Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма другог степена је мастер академске студије Репродуктивна биологија и спада у интердисциплинарне студије – природно-математичке науке и медицинске науке – заједнички студијски програм.

Циљ студијског програма је образовање стручњака за рад у лабораторијама за вантелесну оплодњу (ВТО) у оквиру тима за биомедицински потпомогнуту оплодњу, у институцијама које се баве истраживањима у области репродуктивне и развојне биологије, као и пружање могућности наставка образовања на одговарајућим докторским студијама.

Врста студија и исход процеса учења

Мастер академске студије Репродуктивна биологија трају три семестра и завршавају се са сакупљених најмање 90 ЕСПБ.

Исход процеса учења је знање које студентима омогућава коришћење стручне литературе, идентификовање, анализу и решавање проблема који се јављају у професији репродуктивног биолога-ембриолога, као и наставак студија, у случају да се студенти за то определе.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши мастер академске студије биологије стиче стручни назив: Мастер репродуктивни биолог-ембриолог у пољу интердисциплинарних студија.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати кандидати са најмање 240 ЕСПБ остварених на претходном нивоу студија, и то са завршеним дипломским академским студијама биологије, дипломским академским студијама биохемије, интегрисаним академским студијама медицине, интегрисаним академским студијама ветеринарске медицине, интегрисаним академским студијама фармације, као и лица са завршеним сродним академским студијама првог нивоа. Комисија за упис на мастер студије, након увида у конкурсну документацију, по потреби одређује кандидату одређен број допунских предмета, из програма основних студија биологије на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета (који не улазе у фонд ЕСПБ мастер академског програма репродуктивна биологија), дефинисаних у Правилима о студирању Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма чини скуп обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања, компетенције и вештине за стицање дипломе другог степена академских студија на студијском програму Репродуктивна биологија, заједничке дипломе Природно-математичког и Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, и стицање академског назива – мастер репродуктивни биолог-ембриолог.

Мастер академске студије Репродуктивна биологија представљају тросеместрални студијски програм са 90 ЕСПБ. Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљ и исход учења. У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената у оквиру датог предмета одговара броју бодова који припадају предмету.

У студијском програму су заступљени академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научнo-стручни и стручно-апликативни предмети. Студент током три семестра има 10 обавезних предмета и 5 изборних предмета. Изборне предмете студент бира у оквиру три изборна блока, и то Изборни блок 1 и 3 са по два предмета од којих се бира један предмет, и Изборни блок 2 са 6 предмета од којих се бирају три предмета. Студент има обавезну стручну праксу од 90 сати и 3 ЕСПБ и има обавезу да уради и одбрани завршни мастер рад који се вреднује са 15 ЕСПБ.

Трајање студија

Мастер академске студије – репродуктивна биологија представљају тросеместрални студијски програм са најмање 90 ЕСПБ. Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљ и исход учења. У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног рада као и обавезан студијски истраживачки рад у функцији израде мастер рада. Бодовна вредност завршног рада је 15 ЕСПБ, а студијског истраживачког рада у функцији мастер рада 6 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети

Сви изборни предмети дефинисани су у оквиру овог студијског програма у три изборна блока и то Изборни блок 1 и 3 са по два предмета од којих се бира један предмет, и Изборни блок 2 са 6 предмета од којих се бирају три предмета.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Мастер биолог са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха мастер академског студијског програма Репродуктивна биологија је образовање стручњака из области репродуктивне биологије и њихово оспособљавање за рад у лабораторијама за ВТО у оквиру тима за биомедицински потпомогнуту оплодњу и у институцијама које се баве истраживањима у области репродуктивне и развојне биологије. Програм обезбеђује могућност наставка образовања на одговарајућим докторским студијама.

Курикулум овог студијског програма је конципиран тако да студентима омогући стицање савремених и интегрисаних знања из репродуктивне биологије и ембриологије, инфертилитета и асистиране репродукције. Савремена знања из репродуктивне физиологије и ендокринологије, фертилизације и раног ембрионалног развоја треба да омогуће студентима да прате најновија сазнања у области репродуктивне биологије, да стекну знања о могућим узроцима инфертилитета и o асистираним репродуктивним технологијама. Садржаји стручних предмета обухватају опште принципе лабораторијског рада, молекуларне методе које се користе у биолошким истраживањима, асистиране репродуктивне технологије, контролу квалитета и правне и етичке аспекте вантелесне оплодње.

Овај студијски програм представља добру основу за дипломиране студенте да се успешно укључе у рад лабораторија за ВТО и стекну неопходно искуство потребно за добијање лиценце за самосталан рад у оквиру тимова за биомедицински потпомогнуту оплодњу. Имајући у виду да у нашој земљи и земљама у окружењу не постоје мастер програми за едукацију репродуктивних биолога-ембриолога, реализација овог програма повећава запошљивост дипломираних студената.

