Struktura studijskog programa

Naziv i ciljevi studijskog programa

Svojim nastavnim sadržajima, kao i oblicima i metodama nastave studijski program Primenjena matematika studentima omogućuje sticanje temeljnih matematičkih znanja, razumevanje primene matematičkih znanja u praksi i veštine matematičkog modeliranja za analizu pojava u finansijama, ekonomiji i industriji.

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Studijski program Primenjena matematika spada u grupu master akademskih studija.

Student savladavanjem studijskog programa Primenjena matematika stiče sposobnost logičkog mišljenja, formulisanja pretpostavki i izvođenja zaključaka na formalan ili formalizovan način. Student stiče sposobnost za komunikaciju sa drugim inženjerima i ekonomistima. Tokom studija student ovladava znanjima iz informatike i stiče sposobnost za programsku implementaciju složenijih problema.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Po završetku studija stiče se zvanje master matematičar.

Struktura studijskog programa

Studijski program se sastoji od grupe obaveznih predmeta, zatim od dve izborne grupe predmeta (Matematika finansija i Tehnomatematika), slobodnih izbornih predmeta i završnog (master) rada. Grupu obaveznih predmeta sačinjava 7 predmeta raspoređenih u tri semestra.

Ukoliko student u toku studija položi sve predmete iz izborne grupe predmeta Matematika finansija koju čine 3 predmeta ukupne vrednosti 21 ESPB, onda on stiče dodatne (specifične) kompetencije iz te oblasti, tj. stiče znanja i osposobljava se za rad u različitim tipovima finansijskih institucija, ekonomskih institucija i institucija koje se bave osiguranjem.

Slično, ukoliko student u toku studija položi sve predmete iz izborne grupe predmeta Tehnomatematika koju čine 4 predmeta ukupne vrednosti 21,5 ESPB, onda on stiče dodatne (specifične) kompetencije iz oblasti tehnomatematike tj. osposobljava se za rešavanje matematičkih problema i pravljenje modela u konkretnim oblastima i na konkretnim problemima.

Ako student položi sve predmete iz obe izborne grupe onda on stiče dodatne kompetencije i iz oblasti matematike finansija i iz oblasti tehnomatematike. Sa druge strane, ako ne kompletira nijednu izbornu grupu predmeta (ne položi sve predmete ni iz jedne grupe), onda on ne stiče dodatne specifične kompetencije.

Nastava se na predavanjima izvodi pretežno frontalno, često u manjim grupama, interaktivno, uz primereno korišćenje savremenih vizuelnih sredstava. Na vežbama se konkretizuju koncepti, metode i tehnike koje su izložene na predavanjima, analiziraju se tipični problemi i njihova rešenja i studenti samostalno primenjuju usvojene tehnike. Kod nekih predmeta predviđeno je korišćenje računara u sklopu vežbi i drugih oblika samostalnog rada.

Trajanje studija

Studije traju dve godine (četiri semestra), a ukupan broj ESPB bodova koji nose je 120.

Bodovna vrednost predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama specifikacije predmeta.

Završni rad

Studijskim programom je predviđena izrada završnog (master) rada.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.

Izborni predmeti sa drugih studijskih programa

Grupu slobodnih izbornih predmeta čini 21 predmet. Pored navedenih izbornih predmeta, student u okviru ovog studijskog programa može da bira i predmete sa drugih master studijskih programa, ali uz odobrenje Veća Departmana i tako da u zbiru ti predmeti vrede maksimalno 20 ESPB.

Prelazak sa drugih studijskih programa

Prelazak na studijski program Primenjena matematika sa drugih srodnih studijskih programa može se vršiti prenošenjem ESPB. Kriterijumi i uslovi prenošenja ESPB propisani su opštim aktom Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Svrha studijskog programa

Svrha dvogodišnjih master akademskih studija Primenjene matematike je obrazovanje stručnjaka primenjene matematike, sa akademskim nazivom master matematičar. U skladu sa kurikulumom, obrazuju se kadrovi koji su stekli celovita znanja iz raznih grana primenjene i numeričke matematike, statistike, dobro su ovladali pogodnim oblastima informatike i poznaju određene oblasti tehnike s jedne i ekonomsko-finansijskih disciplina s druge strane.

Stručnjaci sa master diplomom ovog tipa kvalifikuju se za poslove u kojima se zahteva analitičko mišljenje, logičko rasuđivanje, a pre svega sposobnost kreativnog rešavanja složenih praktičnih problema primenom matematičkih modela. Svrha studija je da se celovita znanja i metode iz oblasti primenjene matematike optimalno i kreativno koriste u praksi.

Ciljevi studijskog programa

Cilj akademskog studijskog programa Primenjena matematika je sticanje celovitih znanja iz najvažnijih oblasti primenjene.

