• Назив пројекта: Nano zero valent iron supported on carbon base materials as novel composites for environmental application: Development and assessment (CarbIrON)
  • Ознака пројекта: 2020-RD-1-NANOBIOTECH
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Заједнички истраживачки центар – Европска комисија
  • Статус у пројекту: координатор
  • Руководилац пројекта: Ђурђа Керкез
  • Врста пројекта: Оквир за приступ инфраструктури за физичка истраживања Заједничког истраживачког центра
  • Период реализације пројекта: 2022.