Заједнички студијски програм конципиран је у складу са политиком квалитета Природно-математичког и Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду у области васпитно-образовног и научно-истраживачког рада. Заједничка реализација овог студијског програма заснована је на постојању компетентног наставног особља и постојању добре техничке подршке и опремљености оба факултета.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма мастер академских студија Репродуктивна биологија је образовање високо стручног кадра са академским звањем мастер репродуктивни биолог-ембриолог. Стечена теоријска и практична знања отвориће дипломираним студентима могућност даљег усавршавања и укључење у рад институција које се баве истраживањима у области репродуктивне и развојне биологије, а са друге стране овај студијски програм представља добру основу за даље професионално усавршавање у лабораторијама за ВТО.

Образовање стручњака са академским звањем мастер репродуктивни биолог-ембриолог предпоставља постизање општих компетенција и академских вештина и овладавање предметно-специфичним вештинама потребним за обављање професије. Циљеви студијског програма су да дипломирани студенти, као стручњаци са интегрисаним знањем у области репродуктивне и развојне биологије, могу успешно да наставе своје образовање на докторским студијама и укључе се у рад истраживачких лабораторија, као и да овладају вештинама неопходним за рад у лабораторијама за ВТО. Дипломирани студенти треба да усвоје основне принципе лабораторијског рада и молекуларних метода које се користе у биолошким истраживањима, да савладају основне технике вантелесне оплодње, да познају поступке селекцијe ембриона, криопрезервацијe гамета и ембриона, преимплантационе генетичке дијагностике, да се упознају са контролом квалитета, као и са правним и етичким аспектом поступака вантелесне оплодње.

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима Природно-математичког и Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду у погледу успешности у пољу образовања и научно-истраживачког рада.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • логичног мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључака;
 • овладавања методама и процесима истраживања;
 • пласирања и публиковања различитих научних и стручних информација, давање мишљења и размењивање идеја;
 • за тимски истраживачки рад;
 • за примену стечених знања у пракси;
 • за научно засновану интерпретацију експерименталних података;
 • за формирање става о неопходности перманентног усавршавања;
 • за поштовање професионалне етичности.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање механизама молекуларне и ендокрине контроле репродуктивне функције, процеса гаметогенезе, фертилизације и ембриогенезе;
 • разумевање узрока и третмана инфертилитета и правних и етичких аспеката третмана неплодности;
 • коришћење лабораторијских молекуларних метода;
 • коришћење основних техника оплођења и познавање поступака селекције ембриона; криопрезервације гамета и ембриона, као и техника биопсије за преимплантациони генетички скрининг;
 • обједињавање стечених знања у циљу решавања конкретних проблема како у стручном раду, тако и у научно истраживачком раду у области репродуктивне биологије;
 • праћење програма перманентног усавршавања и примена новина у струци;
 • коришћење информационо-комуникационих технологија ради развоја нових вештина, као и праћења и примене новина у струци.
Курикулум

Мастер академске студије Репродуктивна биологија организоване су као једноипогодишње студије са три семестра. Сви предмети су једносеместрални. Курикулум чини 10 обавезних предмета и 5 изборних предмета. Изборне предмете студент бира у оквиру три изборна блока, и то Изборни блок 1 и 3 са по два предмета од којих се бира један предмет, и Изборни блок 2 са 6 предмета од којих се бирају три предмета. У обавезне предмете улази и Студијски истраживачки рад у функцији мастер рада са 16 часова студијског истраживачког рада недељно, укупно 240 сати које студент треба да проведе у одређеној лабораторији ради реaлизације истраживања у функцији израде завршног рада. Поред укупно 68 часова активне наставе, студенти су у обавези да проведу 3 недеље на стручној пракси (укупно 90 сати).

Сваки студент ће на почетку првог семестра добити студентског саветника из реда наставника ангажованих за извођење наставе на студијском програму Репродуктивна биологија, чији задатак је да усмерава студента у избору предмета спрам склоности и интересовања, помогне студенту у одабиру теме завршног мастер рада и активно учествује у планирању и спровођењу Студијског истраживачког рада у функцији мастер рада. Студентски саветник у току другог семестра помаже студенту да одабере тему за мастер рад из списка тема који се објављује по упису дате генерације. У зависности од теме, студент добија ментора мастер рада који га упућује у изабрану проблематику. Студентски саветник може али не мора да буде ментор завршног мастер рада студента.

За предмет Студијски истраживачки рад у функцији мастер рада (РБ10), студент кроз студијски истраживачки рад са ментором реализује активност и на основу тога студент стиче 6 ЕСПБ. Ментор завршног рада предлаже студенту одговарајућу стручну и научну литературу, на основу које студент припрема семинар у форми презентације која обухвата приказ и образложење теме мастер рада у светлу литературних података и приказ метода које ће користити у раду на пројекту. Друга презентација односи се на приказ добијених резултата истраживања током реализације пројекта на коме студент ради. Планира се организовање заједничких термина за одбрану семинара. Студент брани семинаре пред ментором, осталим наставницима и свим студентима који похађају предмет као део предиспитних обавеза. Завршни испит обухвата финалну презентацију пројекта истраживања у оквиру израде мастер рада.

Стручна пракса ће омогућити студенту надоградњу теоријског знања стеченог након курса Асистираних репродуктивних технологија и стицање више практичних вештина из основних техника асистиране репродукције. Успешно завршена пракса подразумева положен тест и позитивно оцењен дневник рада који оцењује наставник задужен за организацију стручне праксе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер репродуктивна биологија

Изборна настава на студијском програму