Obavezna grupa predmeta iz primenjene matematike, koju čini 7 predmeta, obuhvata najvažnije teme i sadržaje koji osposobljavaju studente za prepoznavanje, modeliranje i rešavanje matematičkih problema u praksi. Znanje koje se stiče ovom grupom predmeta se nadograđuje kroz veliki broj izbornih predmeta.

Kroz izbornu grupu predmeta Matematika finansija, koju čine tri predmeta, student ima priliku da stekne znanja i da se osposobi za rad u različitim tipovima finansijskih institucija, ekonomskih institucija i institucija koje se bave osiguranjem.

Izborna grupa predmeta Tehnomatematika, koju čine četiri predmeta, studentu omogućuje da se osposobi za rešavanje matematičkih problema i pravljenje modela u konkretnim oblastima i na konkretnim problemima.

Savladavanjem ovog studijskog programa nastaju kompletni i moderno obrazovani stručnjaci čije znanje ne zastareva i koji su veoma traženi u uslovima tržišne ekonomije, posebno u procesu tranzicije.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Savladavanjem studijskog programa Primenjena matematika student stiče sposobnosti:

 • sposobnost logičkog mišljenja, formulisanja pretpostavki i izvođenje zaključaka na formalan ili formalizovan način;
 • poznavanje osnova klasičnih matematičkih teorija i aktuelnih trendova u matematici;
 • sposobnost rešavanja matematičkih problema i korišćenje stečenih znanja u primenama;
 • osposobljenost za komunikaciju sa ekonomistima i inženjerima;
 • sposobnost za oblikovanje i razmatranje matematičkih modela u savremenim tehnologijama;
 • znanja iz informatike koja obezbeđuju adekvatnu primenu savremenog softvera;
 • sposobnost kreativnog usvajanja novih znanja, razvoja novih modela i primene znanja u novim tehnologijama.

Ukoliko student položi sve predmete iz izborne grupe Matematika finansija, on stiče dodatne kompetencije iz te oblasti, tj. stiče znanja i osposobljava se za rad u različitim tipovima finansijskih institucija, ekonomskih institucija i institucija koje se bave osiguranjem.

Ukoliko student položi sve predmete iz izborne grupe Tehnomatematika, on stiče dodatne kompetencije iz oblasti tehnomatematike tj. osposobljava se za rešavanje matematičkih problema i pravljenje modela u konkretnim oblastima i na konkretnim problemima. Ako položi sve predmete iz obe izborne grupe student stiče dodatne kompetencije iz obe navedene oblasti.

Opis ishoda učenja

Student će nakon uspešnog završetka ovih master studija imati uvid u koncepte i steći napredna znanja o najvažnijim disciplinama primenjene matematike. Pored toga student će biti u stanju da stečena znanja primenjuje u praksi, koristeći tehnike kojima je ovladao, praveći i rešavajući složene matematičke modele. Biće u stanju da u praktičnim problemima iz industrije i ekonomije prepozna, odabere i upotrebi pogodan matematički aparat, kao i da formira složenije matematičke modele kojima rešava dati problem.

Kurikulum

Sedam obaveznih predmeta, ukupne vrednosti 51 ESPB bodova, raspoređeno je na sledeći način: u prvom i u drugom semestru zastupljena su po 3 obavezna predmeta, a u trećem semestru studija zastupljen je 1 obavezni predmet. Četvrti semestar namenjen je za izradu završnog (master) rada koji vredi 30 ESPB bodova.

Izborna grupa predmeta Matematika finansija se sastoji od tri obavezna predmeta ukupne vrednosti 21 ESPB.

Izborna grupa predmeta Tehnomatematika se sastoji od četiri obavezna predmeta ukupne vrednosti 22 ESPB.

Prilikom upisa semestra, student prijavljuje predmete, a softver proverava da student ima 30 ESPB po semestru i 20 časova aktivne nastave nedeljno.

Student će imati sledeći izbor predmeta:

 • 1. semestar – 3 obavezna predmeta (Parcijalne diferencijalne jednačine, Numeričke metode linearne algebre 1 i Numerička analiza 2) sa ukupno 23 ESPB. Ostatak su izborni predmeti.
 • 2. semestar – 3 obavezna predmeta (Stohastička analiza, Numeričke metode linearne algebre 2 i Programiranje 2) sa ukupno 22 ESPB. Ostatak su izborni predmeti.
 • 3. semestar – Pored obaveznog predmeta Seminar iz modeliranja 1 sa 6 ESPB student bira izborne predmete
 • 4. semestar – Student radi master rad sa 30 ESPB.

Izborna grupa predmeta Matematika finansija ukupne vrednosti 21 ESPB sastoji se od 3 predmeta (Finansijska matematika 2, Ekonometrija, Matematički modeli u ekonomiji.

Izborna grupa predmeta Tehnomatematika ukupne vrednosti 22 ESPB sastoji se od 4 predmeta (Teorija informacije i kodiranja, Jednačine matematičke fizike, Mehanika neprekidnih sredina, Seminar iz modeliranja 2).

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program Primenjena matematika

Izborna nastava na studijskom programu