Оснивање Лабораторије за микологију ProFungi представља настојање да се обједине истраживања у области микологије која су се до сада спроводила у оквиру Катедре за микробиологију, Департмана за биологију и екологију, ПМФ-а у Новом Саду. Кадровски потенцијал Лабораторије чине ванредни професор, асистент, истраживач-сарадник, научни сарадници као и студенти докторских и мастер студија биологије и остали студенти који су заинтересовани за ову област истраживања, а превасходно чланови Научно-истраживачког друштва студената биологије – НИДСБЕ Јосиф Панчић. Оснивачи ProFungi лабораторије су истраживачи са вишегодишњим искуством из различитих области микологије:

 • биологија и екологија гљива
 • диверзитет и заштита гљива
 • биоактивни метаболити гљива
 • медицински значајне гљиве
 • гљиве у културном наслеђу
 • микомониторинг и микоремедијација
 • молекуларна идентификација гљива
 • популациона генетика
 • филогенија гљива
 • узгој гљива за комерцијалну употребу

Заједнички истраживачки интерес чланова Лабораторије ProFungi је даље унапређење истраживања у оквиру разноврсних миколошких области и интензивирање сарадње са различитим институцијама и организацијама из региона (институтима, факултетима, лабораторијама, приватним предузећима и привредним субјектима, управљачима заштићених подручја), као и универзитетима у свету (Италија, Словенија, Аустрија, Пољска, Чешка и др.) Лабораторија планира руковођење и учешће у домаћим и иностраним пројектима, који би допринели интензивном развоју Лабораторије, Департмана и ПМФ-а као целине.

Такође, један од важних циљева Лабораторије за микологију ProFungi јесте одржавање и унапређење постојеће колекције култура гљива која за сада броји 129 изолата аутохтоних гљива припадника различитих раздела (Basidiomycota и Ascomycota) и око 70 изолата плесни (Deuteromycota).

У оквиру хербаријума BUNS, Департмана за биологију и екологију, постоји издвојени депо Лабораторије за микологију са око 340 ексиката макрогљива који захтевају додатно ангажовање у презервацији.

Чланови лабораторије

Придружени чланови:

PhD студенти:

Студенти – чланови студентског друштва НИДСБЕ „Јосиф Панчић“:

Сарадња

Чланови истраживачке лабораторије ProFungi имају веома добро развијену вишегодишњу сарадњу са:

Департманима:

Институтима:

Универзитетима:

Миколошким удружењима у Србији:

Организацијама:

 • OPTIMA – од 2013. – данас (OPTIMA – The Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area), у Комисији за гљиве, са 14 светских научника
Опрема
 • ламинарна комора (EHRET Bio-CL-190, Немачка)
 • термостати за гајење култура (BINDER, Аустрија)
 • термостатирана мешалица (IKA KS 4000i, Немачка)
 • лиофилизатор (CHRIST ALPHA 2-4 LDplus Freeze Dryer, Немачка)
 • суви стерилизатор (Memmert, Немачка)
 • вакуум упаривач (BUCHI Rotavapor R-210, Швајцарска)
 • аутоклав (Fedegari, Италија)
 • епифлуоресцентни микроскоп (Olympus BX51, Јапан)
 • центрифуге (Eppendorf 5810 R и 5424 R, Немачка)
 • фрижидери и замрзивачи
 • замрзивач на -70°C
 • млин за уситњавање узорака (IKA, Немачка)
 • опрема за молекуларно-биолошке анализе (систем за хоризонталну и вертикалну електрофорезу
 • систем за документацију гелова и termocycler, Biometra)
Услуге

Поред истраживачке делатности лабораторија ProFungi је основана и ради обављања услужне делатности везане за област микологије за коју постоји ценовник услуга:

 • Детерминација врста гљива или потврда детерминације макрогљива (печурке и друге) и микрогљива (плесни) на основу класичних макро – и микроскопских карактеристика плодних тела или културелних карактеристика укључујући и ретке и угрожене врсте гљива
 • Идентификација врста гљива применом молекуларних метода – секвенцирањем ITS региона (изолација DNK, PCR, секвенцирање, идентификација)
 • Мониторинг макрогљива у шумским и другим екосистемима у оквиру заштићених природних добара на територији Србије и шире у региону Балкана
 • Процена стања микопопулације неког подручја на основу дугогодишњих истраживања и формирање база података раду утврђивања статуса врста са посебним освртом на ретке и угрожене врсте гљива
 • Антимикробна активност – посебно антифунгална активност различитих природних продуката (екстраката, изолованих једињења или чистих супстанци) или самих микроорганизама (бактерије, алге, гљиве) на гљиве (квасце, плесни, мицелију) укључујучи и патогене сојеве (фитопатогене или хумане патогене) стандардним процедурама
 • Припрема екстраката и тинктура гљива са биолошком активношћу према релевантним научним процедурама
 • Спектрофотометријске методе утврђивања антиоксидантне активности и садржаја основних биомолекула присутних у гљивама (феноли, полисахариди и бета-глукани, полисахариди)
 • Процена биотехнолошког процеса у узгоју одређених врста гљива у узгајалиштима и у потопљеним културама – услуге консалтинга
 • Изолација мицелије из плодних тела гљива и сторнирање чистих култура гљива
Одабране референце
 • Karaman M, Vesic M, Stahl M, Novakovic M, Janjic Lj, Matavuly M. 2012. Bioactive Properties of Wild-Growing Mushroom Species Ganorderma applanatum (Pers.) Pat. from Fruska Gora Forest (Serbia). In: Recent Progress in Medicinal Plants. Vol. 32: Ethnomedicine and Therapeutic Validation, Govil J.N. (editor), Studium Press LCC, pp. 361-377. 10. M13
 • Karaman M, Novakovic M, Matavuly M. 2012. Fundamental fungal strategies in restoration of natural environment. In: Fungi: Types, environmental impact and role in disease, Vazquez M.S.A., Silva A.P. (eds), Nova Science Publishers, Inc., pp. 167-214. M14
 • Pejin B, Karaman M. 2017. Antitumour natural products from marine-derived fungi. In: Reference Series in Phytochemistry: Fungal Metabolites, Springer Publishing Inc., Switzerland, ISBN: 978-3-319-19456-1, pp. 1-28. M14
 • Lenzi Monia, Cocchi Veronica, Novaković Aleksandra, Karaman Maja, Sakač Marijana, Mandić Anamarija, Pojić Milica, Barbalace Maria Cristina, Angeloni Cristina, Hrelia Patrizia, Malaguti Marco, Hrelia Silvana. 2018. Meripilus giganteus ethanolic extract exhibits pro-apoptotic and anti-proliferative effects in leukemic cell lines. BMC Complementary and Alternative Medicine 18:300. M21a
 • Vranes M, Tot A, Jovanovic-Santa S, Karaman M, Dozic S, Tesanovic K, Kojic V, Gadzuric S. 2016. Toxicity reduction of imidazolium-based ionic liquids by the oxygenation of the alkyl substituent. RSC ADVANCES, vol. 6 br. 98, str. 96289-96295. M21
 • Rakić M, Karaman M, Forkapić S, Hansman J, Kebert M, Bikit K, Mrdja D. 2014. Radionuclides in some edible and medicinal macrofungal species from a Tara Mountain, Serbia. Environmental Science and Pollution Research, 21(19):11283-11292. DOI: 10.1007/s11356-014. M21
 • Janjušević, Lj., Karaman , M., Šibul, F., Tommonaro, G., Iodice , C., Jakovljević, D., Pejin, B. 2017. The lignicolous fungus Trametes versicolor (L.) Lloyd (1920): A promising natural source of antiradical and AChE inhibitory agents. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 32 (1), pp. 355-362. M21
 • Žižić M, Zakrzewska J, Tešanović K, Bošković E, Nešović M, Karaman M. 2018. Effects of vanadate on the mycelium of edible fungus Coprinus comatus, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Vol 50, 320-326. M22
 • Čapelja E, Stević N, Galović V, Novaković M, Karaman M. 2014. rDNA based analysis of autochthonous fungal species from Serbia. Genetika. 46:33–42. M23
 • Stević N, Čapelja E, Galović V, Novaković M, Karaman M. 2014. Molecular characterization of some lignicolous species from fungal culture collection. Genetika. 46:235–242. M23
 • Bošković E, Karaman M, Galović V. 2017. Spatial distribution of genets in population of saprotrophic fungi Marasmius rotula on Mt. Stara planina. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences. 133:143–150. M51
 • Novaković M, Karaman M, Radnović D, Radišić P, Šikoparija B. 2013. Monitoring of fungal spores in the indoor air of preschool institution facilities in Novi Sad. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, No. 124, pp. 297-306. M51
 • Karaman M, Novaković M, Savić D, Matavulj M. 2012. Preliminary checklist of Myxomycota and Ascomycota from Fruska Gora Mountain. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, No. 123, pp. 37-50. M51
 • Savić D, Grbić G, Bošković E, Hänggi A. 2016. First records of fungi pathogenic on spiders for the Republic of Serbia. Arachnol Mitteilungen. 52:31–34. M53
Учешће на пројектима
 • „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима“, ИИИ43002, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (пројектни циклус: 2011.-2019.), Bio sensing technologies and global system for continuous research and integrated ecosystem management. (2010 -2015/2016/2018/2019)
 • „Формирање базе података гљива као основе за очување њиховог биодиверзитета“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, руководилац др Маја Караман (2013.- 2014.)
 • „Биолошки активни природни производи као потенцијални извори нових лекова и дијететских суплемената“, ОИ 172058, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (пројектни циклус: 2011.-2019.), руководилац др Неда Мимица-Дукић, Biologically active natural products as potential sources of new drugs and dietary supplements (2011-2015/2016/2018/2019)
 • „Молекуларни и фенотипски диверзитет таксона од економског и епидемиолошког значаја и угрожених и ендемских врста у Европи“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, руководилац др Јасмина Лудошки, Molecular and phenotypic diversity of taxa of economical and epidemiological importance, and endangered and endemic species in Europe“ (2011.-2014.)
 • New novel antimicrobial agents in pathogenic control“ – IPA project HUSRB 1203/214/250 (2012.-2013.)
 • „Хемијска карактеризација и биолошка активност секундарних биомолекула биљака и гљива и њихова интеракција са ксенобиотицима“, ОИ финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије (пројектни циклус: 2005.-2010.), Chemical characterisation and biological activity of secondary biomolecules of plants and fungi and their interactions with xenobiotics (2005-2010)
 • „Fungi as sources of Bioactive Compounds“ (2005.-2007.), билатерални пројекат Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије и Републике Словеније
 • „Мониторинг биодиверзитета заштићених националних подручја природе“, финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије (пројектни циклус: 2004.-2005.) руководилац др Смиљка Шимић, Monitoring of biodiversity of protected National areas (2004-2005)
Награде и признања
 • 2007. – 1st Award for poster presentation on „IMMC4“ – 4. International Medicinal Mushroom Conference, Ljubljana, Slovenia
 • 2000. – 3rd award for poster presentation on Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Eastern and Central Europe, September 12-14, Prague, Czech Republic
Контакт

Др Маја Караман
maja.karaman@dbe.uns.ac.rs, maja.karaman@gmail.com
тел. +381-21-485-2682
мобтел: +381-64-342-6331

Галерија