler, Biometra)
Usluge

Pored istraživačke delatnosti laboratorija ProFungi je osnovana i radi obavljanja uslužne delatnosti vezane za oblast mikologije za koju postoji cenovnik usluga:

 • Determinacija vrsta gljiva ili potvrda determinacije makrogljiva (pečurke i druge) i mikrogljiva (plesni) na osnovu klasičnih makro – i mikroskopskih karakteristika plodnih tela ili kulturelnih karakteristika uključujući i retke i ugrožene vrste gljiva
 • Identifikacija vrsta gljiva primenom molekularnih metoda – sekvenciranjem ITS regiona (izolacija DNK, PCR, sekvenciranje, identifikacija)
 • Monitoring makrogljiva u šumskim i drugim ekosistemima u okviru zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Srbije i šire u regionu Balkana
 • Procena stanja mikopopulacije nekog područja na osnovu dugogodišnjih istraživanja i formiranje baza podataka radu utvrđivanja statusa vrsta sa posebnim osvrtom na retke i ugrožene vrste gljiva
 • Antimikrobna aktivnost – posebno antifungalna aktivnost različitih prirodnih produkata (ekstrakata, izolovanih jedinjenja ili čistih supstanci) ili samih mikroorganizama (bakterije, alge, gljive) na gljive (kvasce, plesni, miceliju) uključujuči i patogene sojeve (fitopatogene ili humane patogene) standardnim procedurama
 • Priprema ekstrakata i tinktura gljiva sa biološkom aktivnošću prema relevantnim naučnim procedurama
 • Spektrofotometrijske metode utvrđivanja antioksidantne aktivnosti i sadržaja osnovnih biomolekula prisutnih u gljivama (fenoli, polisaharidi i beta-glukani, polisaharidi)
 • Procena biotehnološkog procesa u uzgoju određenih vrsta gljiva u uzgajalištima i u potopljenim kulturama – usluge konsaltinga
 • Izolacija micelije iz plodnih tela gljiva i storniranje čistih kultura gljiva
Odabrane reference
 • Karaman M, Vesic M, Stahl M, Novakovic M, Janjic Lj, Matavuly M. 2012. Bioactive Properties of Wild-Growing Mushroom Species Ganorderma applanatum (Pers.) Pat. from Fruska Gora Forest (Serbia). In: Recent Progress in Medicinal Plants. Vol. 32: Ethnomedicine and Therapeutic Validation, Govil J.N. (editor), Studium Press LCC, pp. 361-377. 10. M13
 • Karaman M, Novakovic M, Matavuly M. 2012. Fundamental fungal strategies in restoration of natural environment. In: Fungi: Types, environmental impact and role in disease, Vazquez M.S.A., Silva A.P. (eds), Nova Science Publishers, Inc., pp. 167-214. M14
 • Pejin B, Karaman M. 2017. Antitumour natural products from marine-derived fungi. In: Reference Series in Phytochemistry: Fungal Metabolites, Springer Publishing Inc., Switzerland, ISBN: 978-3-319-19456-1, pp. 1-28. M14
 • Lenzi Monia, Cocchi Veronica, Novaković Aleksandra, Karaman Maja, Sakač Marijana, Mandić Anamarija, Pojić Milica, Barbalace Maria Cristina, Angeloni Cristina, Hrelia Patrizia, Malaguti Marco, Hrelia Silvana. 2018. Meripilus giganteus ethanolic extract exhibits pro-apoptotic and anti-proliferative effects in leukemic cell lines. BMC Complementary and Alternative Medicine 18:300. M21a
 • Vranes M, Tot A, Jovanovic-Santa S, Karaman M, Dozic S, Tesanovic K, Kojic V, Gadzuric S. 2016. Toxicity reduction of imidazolium-based ionic liquids by the oxygenation of the alkyl substituent. RSC ADVANCES, vol. 6 br. 98, str. 96289-96295. M21
 • Rakić M, Karaman M, Forkapić S, Hansman J, Kebert M, Bikit K, Mrdja D. 2014. Radionuclides in some edible and medicinal macrofungal species from a Tara Mountain, Serbia. Environmental Science and Pollution Research, 21(19):11283-11292. DOI: 10.1007/s11356-014. M21
 • Janjušević, Lj., Karaman , M., Šibul, F., Tommonaro, G., Iodice , C., Jakovljević, D., Pejin, B. 2017. The lignicolous fungus Trametes versicolor (L.) Lloyd (1920): A promising natural source of antiradical and AChE inhibitory agents. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 32 (1), pp. 355-362. M21
 • Žižić M, Zakrzewska J, Tešanović K, Bošković E, Nešović M, Karaman M. 2018. Effects of vanadate on the mycelium of edible fungus Coprinus comatus, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Vol 50, 320-326. M22
 • Čapelja E, Stević N, Galović V, Novaković M, Karaman M. 2014. rDNA based analysis of autochthonous fungal species from Serbia. Genetika. 46:33–42. M23
 • Stević N, Čapelja E, Galović V, Novaković M, Karaman M. 2014. Molecular characterization of some lignicolous species from fungal culture collection. Genetika. 46:235–242. M23
 • Bošković E, Karaman M, Galović V. 2017. Spatial distribution of genets in population of saprotrophic fungi Marasmius rotula on Mt. Stara planina. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences. 133:143–150. M51
 • Novaković M, Karaman M, Radnović D, Radišić P, Šikoparija B. 2013. Monitoring of fungal spores in the indoor air of preschool institution facilities in Novi Sad. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, No. 124, pp. 297-306. M51
 • Karaman M, Novaković M, Savić D, Matavulj M. 2012. Preliminary checklist of Myxomycota and Ascomycota from Fruska Gora Mountain. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, No. 123, pp. 37-50. M51
 • Savić D, Grbić G, Bošković E, Hänggi A. 2016. First records of fungi pathogenic on spiders for the Republic of Serbia. Arachnol Mitteilungen. 52:31–34. M53
Učešće na projektima
 • „Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima“, III43002, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projektni ciklus: 2011.-2019.), Bio sensing technologies and global system for continuous research and integrated ecosystem management. (2010 -2015/2016/2018/2019)
 • „Formiranje baze podataka gljiva kao osnove za očuvanje njihovog biodiverziteta“, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac dr Maja Karaman (2013.- 2014.)
 • „Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata“, OI 172058, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projektni ciklus: 2011.-2019.), rukovodilac dr Neda Mimica-Dukić, Biologically active natural products as potential sources of new drugs and dietary supplements (2011-2015/2016/2018/2019)
 • „Molekularni i fenotipski diverzitet taksona od ekonomskog i epidemiološkog značaja i ugroženih i endemskih vrsta u Evropi“, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac dr Jasmina Ludoški, Molecular and phenotypic diversity of taxa of economical and epidemiological importance, and endangered and endemic species in Europe“ (2011.-2014.)
 • New novel antimicrobial agents in pathogenic control“ – IPA project HUSRB 1203/214/250 (2012.-2013.)
 • „Hemijska karakterizacija i biološka aktivnost sekundarnih biomolekula biljaka i gljiva i njihova interakcija sa ksenobioticima“, OI finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projektni ciklus: 2005.-2010.), Chemical characterisation and biological activity of secondary biomolecules of plants and fungi and their interactions with xenobiotics (2005-2010)
 • „Fungi as sources of Bioactive Compounds“ (2005.-2007.), bilateralni projekat Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Republike Slovenije
 • „Monitoring biodiverziteta zaštićenih nacionalnih područja prirode“, finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projektni ciklus: 2004.-2005.) rukovodilac dr Smiljka Šimić, Monitoring of biodiversity of protected National areas (2004-2005)
Nagrade i priznanja
 • 2007. – 1st Award for poster presentation on „IMMC4“ – 4. International Medicinal Mushroom Conference, Ljubljana, Slovenia
 • 2000. – 3rd award for poster presentation on Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Eastern and Central Europe, September 12-14, Prague, Czech Republic
Kontakt

Dr Maja Karaman
maja.karaman@dbe.uns.ac.rs, maja.karaman@gmail.com
tel. +381-21-485-2682
mobtel: +381-64-342-6331

Galerija